ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DỊCH LỞ MỒM LONGMÓNG GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Quyết định số: 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định phòng, chống bệnh lởmồm long móng gia súc; Quyết định số: 05/2007/QĐ-BNN ngày 22/01/2007 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi Quyết định số: 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành Quy định phòng, chống bệnh lở mồm long móng giasúc;

Căn cứ Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số: 630/TTCĐ-XN ngày20/8/2013 của Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương;

Căn cứ báo cáo tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàngia súc của UBND các huyện Na Rì, Bạch Thông, Chợ Mới, Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồnvà thị xã Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số: 118/SNN-TTr-TY ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố vùng có dịch lở mồm long móng gia súc, vùng bị dịch uy hiếp vàvùng đệm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Vùng có dịch: Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh BắcKạn.

2. Vùng bị dịch uy hiếp gồm các xã: Xuân La, An Thắng, CaoTân và Cổ Linh, huyện Pác Nặm; Thượng Giáo, Cao Thượng, Cao Trĩ và Bành Trạch,huyện Ba Bể.

3. Vùng đệm gồm các xã: Bằng Thành, Bộc Bố, Nhạn Môn, GiáoHiệu và Công Bằng, huyện Pác Nặm; Nam Mẫu, Khang Ninh, Địa Linh và Bành Trạch,huyện Ba Bể.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện Pác Nặm, Ba Bểvà Chủ tịch UBND các xã có dịch, nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm cótrách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịchlở mồm long móng gia súc theo đúng quy định của Pháp lệnh Thú y.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2013.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện: Pác Nặm, Ba Bể và Chủ tịch UBND các xãcó dịch, nằm trong vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm, Chi cục trưởng Chi cục Thúy và Thủ trưởng các cơ quan, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí