BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHO BẠC NHÀNƯỚC Ở TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc BộTài chính;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Khobạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí vàchức năng

Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương (sau đây gọi chung Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh) là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năngthực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có tư cáchpháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thựchiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

1. Tổ chức triển khai thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề ánthuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh sau khi được cấp có thẩmquyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức thực hiện công tác tuyêntruyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nướctrên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra các Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt độngnghiệp vụ theo chế độ quy định.

4. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹdự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịpthời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhànước cấp tỉnh; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quyđịnh của pháp luật;

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán,chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàntheo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các tài sản quốc gia quýhiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặcbiệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhànước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

5. Thực hiện giao dịch thu, chi tiềnmặt; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhànước cấp tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện công tác kế toánngân sách nhà nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngânsách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh quản lý, các khoảnvay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụkho bạc tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu,chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước cóliên quan theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toánnhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tiếp nhận thông tin báo cáo tàichính của các đơn vị thuộc khu vực kế toán nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tổng hợp thông tin tàichính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụcủa Nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhànước tại các doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước;

c) Lập báo cáo tài chính nhà nước củachính quyền địa phương, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định củapháp luật.

8. Thực hiện công tác thống kê vềthu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước cấp tỉnhquản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theoquy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước cấptỉnh.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiệncác hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

9. Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Khobạc Nhà nước cấp tỉnh theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoảnvà thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức,cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoảncủa Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương và ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn theo chế độ quyđịnh để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theoquy định của pháp luật;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyếttoán thanh toán liên kho bạc theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện việc phát hànhvà thanh toán trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy địnhcủa pháp luật.

11. Thực hiện thanh tra chuyên ngành;kiểm tra hoạt động Kho bạc Nhà nước trênđịa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáotheo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lýtheo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quảnlý của Kho bạc Nhà nước.

12. Tổ chức quản lý và thực hiện ứngdụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhànước cấp tỉnh; quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hợp nhất của Bộ Tài chínhđặt tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

13. Quản lý bộ máy, biên chế, công chức:thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng,bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức và hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của Khobạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ củaBộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

14. Quản lý và thực hiện công táchành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của Kho bạcNhà nước, của Bộ Tài chính và của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện chương trình hiệnđại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; cảicách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ vàcung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịchvới Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

16. Tổ chức và quản lý các điểm giaodịch thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do TổngGiám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

18. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có quyền:

a) Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức,cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụngcác biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định củapháp luật;

b) Được từ chối thanh toán, chi trảcác khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật vàchịu trách nhiệm về quyết định của mình;

c) Thực hiện xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổchức

1. Các phòng chức năng tham mưu, giúpviệc Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, gồm có:

a) Phòng Kế toán nhà nước;

b) Phòng Kiểm soát chi;

c) Phòng Thanh tra - Kiểm tra;

d) Phòng Tin học;

đ) Phòng Tổ chức cán bộ;

e) Phòng Tài vụ;

g) Văn phòng.

Riêng Kho bạc Nhà nước Hà Nội được tổ chức tối đa03 Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tốiđa 02 Phòng Kiểm soát chi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính ủy quyền cho Tổng Giám đốcKho bạc Nhà nước quyết định việc tiếp tục duy trì hoạt động tổ chức Phòng Khoquỹ và Phòng Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Kho bạc Nhà nước thành phốHồ Chí Minh.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh không thành lập Kho bạcNhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh lỵ (thuộc đô thị loại III và loại IV), được thành lập Phòng Giao dịch theoquyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phòng Giao dịch có con dấu và được mở tài khoản tạiKho bạc Nhà nước cấp tỉnh và ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng thương mại đểgiao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước cấp huyện trực thuộc:

Kho bạc Nhà nước cấp huyện được tổ chức thành 02 tổ:Tổ Kế toán nhà nước, Tổ Tổng hợp - Hành chính.

Đối với Kho bạc Nhà nước quận đóng trên địa bàn cácthành phố trực thuộc Trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địa bànđô thị loại I và loại II thuộc tỉnh được tổ chức thành 02 phòng: Phòng Kế toán nhà nước, Phòng Tổng hợp - Hành chính.

3. Tại các địa bàn có khối lượng giao dịch lớn, Khobạc Nhà nước cấp tỉnh có thể tổ chức các điểm giao dịch thường xuyên ngoài trụsở.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thừa ủy quyền Bộ trưởngBộ Tài chính quyết định thành lập các điểm giao dịch thường xuyên ngoài trụ sở.

4. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định:

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộcKho bạc Nhà nước cấp tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước cấp huyện;quy định quy chế hoạt động của điểm giao dịch;

b) Việc sáp nhập, giải thể các phòng thuộc Kho bạcNhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước quận và Kho bạc Nhà nước thành phố đóng trên địabàn đô thị loại I và loại II thuộc tỉnh;việc giải thể Phòng Kho quỹ và Phòng Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Hà Nội,Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp thực tế triển khai nhiệmvụ.

Điều 4. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nướccấp tỉnh.

Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có Giám đốc và một số PhóGiám đốc.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chịu trách nhiệmtrước Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động củaKho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trướcpháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Biên chế và kinh phí hoạtđộng

1. Kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnhđược cấp từ nguồn kinh phí của Kho bạc Nhà nước và các khoản thu khác theo quyđịnh của pháp luật.

2. Biên chế của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, do TổngGiám đốc Kho bạc Nhà nước quyết định trong tổng biên chế được giao.

Điều 6. Quan hệ giữa Kho bạcNhà nước cấp tỉnh với Ủy ban nhân dâncùng cấp

1. Được Ủy bannhân dân cùng cấp tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

2. Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban nhân dân cùng cấp theo quy định của phápluật.

3. Có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức quảnlý, điều hành ngân sách nhà nước và các hình thức, biện pháp huy động vốn chongân sách nhà nước trên địa bàn.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về số liệuthu, chi ngân sách nhà nước và các hoạt động của Kho bạc Nhà nước có liên quanvới Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 7. Quan hệ giữa Kho bạcNhà nước cấp tỉnh với Sở Tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan, Dự trữ Nhà nước (gọichung là cơ quan tài chính) trên địa bàn

1. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiệncác quy định của Bộ Tài chính về quan hệ công tác với các cơ quan tài chínhtrên địa bàn.

2. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh được yêu cầu các cơquan tài chính trên địa bàn cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định phụcvụ cho hoạt động Kho bạc Nhà nước.

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệmthi hành

1. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày25/8/2015.

2. Bãi bỏ Quyết định số 362/QĐ-BTC ngày 11/02/2010của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan tàichính trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 8;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng