THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) CHO DỰ ÁN"PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2 TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH VÀ ĐẮK LẮK"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngânhàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 132/TTr-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đàm phánHiệp định vay và các văn bản liên quan của Dự án "Phát triển các thành phốloại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk" giữa Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thời gian đàm phán dự kiến từngày 19 - 21 tháng 8 năm 2013 tại trụ sở ADB, Malia, Philipin.

Điều 2. Thành lập Đoàn liênngành để đàm phán với ADB về Hiệp định vay và ủy quyền cho đại diện của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủyquyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh,Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủtục để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, TP, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
- UBND các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải