ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 NÚT GIAO THÔNG KHUVỰC BẾN XE THỊ XÃ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quyhoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày07/04/2010 của Chính phủ về quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lýquy hoạch xây dựng; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựngvề việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành về quy định nội dung thểhiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ đồ án QHXD;

Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày18/8/2006 V/v ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựngtrên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày08/01/2012 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nút giao thông khuvực bến xe thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 978/TTr-SXD ngày 29/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quyhoạch chi tiết xây dựng (QHCTXD) tỷ lệ 1/500, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nút giao thông khu vực Bến xe thị xã Phúc Yên,tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Chủ đầu tư lập quy hoạch: UBND thị xãPhúc Yên.

3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Viện Quyhoạch xây dựng Vĩnh Phúc.

4. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch:35.000m2 (3,5ha).

5. Nội dung quy hoạch chi tiết TL1/500:

5.1. Lý do điều chỉnh: Tại QHCTXD TL1/500 đãđược duyệt phải di chuyển 02 cây xà cừ lâu năm để giải quyết ách tắc giaothông; theo đề nghị của UBND thị xã Phúc Yên cần giữ lại 02 cây xà cừ trêntránh gây bức xúc cho người dân do vậy phải điều chỉnh QHCTXD tỷ lệ 1/500 chophù hợp.

5.2. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo bảng cânđối sau:

TT

Loại đất

Diện tích đã được duyệt (m2)

Diện tích QHCT điều chỉnh (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất dân cư hiện có

21.305

18.961

54,17

2

Đất công cộng

4.267

4.267

12,19

3

Đất cây xanh

1.637

1.733

4,96

4

Đất tôn giáo

1.632

1.632

4,66

5

Đất giao thông

6.159

8.407

24,01

Tổng diện tích

35.000

35.000

100

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số3010/QĐ-UBND ngày 08/01/2012 của UBND tỉnh.

Chi tiết tại đồ án điều chỉnh QHCTXD TL1/500 đãđược Sở Xây dựng thẩm định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng trongkhu vực quy hoạch phải tuân thủ theo QHCTXD TL1/500 được phê duyệt điều chỉnhtại quyết định này, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn bộ về những thiệthại do không thực hiện đúng quy hoạch được duyệt. Giao UBND thị xã Phúc Yên,UBND phường Hùng Vương phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai quyhoạch điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành:Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lýcác khu công nghiệp; UBND thị xã Phúc Yên, UBND phường Hùng Vương và Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Hòa Bình