THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1396/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 4924/TTr-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1282/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-TTg , ngày 12/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Tập thể

1. Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng 517, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;

Cá nhân:

2. Thượng tá Nguyễn Kim Đồng, Đội trưởng Đội trinh sát ngoại biên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng;

3. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.