ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1397/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/2007/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất củacác quy hoạch và dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 31tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thực hiệnviệc rà soát các quy hoạch và dự án đầu tư theo Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thựchiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểmtra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, banngành thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phốHuế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/2007/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁCQUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1397 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhândân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất củacác quy hoạch và dự án đầu tư. Để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ vàthời gian theo quy định, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vịnghiêm chỉnh thực hiện theo kế hoạch sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Hoàn thành việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấphuyện và cấp xã.

- Trên cơ sở rà soát để có biện pháp khắc phục,tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời các quyhoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai.

- Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các vănbản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý sử dụng đất đai, về giá đất, về vậndụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch nàytheo đúng tiến độ và thời gian quy định.

II. Đối tượng kiểm tra, ràsoát:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về thi hànhLuật Đất đai năm 2003 đã được Uỷ ban Nhân dân các cấp ban hành và áp dụng trênđịa bàn tỉnh: các quy định hướng dẫn về quản lý đất đai, về giá đất, về vậndụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất;

2. Các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch có sửdụng đất đã được xét duyệt;

3. Các dự án đầu tư có sử dụng đất, các tổ chứcsử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung thực hiện:

1. Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện cácvăn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý sử dụng đất đai, về giá đất, vềvận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và táiđịnh cư khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương;

2. Chỉ đạo việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấphuyện và cấp xã;

3. Rà soát, xử lý các quy hoạch có sử dụng đấttheo quy định tại khoản 3, Điều 29 của Luật Đất đai năm 2003. Cần đánh giá từngquy hoạch đang bị coi là "treo" và xử lý theo các hướng sau:

- Những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì tậptrung nguồn lực để thực hiện ngay, không để kéo dài;

- Những quy hoạch xét cần nhưng trước mắt chưacó khả năng thực hiện được thì điều chỉnh mốc thời gian thực hiện quy hoạch;

- Những quy hoạch không hợp lý, không có tínhkhả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay;

- Công bố công khai trên các phương tiện thôngtin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

4. Rà soát các dự án có sử dụng đất theo quyđịnh tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003. Đôn đốc việc sử dụng đấtcủa các chủ đầu tư. Thu hồi đất các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thựchiện để giao hoặc cho thuê đối với tổ chức, cá nhân có năng lực và có nhu cầuvề đất đai để thực hiện dự án đầu tư;

5. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuấtphương án xử lý về Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

IV. Thời gian và kế hoạchtriển khai thực hiện:

- Từ ngày 25 tháng 5 năm 2007 đến 01 tháng 6 năm2007 thành lập Hội đồng thực hiện việc rà soát các quy hoạch và dự án đầu tưtheo Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ(sau đây gọi là Hội đồng) và Tổ chuyên viên.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2007 đến 10 tháng 6 năm2007: Họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và Tổ chuyên viêngiúp việc.

- Từ ngày 11 tháng 6 năm 2007 đến ngày 18 tháng6 năm 2007 các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo nhiệmvụ đã được phân công tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả phương ánxử lý về Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc (qua Sở Tài nguyên và Môitrường).

- Từ ngày 19 tháng 6 năm 2007 đến ngày 25 tháng6 năm 2007: Tổ chuyên viên giúp việc kiểm tra, tổng hợp số liệu lập báo cáo đểbáo cáo Hội đồng.

Từ ngày 26 tháng 6 năm 2007 đến ngày 5 tháng 7năm 2007 Hội đồng tiến hành kiểm tra rà soát và họp thống nhất phương án xử lý,lập báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Phân công nhiệm vụ:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, thực hiện rà soát văn bản báo cáo Hộiđồng để Hội đồng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quy định trái pháp luậtnhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; sửa đổi, bổsung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đaicho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Chủ trì việc kiểm tra các quy hoạch có sử dụngđất, kiểm tra các dự án đầu tư đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địabàn tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng để Hội đồng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xemxét, xử lý.

Hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phốchỉ đạo, thực hiện việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban ngành liênquan trong việc thực hiện rà soát các quy hoạch, dự án đầu tư.

Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, phương án xửlý các quy hoạch và dự án đầu tư báo cáo Hội đồng để Hội động trình Uỷ ban Nhândân tỉnh xem xét quyết định.

b) Sở Xây dựng:

Chủ trì việc kiểm tra, rà soát các quy hoạchchung, quy hoạch chi tiết xây dựng, các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được Uỷban Nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc khôngtriển khai thực hiện, báo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnhxử lý.

c) Sở Tài chính:

Chủ trì việc rà soát báo cáo Hội đồng để Hộiđồng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định về giáđất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làmvà tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế tạitừng vùng, từng huyện.

d) Sở Tư pháp:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cácsở, ban ngành liên quan thực hiện rà soát văn bản báo cáo Hội đồng để Hội đồngtrình Uỷ ban Nhân dân tỉnh bãi bỏ các quy định trái pháp luật nhằm hạn chếquyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; sửa đổi, bổ sung và hoànthiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai cho phù hợp vớitình hình thực tế của tỉnh.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì việc rà soát các dự án đầu tư nằm trongquy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạchxây dựng để thống nhất báo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dântỉnh sửa đổi, bổ sung.

e) Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ trìviệc tiến hành rà soát các dự án đầu tư được phân cấp quản lý, quy hoạch sửdụng đất, các quy hoạch có sử dụng đất trên địa bàn địa phương mình báo cáo vớiHội đồng (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Tiến hành tổ chức chỉ đạo,lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phêduyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm(2006-2010) của cấp huyện; và cấp xã theo quy định.

Tiến hành rà soát, bãi bỏ các văn bản thuộc thẩmquyền ban hành không phù hợp quy định của pháp luật, nhằm hạn chế quyền củangười sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; đề xuất lên Hội đồng những vấn đềliên quan nhưng không thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗtrợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm ổn địnhđời sống của người có đất bị thu hồi, bảo đảm bố trí tái định cư trước khi thuhồi đất để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất triển khai dự án.

Ngoài các sở, ngành đã được phân công cụ thể nêutrên, các sở, ban, ngành khác chịu trách nhiệm kiểm tra, thống kê tình hìnhthực hiện các quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc ngành mình quản lýbáo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

2. Kinh phí triển khai thực hiện:

Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp theo dự toánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban Nhân dâncác huyện, thành phố Huế căn cứ thực tế công việc triển khai tại cơ quan, đơnvị mình, lập dự trù kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổnghợp trình Sở Tài chính thẩm định và báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉthị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ banNhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dâncác huyện, thành phố nghiêm chỉnh chấp hành; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thựchiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcthì kịp thời thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.