THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1393/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 43/TTr-NHNN ngày 03 tháng 5 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 1287/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông CửuLong, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủnghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tậpthể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BT, CN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11 b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng