THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1394/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRUY TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam(Tờ trình số 2137/TTr-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1304/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Ngô Thị Đá, quê xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, trú quán xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đã góp công, góp sức vào cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của dân tộc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng