ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1396/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘINGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thựchiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bánđấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án phát triển vàtăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đếnnăm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp,,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này là Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển và tăng cường năng lựcđội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địabàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và các tổ chức có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnhLâm Đồng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đềán phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 -2015, định hướng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhằm nâng cao năng lực, sốlượng, chất lượng đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh, phát triển nguồn nhânlực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản, trong đó tập trung củng cốvà phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn, kỹ năngnghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Phát triển đội ngũ đấu giá viên gắnvới nâng cao chất lượng theo hướng chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng yêu cầu củatổ chức và cá nhân, đảm bảo dịch vụ bán đấu giá tài sản phát triển nhanh cả vềsố lượng vụ việc, quy mô hoạt động, chất lượng dịch vụ và an toàn pháp lý

2. Yêu cầu

Phát triển đội ngũ đấu giá viêntheo lộ trình nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015 và tầmnhìn đến năm 2020. Bảo đảm sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ giữacác sở, ban, ngành tổ chức có liên quan; phân công rõ trách nhiệm trong việcthực hiện, đồng thời đòi hỏi đấu giá viên phải có kỹ năng nghề nghiệp chuyênnghiệp, tuân thủ quy tắc đạo đức hành nghề, tầm hiểu biết sâu rộng về hoạt độngbán đấu giá tài sản nhằm đáp ứng mục tiêu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa hoạtđộng bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁVIÊN HIỆN NAY CỦA TỈNH

Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã thể chế pháp luật về bán đấu giá với chủtrương chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản. Bên cạnhnhững kết quả đạt được trong thời gian qua, trong quá trình triển khai thựchiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP hoạt động bán đấu giá tài sản vẫn còn bộc lộmột số tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu và tình hình phát triển kinh tếthị trường. Một trong những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng và hiệuquả của hoạt động bán đấu giá tài sản đó là đội ngũ đấu giá viên còn thiếu, yếuvề kỹ năng, nghiệp vụ phần lớn chưa được đào tạo nghề và chưa có nhận thức đầyđủ về trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện công việc bán đấu giá tàisản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh LâmĐồng có 07 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoạt động, gồm Trung tâm dịch vụbán đấu giá tài sản của tỉnh và 06 doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngànhnghề bán đấu giá tại tỉnh.

Toàn tỉnh đã có 22 người được bổnhiệm đấu giá viên và hiện có 16 đấu giá viên đang hành nghề. Trong số đấu giáviên hiện nay, có 12 đấu giá viên không học qua các lớp đào tạo nghiệp vụ đấugiá viên (4 người được bổ nhiệm trước khi có Nghị định số 17/2010/NĐ-CP chưaqua lớp đào tạo nghề đấu giá và 08 người được công nhận từ luật sư, kiểm sátviên, chấp hành viên, công chứng viên… theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP cũngkhông phải học các lớp đào tạo nghiệp vụ bán đấu giá).

Nhận thức của đấu giá viên về nghềđấu giá chưa đầy đủ, chưa thực sự coi trọng đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề.Một bộ phận đấu giá viên trong quá trình hành nghề đã quá coi trọng lợi ích vậtchất, chưa nắm vững được các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản,thẩm định hồ sơ bán đấu giá không chặt chẽ, có thiếu sót, bản lĩnh nghề nghiệpkhông vững vàng dẫn đến tình trạng không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạmcác quy định trong khi tổ chức bán đấu giá. Điều này đã thể hiện chất lượng độingũ đấu giá viên còn yếu, thiếu, dẫn đến hiệu quả của hoạt động bán đấu giá tàisản chưa cao.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật vềbán đấu giá tài sản chưa đồng bộ chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứngnhu cầu, nhận thức của các ngành, các cấp và của xã hội về vai trò của đấu giáviên còn hạn chế, chưa đầy đủ.

Sau khi Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012 củaUBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh LâmĐồng thì công việc bán đấu giá tài sản ngày càng tăng cả về số lượng và giá trịcủa các loại tài sản bán đấu giá, (tài sản là quyền sử dụng đất do nhà nướcgiao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, bán đấu giá tài sản vi phạmhành chính, tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng). Vớisố lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên như hiện nay thì khó khăn cho việcbảo đảm hiệu quả công tác bán đấu giá của tỉnh.

Yêu cầu thời gian tới cần có cácbiện pháp nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ đấu giá viên của tỉnh.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰCHIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Giai đoạn 2013 - 2015:

1.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý,tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên

- Rà soát, đánh giá các văn bản quyphạm pháp luật hiện hành về bán đấu giá tài sản, kịp thời sửa đổi, bổ sung cácquy định pháp luật về bán đấu giá tài sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điềukiện hành nghề của đấu giá viên, đổi mới công tác quản lý, hoạt động đấu giá.

- Rà soát, đánh giá các văn bản quyphạm pháp luật hiện hành, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới vănbản quy phạm pháp luật điều chỉnh về bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: hàng năm;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành ándân sự tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, BảoLộc.

1.2. Nâng cao nhận thức của cáctổ chức, cá nhân có liên quan và xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá vàđấu giá viên

Phối hợp với cơ quan thông tintruyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật, hỏi đáp nghiệp vụ,tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản. Phổ biến, giới thiệu quy định củapháp luật về bán đấu giá tài sản, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Thời gian thực hiện: Hàng năm, năm2013 - 2015

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng.

1.3. Phát triển và tăng cườngnăng lực đội ngũ đấu giá viên

- Củng cố và phát triển nguồn nhânlực có chất lượng cao cho hoạt động bán đấu giá tài sản, đối tượng có trình độchuyên môn không chỉ trong ngành luật, ngành kinh tế mà cần mở rộng sang cáckhối ngành kỹ thuật, quản lý đất đai, xây dựng, đồng thời hoàn thiện kỹ năngnghiệp vụ và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghề đấu giácho các đấu giá viên của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh là 07 người(trong đó: 05 đấu giá viên đào tạo lại; 02 người đào tạo mới). Yêu cầu cácdoanh nghiệp của các đấu giá viên đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bán đấugiá do các cơ quan của Bộ Tư pháp mở lớp.

- Sở Tư pháp chủ động mời và phốihợp với Học viên tư pháp, Cục bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡngnghiệp vụ bán đấu giá cho đội ngũ đấu giá viên của tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2013 - 2015;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp thực hiện bao gồm:Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

1.4. Tăng cường công tác Thanhtra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động bán đấu giátài sản

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hàngnăm hoặc đột xuất về tổ chức hoạt động của tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việchành nghề của đội ngũ đấu giá viên. Kiểm tra nghiệp vụ bán đấu giá tại các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản. Ít nhất, mỗi tổchức bán đấu giá phải được thanh tra, kiểm tra 1 lần/năm.

- Xử lý nghiêm các vi phạm tronghoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá, đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: Năm 2013 -2015;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

2.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chếpháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên

- Tiếp tục rà soát, đánh giá cácvăn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản, kịp thời sửa đổi, bổ sung,ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát triển đội ngũ đấu giáviên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Thời gian thực hiện: hàng năm

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành ándân sự tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

2.2. Tiếp tục phát triển đội ngũđấu giá viên

Mỗi năm phát triển từ 5 đấu giáviên trở lên.

Thời gian thực hiện: hàng năm;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Các tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp.

2.3. Thành lập Hiệp hội bán đấugiá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp chủ trì thành lập Hiệphội bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng gồm tất cả các đấu giá viên trên địa bàntỉnh, đại diện các tổ chức bán đấu giá hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: năm 2017

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.4. Tăng cường công tác quản lýnhà nước, phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hiệp hội bán đấu giá tài sản

Thời gian thực hiện: năm 2016 -2020

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Hiệphội bán đấu giá tài sản tỉnh, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

2.5. Tiếp tục tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong hoạt động bánđấu giá tài sản

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hàngnăm đột xuất về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việchành nghề của đội ngũ đấu giá viên. Kiểm tra nghiệp vụ bán đấu giá tại các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp, hội đồng bán đấu giá tài sản.

- Xử lý nghiêm các vi phạm tronghoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá, đấu giá viên.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020;

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp và các cơ quan, tổchức có liên quan

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch nhằm nâng cao năng lựcđội ngũ đấu giá viên; rà soát, đánh giá đội ngũ đấu giá viên, đề xuất Ủy bannhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ nhân lực, cơ sở vật chất cho tổ chức đấugiá chuyên nghiệp; tăng cường quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện các biệnpháp hỗ trợ phát triển đội ngũ đấu giá viên tại địa phương.

2. Tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp

- Thực hiện quản lý trực tiếp, chặtchẽ đội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trìnhhoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên của tổ chức tham gia đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ thường xuyên góp phần phát triển đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vịliên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Giao Sở Tư pháp định kỳ hàng nămđánh giá thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịpthời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh./.