THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1397/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰTOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị củaBộ Tài chính tại công văn số 9694/BTC-HCSN ngày 25 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiệnĐề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê”, bao gồm:

1. Dự toán kinhphí thực hiện Tiểu Đề án nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thống kêlà 16.187 triệu đồng (năm 2014: 8000 triệu đồng; năm 2015: 8.187 triệu đồng). Nguồnkinh phí: bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Dự toán kinhphí thực hiện Tiểu Đề án Trang thiết bị và phương tiện làm việc là 80.078 triệuđồng (năm 2014: 40.000 triệu đồng; năm 2015: 40.078 triệu đồng). Nguồn kinh phí:bố trí trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc quản lý và sửdụng số kinh phí trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báocáo Thủ tướng Chính phủ về kinh phí thực hiện Tiểu đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc hệ thống thống kê tập trung theo chứcnăng nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTCP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng