ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘIKIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH BÌNH ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀDỊCH VỤ VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt độngvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt độngvăn hóa - thông tin;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (Thường trực 814 tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạtđộng của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định về các hoạt động văn hóa -thông tin và dịch vụ văn hóa.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký và thay thế Quyết định số 2421/QĐ-UB ngày 10/10/1996 của UBND tỉnh vềviệc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Đội kiểm tra liên ngành814 của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thông tin, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNHBÌNH ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ VĂN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBNDtỉnh)

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đội kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa -thông tin và dịch vụ văn hóa trong quy chế này lấy tên là Đội kiểm tra liênngành 814 tỉnh, giúp UBND tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của phápluật về hoạt động văn hóa - thông tin và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đặt dưới sựchỉ đạo và quản lý trực tiếp của Thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa - Thông tin).

Điều 3. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được quyềnkiểm tra các hoạt động văn hóa - thông tin, dịch vụ văn hóa trên phạm vi toàntỉnh và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng các quyđịnh hiện hành của Nhà nước.

Trong khithi hành nhiệm vụ, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được quyền yêu cầu các tổchức, cá nhân bị kiểm tra cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu và trả lời cácvấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

Điều 4.Việc kiểm tra xử lý của Đội kiểm tra liên ngành814 tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm nguyêntắc xử lý hành chính theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7năm 2002, Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về việc xửphạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin và các quy địnhkhác của pháp luật có liên quan.

Chương II
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, THẨM QUYỀN CỦA ĐỘI

Điều 5. Về cơ cấu tổ chức của Đội.

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh gồm có: Độitrưởng, Đội phó và các thành viên.

2. Đội có một thư ký giúp việc, chọn trong số cácthành viên của Đội.

Điều 6. Nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh:

Kiểm tracác hoạt động văn hóa - thông tin và dịch vụ văn hóa trên các lĩnh vực: thôngtin, báo chí; hoạt động in, xuất bản; điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; hoạt độngvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãmvăn hóa - nghệ thuật; thư viện; quyền tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật vàcác quyền liên quan; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu; bảo vệ di sản văn hóa,công trình văn hóa - nghệ thuật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năngkiểm tra văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 7. Nguyên tắc hoạt động của Đội kiểm tra liênngành 814 tỉnh.

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện kiểmtra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

2. Thường trực 814 tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểmtra của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

3. Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnhquyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

a. Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình hình hoạtđộng văn hóa - thông tin và kinh doanh dịch vụ văn hóa tại các cơ sở trên địabàn tỉnh.

b. Theo yêu cầu của Thủ trưởng các cơ quan quản lýnhà nước có liên quan (Công an tỉnh; các Sở Văn hóa - Thông tin; Bưu chính -Viễn thông; Kế hoạch và Đầu tư) hoặc Chủ tịch UBND cùng cấp.

c. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân trên địa bànhoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về văn hóa - thông tin và kinh doanhdịch vụ văn hóa, thành viên Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh đề nghị Đội trưởngquyết định kiểm tra.

4. Đội trưởng chịu trách nhiệm về quyết định kiểmtra của mình và phải báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất cho Thủtrưởng trực tiếp và Thường trực 814 tỉnh.

5. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chỉ tiến hànhkiểm tra khi có ít nhất 02 thành viên có Thẻ kiểm tra cùng tham gia, phải đảmbảo thành phần cần thiết cho việc lập biên bản và xử lý vi phạm khi thi hànhnhiệm vụ.

6. Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội phảixuất trình Thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự,thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng nhiệm vụ, quyền hạn đượcgiao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở được kiểmtra; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định củamình.

Điều 8.Quyền hạn của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

1.Lập biên bản đối với các tổ chức và cá nhân cóhành vi vi phạm các quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 vàNghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ. Tạm giữ những đồ vật,phương tiện có liên quan đến hành vi vi phạm và bảo đảm cho việc thi hành cácquyết định xử lý sau này.

2.Đình chỉ các hoạt động văn hóa - thông tin vàdịch vụ văn hóa vi phạm theo quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày18/01/2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ vănhóa công cộng và Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ vềquản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và các văn bản pháp quy hiện hànhcó liên quan đến lĩnh vực văn hóa - thông tin, dịch vụ văn hóa.

3. Đề xuất cơ quan chức năng các hình thức xử lý,xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Điều 9.Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng, Đội phó, Thư ký và các thành viên trong Đội.

1. Độitrưởng:

a. Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các hoạtđộng chung của Đội trước Thường trực 814 tỉnh và UBND tỉnh.

b. Phân công, điều hành các thành viên trong Độithực hiện việc kiểm tra theo chỉ đạo của Thường trực 814 tỉnh.

c. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ra quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theoquy định trong Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định về xử phạtvi phạm hành chính hiện hành có liên quan.

d. Chủ trì các cuộc họp của Đội để kiểm tra, đánhgiá hoạt động của Đội.

e. Báo cáo kết quả hoạt động của Đội cho Thườngtrực 814 tỉnh và Thủ trưởng trực tiếp sau khi kiểm tra, theo định kỳ hàng thánghoặc thấy cần thiết.

2. Độiphó:

a. Được Đội trưởng phân công phụ trách một số lĩnhvực công tác của Đội.

b. Được Đội trưởng ủy quyền thay mặt Đội trưởngđiều hành mọi hoạt động của Đội khi Đội trưởng vắng mặt và cùng Đội trưởng chịutrách nhiệm trước cấp trên về hoạt động của Đội.

3. Thưký Đội:

a. Giúp Đội trưởng dự thảo kế hoạch công tác vàbáo cáo kết quả công tác của Đội theo định kỳ hoặc đột xuất.

b. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chohoạt động kiểm tra.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra, chuẩn bị nội dungcác cuộc họp xử lý của Đội. Theo dõi kết quả xử lý vi phạm.

d. Ghi biên bản các cuộc họp của Đội.

e. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt độngcủa Đội.

g. Bảo quản tang vật và phương tiện vi phạm theođúng quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đội phân công.

4. Các thànhviên khác trong Đội: Thực hiệnviệc kiểm tra và các công tác khác theo sự phân công của Đội trưởng hoặc Độiphó.

* Các thànhviên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được UBND tỉnh cấp Thẻ kiểm tra đểthi hành công vụ.

ChươngIII

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 10. Mối quan hệ giữa Đội kiểm tra liên ngành 814tỉnh với các đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành khác trong tỉnh.

Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các lĩnh vực đượcphân công. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu thấy cần thiết có thể bànbạc, trao đổi công việc và hỗ trợ cho nhau về người, phương tiện hoạt động vớicác đội kiểm tra chuyên ngành, liên ngành khác trong tỉnh và ngược lại, bảo đảmcho hoạt động kiểm tra đạt kết quả cao nhất.

Điều 11. Mối quan hệ với UBND và Đội kiểm tra liênngành 814 các huyện, thành phố trong tỉnh.

1. Khi tiến hành kiểm tra ở địa phương nào, Độikiểm tra liên ngành 814 tỉnh phối hợp với UBND huyện, thành phố, các ngành cóliên quan ở địa phương đó để thực hiện nhiệm vụ (trừ trường hợp đột xuất).

2. Khi cần thiết, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnhcó quyền yêu cầu Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện, thành phố hoặc xã,phường, thị trấn cùng phối hợp thực hiện.

3. Khi có yêu cầu, Đội kiểm tra liên ngành 814của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn phải đáp ứng các yêu cầu Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh.

Điều 12. Về phân cấp địa bàn kiểm tra.

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thường xuyêntiến hành kiểm tra các địa bàn trọng điểm trong tỉnh như: các phường của thànhphố Quy Nhơn, các thị trấn và một số địa bàn trọng điểm khác.

2. Đội kiểm tra liên ngành 814 của huyện, thànhphố tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất các hoạt động văn hóa - thôngtin, dịch vụ văn hóa trên địa bàn mình quản lý.

3. Khi tiến hành đợt ra quân kiểm tra, các Độikiểm tra liên ngành 814 tỉnh, huyện, thành phố phối hợp cùng kiểm tra, khôngphân biệt địa bàn để tránh trùng lắp.

ChươngIV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘĐỐI VỚI ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH

Điều 13. Kinh phí hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành814 tỉnh (kể cả trang bị các phương tiện hoạt động) được hỗ trợ từ khoản tiềnphạt vi phạm hành chính do Đội xử lý. Hàng năm, Sở Văn hóa - Thông tin có vănbản đề nghị hỗ trợ kinh phí gửi Sở Tài chính kiểm tra, xác định số kinh phí hỗtrợ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 14. Thành viên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnhkhi thi hành công vụ được thanh toán công tác phí, chi bồi dưỡng làm thêm giờ,chi bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm của cá nhân và các khoản chi khác theo chế độhiện hành (do cơ quan Thường trực 814 tỉnh thanh toán).

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15.Khen thưởng.

Cơ quan, tổchức và cá nhân (kể cả thành viên Đội kiểm tra) có thành tích trong việc pháthiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa - thông tin, dịchvụ văn hóa thì được xét khen thưởng theo quy định.

Điều 16. Xử lý vi phạm.

Các thànhviên của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và người có thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính trên lĩnh vực văn hóa - thông tin, dịch vụ văn hóa mà sách nhiễu,dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt quá thẩmquyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặcbị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồithường theo quy định của pháp luật.

ChươngVI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa - Thông tin)có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên chỉ đạo Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, hướngdẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

Trong quátrình triển khai thực hiện nếu có những điểm chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửađổi thì Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phản ảnh cho Thường trực 814 tỉnh (SởVăn hóa - Thông tin) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.