ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.Bổ sung vào phần cuối nội dung Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND ngày 03/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu kho bạc năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bến Tre nội dung sau:

“Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành”

Điều 2. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Hà