UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 14/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội Châm cứu

____________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Châm cứu tỉnh Điện Biên.

Hội Châm cứu tỉnh Điện Biên là hội nghề nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc chung là: Tự nghện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, tuân thủ Pháp luật. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. sở của Hội đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này .

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBNĐ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh