ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2004/QĐ-UB

Vị Thanh, ngày 01 tháng 01 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ THAO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21/10/2003 đến 26/11/2003) số 22/2003/QH11 về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Căn cứ văn bản số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 cua Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ cua Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Thể dục Thể thao; trên cơ sở chia tách Sở Văn hóa Thông tin và Sở Thể dục Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao tỉnh Hậu Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao phối hợp cùng với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; đồng thời sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, công chức theo đúng tiêu chuẩn, chức danh Nhà nước quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở. Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4.- VP. Chính phủ.- Bộ Nội vụ.- Bộ VHTT.- UB. TDTT.- TT.TU - TT.HĐND tỉnh.- MTTQ & các đoàn thể tỉnh.- Lưu VP.UB (HC-NC-TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH

Huỳnh Phong Tranh