ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1395/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHQUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG PHẠM VI RANHGIỚI QUY HOẠCH TỔNG KHO TRUNG CHUYỂN MIỀN ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 01/12/2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường về chấn chỉnh và tăngcường công tác quản lý nhà nước về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung xây dựngtỷ lệ 1/5000 Khu vực Tổng kho trung chuyển Miền Đông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Xây dựng tại Tờ trình số 70/TTr-SXD ngày 22/4/2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định quản lý đất đai, xây dựng và hoạt động sản xuấtnông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND các xã Giang Điền, Quảng Tiến, Đồi61, Tây Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI,HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG PHẠM VI RANH GIỚI QUY HOẠCHTỔNG KHO TRUNG CHUYỂN MIỀN ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1395/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBNDtỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng ápdụng

1. Quy định này là cơ sở để thực hiện công tácquản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai, hoạt động xây dựng và sản xuấtnông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đôngtheo Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND tỉnh. Phạm vi điều chỉnhtại các xã Giang Điền, xã Quảng Tiến, xã Đồi 61 và xã Tây Hòa thuộc huyện TrảngBom, tỉnh Đồng Nai.

2. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sinh sống,hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có quyền sử dụng đất trong phạm vi ranhgiới quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh ĐồngNai.

3. Các dự án dân sinh phục vụ lợi ích công cộng(như đường giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước, truyền tải điện, giáodục, y tế, vệ sinh môi trường…) không thuộc đối tượng áp dụng của Quy định này.Việc quản lý và cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định quản lý đầu tưxây dựng cơ bản có liên quan.

Điều 2. Mục đích việc ban hành quy định

1. Tạo cơ sở pháp lý cho các cấp chính quyền tạiđịa phương và các ngành chức năng thực hiện công tác quản lý đất đai, hoạt độngxây dựng và sản xuất nông nghiệp trong phạm vi ranh giới quy hoạch Tổng khotrung chuyển Miền Đông theo quy hoạch được duyệt.

2. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong vùngquy hoạch chủ động trong kế hoạch sản xuất, xây dựng tạm và cải tạo sửa chữanhà ở, các công trình phục vụ sản xuất, cũng như thực hiện các quyền và nghĩavụ theo quy định Luật Đất đai, Luật Xây dựng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Quy định về công tác quản lý sử dụngđất đai

1. Đối với phân đợt đầu tư trong giai đoạn 1(2011 - 2020) và giai đoạn 2 (2020 - 2030): Thực hiện theo quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất đã được UBND huyện Trảng Bom tổ chức công bố công khai.

a) Đối với các khu vực đất phải thu hồi mà UBNDtỉnh chưa thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì ngườisử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bốquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sửdụng thì UBND tỉnh thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của phápluật.

b) Đối với các khu vực đất nằm trong quy hoạchsử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và đã có thông báo thu hồiđất của UBND tỉnh, không được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.

2. Đối với các thửa đất thuộc khu vực phải thuhồi để thực hiện quy hoạch trong phạm vi Tổng kho, nhưng chưa có văn bản về chủtrương thu hồi đất thì vẫn được phép tách thửa và được thực hiện theo quy địnhtại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 củaUBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối vớitừng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cụ thể đối với diện tích tách thửatối thiểu như sau:

a) Đối với đất ở hiện hữu: Diện tích tối thiểusau khi được tách thửa lớn hơn hoặc bằng tám mươi mét vuông (80m2).

b) Đối với đất nông nghiệp hiện hữu: Diện tíchtối thiểu sau khi được phép tách thửa bằng hoặc lớn hơn năm trăm mét vuông(500m2).

Đồng thời phải cam kết tiếp tục sử dụng thửa đấtđược chia tách theo đúng mục đích đã được xác định, không được thay đổi mụcđích sử dụng đất.

