UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TĂNG MỨC QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổingày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhquản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tạinơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 210/TTr-STC ngày 09/7/2013 của Sở Tài chính về việc tăng mức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ;

Xét Đề nghị số 29/ĐN-NCT ngày06 tháng 8 năm 2013 của Hội Người cao tuổi tỉnh về việc điều chỉnh 5m vải lụathành quà tặng người cao tuổi trên 100 tuổi nhân dịp chúc thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh cácnội dung của Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh vềviệc quy định mức quà tặng đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, cụ thể nhưsau:

Tăng mức quà tặng chúc thọ, mừngthọ người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh:

STT

Độ tuổi

Mức tặng

1.

2.

Người cao tuổi 95 tuổi

- Quà tặng

- Tiền mặt

Người cao tuổi trên 100 tuổi

- Quà tặng


- Tiền mặt

100.000 đồng

300.000 đồng

5m vải lụa hoặc quà có giá trị tương đương

500.000 đồng

Kinh phí thực hiện: Bố trí trongdự toán chi thường xuyên hàng năm của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 2.Quyết định nàythay thế Quyết định 1220/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc SởTài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch HộiNgười cao tuổi tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh