UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊNPHÒNG GIÁO DỤC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, THỊ THÀNH PHÒNG GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 23/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 320/2005/QĐ-UB ngày 22/02/2005của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Tổ chức cơ quan chuyên mônthuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị theo Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày29/9/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2655/BGDĐT-TCCB ngày 29/3/2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn việc đổi tên Phòng Giáodục;

Xét Tờ trình số 905/TTr-SNV ngày 08/8/2007của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Giáo dục trực thuộcUỷ ban nhân dân cấp huyện, thị thành Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo cấp tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Xuân