3. Trong thời gian dự án đầu tư xây dựng Tổngkho trung chuyển Miền Đông chưa được triển khai; việc giao đất, cho thuê đất đểthực hiện các dự án dân sinh phục vụ lợi ích công cộng sẽ được các sở, banngành liên quan cùng UBND huyện Trảng Bom căn cứ vào kế hoạch triển khai dự ánxem xét đề xuất UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Quy định về quản lý xây dựng

1. Việc xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻvà các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi (lán trại, nhà kho,công trình hạ tầng cấp nước, cấp điện,...) trong phạm vi ranh giới quy hoạchTổng kho trung chuyển Miền Đông phải thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở,công trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trìnhhiện có thì phải thông qua UBND huyện Trảng Bom xem xét cấp Giấy phép xây dựnghoặc báo cáo UBND tỉnh và đề xuất hướng xử lý.

Nghiêm cấm mọi hoạt động san lấp, khai thác đất,xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc sai giấy phép xây dựng được cấp trongkhu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện theohình thức giấy phép xây dựng tạm có thời hạn phụ thuộc theo thời hạn cuối củaphân đợt đầu tư từng khu vực trong việc triển khai thực hiện quy hoạch dự ánTổng kho trung chuyển Miền Đông đã phê duyệt.

2. Giấy phép xây dựng tạm được cấp cho các loạicông trình:

a) Đối với nhà ở riêng lẻ: Việc cấp giấy phépxây dựng tạm công trình nhà ở riêng lẻ phải xây dựng trên đất ở thuộc khu dâncư hiện hữu, với quy mô là công trình cấp 4, tầng cao không quá 02 tầng.

b) Đối với các công trình phục vụ sản xuất nôngnghiệp: Được cấp giấy phép xây dựng tạm trên đất nông nghiệp hiện hữu với quymô là công trình cấp 4, tầng cao không quá 02 tầng; diện tích đất xây dựng côngtrình tạm không vượt quá 10% đối với tổng diện tích thửa đất nông nghiệp hiệnhữu.

3. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm được phân cấpnhư sau:

a) UBND huyện Trảng Bom thực hiện việc cấp Giấyphép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ cho các hộ dân và các công trình phụ trợ theoquy định tại Khoản 2, Điều 4 của Quy định này với tổng diện tích đất xây dựngnhỏ hơn 250m2 cho toàn bộ các công trình trên 01 thửa đất có liênquan.

b) Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy phép xâydựng tạm các công trình khác, cơ sở sản xuất kinh doanh và các công trình phụcvụ sản xuất có quy mô lớn hơn 250m2 quy định trong Khoản 2, Điều 4của Quy định này sau khi có văn bản chấp thuận hoặc quyết định giới thiệu địađiểm của UBND tỉnh Đồng Nai.

4. Thời hạn tồn tại của các công trình, nhà ởđược cấp giấy phép xây dựng tạm phải phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch.Trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm, ngoài các tài liệu theo quy định, chủđầu tư còn phải có giấy cam kết tự phá dỡ các công trình được cấp phép xây dựngtạm khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

5. Các công trình được phép xây dựng tạm có thờihạn, nếu có yêu cầu phải di chuyển trước thời hạn thực hiện quy hoạch, hoặctrước thời hạn được ghi trong giấy phép xây dựng tạm thì được bồi thường theoquy định của pháp luật. Hết thời hạn hiệu lực của giấy phép, nếu Nhà nước giảiphóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình phải tự tháo dỡ vàđược đền bù phần hiện trạng công trình đã có trước khi xây dựng theo giấy phépxây dựng tạm; Nếu không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế và chủ công trình xây dựngphải chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế.

Điều 5. Quy định về các hoạt động sản xuấtnông nghiệp

Căn cứ vào tiến độ, kế hoạch đầu tư xây dựngTổng kho trung chuyển Miền Đông được cấp có thẩm quyền phê duyệt; UBND huyệnTrảng Bom tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý quy hoạch; hướng dẫn các hộdân có đất nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch Tổng kho trung chuyển MiềnĐông thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp, theo hướng:

1. Đối với cây trồng: Tiếp tục duy trì các hoạtđộng sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp hiện hữu bằng các loại hình sản xuấtnhư: Trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày; tiếp tục khai thác mủ cao su;khai thác sử dụng diện tích cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày hiện vẫn đangở trong thời kỳ khai thác, kinh doanh.

a) Riêng đối với những khu vực có phạm vi triểnkhai dự án vào năm 2030 thì cho phép trồng mới, trồng thay thế các loại câynông nghiệp hiện hữu bằng các loài cây nông nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, câycông nghiệp dài ngày; trồng rừng sản xuất bằng các loài cây có chu kỳ kinhdoanh ngắn ngày, cụ thể như: Cà phê, Tiêu, Điều, Xoài, Keo lai, Bạch đàn,...tuy nhiên ở trường hợp này các hộ dân phải có cam kết là khai thác, sử dụngphải theo đúng chu kỳ kinh doanh, không đòi hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thuhồi đất.

b) Không cho đầu tư để trồng mới, trồng thay thếdiện tích các loại cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây cao su, cây côngnghiệp ngắn ngày trên diện tích đất nông nghiệp hiện hữu bằng các loài cây nôngnghiệp dài ngày (các loại cây có thời gian tính từ khi trồng đến khi cho thuhoạch sản phẩm trên 03 năm).

2. Đối với chăn nuôi: Được tiếp tục chăn nuôicác loài gia súc, gia cầm và động vật khác với quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, chănnuôi hộ gia đình ngoài khu dân cư tập trung nhưng phải đảm bảo xử lý tốt môitrường chăn nuôi, không gây ô nhiễm và cam kết di dời khi Nhà nước thực hiệnquy hoạch; không cấp phép đầu tư xây dựng mới các trại chăn nuôi tập trung.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịchUBND các xã và các tổ chức cá nhân liên quan sử dụng đất, các cơ quan, ban,ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chứcthực hiện Quy định này, cụ thể:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệmtheo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và hướng dẫn UBND huyện Trảng Bom trongviệc quản lý đất đai trong phạm vi quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh và hướng dẫn UBND huyện Trảng Bom trong việc quản lý các hoạtđộng xây dựng trong phạm vi quy hoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cótrách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và hướng dẫn UBND huyện TrảngBom trong việc quản lý các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong phạm vi quyhoạch Tổng kho trung chuyển Miền Đông.

4. UBND huyện Trảng Bom căn cứ quy hoạch xâydựng chi tiết, phân kỳ đầu tư Tổng kho trung chuyển Miền Đông được phê duyệtchỉ đạo các phòng ban và UBND các xã liên quan công bố rộng rãi cho nhân dânbiết để thực hiện, làm cơ sở cho công tác quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệpvà cấp giấy phép xây dựng tạm các công trình.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc theo dõi kiểm traxử lý các sai phạm về sử dụng đất; xây dựng không phép; sai giấy phép xây dựngđược cấp; tổ chức các hoạt động sản xuất nông nghiệp không đúng quy định. Theodõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và thực hiện việc cấp phép xây dựng tạm cáccông trình được phân cấp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh đối với việc cấp phép cáccông trình có diện tích đất xây dựng lớn hơn 250m2.

5. UBND các xã Giang Điền, Quảng Tiến, Đồi 61 vàTây Hòa có trách nhiệm quản lý, theo dõi, kiểm tra: Việc sử dụng đất; các hoạtđộng xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp; các hoạt động sản xuất nôngnghiệp trong phạm vi ranh giới mình quản lý.

Theo dõi báo cáo cho UBND huyện Trảng Bom cáctrường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý.

Điều 7. Trong quá trình tổ chức thực hiệnQuy định này, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các cá nhân và tổ chức có liên quanphản ánh kịp thời về UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

Điều 8. Tổ chức, cá nhân có liên quankhông thực hiện đúng theo Quy định này sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành củapháp luật./.