ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 04 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ HỖ TRỢ XÂY DỰNG KÊNH MƯƠNG LOẠI 3 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐIỆN BIÊN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng11 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số: 96/2007/NQ-HĐND kỳ họpthứ XI, Khóa XII ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcChính sách hỗ trợ sản xuất Nông - Lâm nghiệp và sửa đổi bổ sung chính sách đầu tưhỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Mục 2, Phần IIIcủa Quy định về cơ chế quản lý và chính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mươngloại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2005/QĐ-UBND ngày 09/8/2005 của UBND tỉnh Điện Biên về cơ chế quản lý vàchính sách đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biênnhư sau:

“2. Chính sách hỗ trợ đối với vùng I, vùngII nhà nước hỗ trợ 90% nhân dân đóng góp 10% trên tổng dự toán công trình; đốivới vùng III nhà nước đầu tư 100%”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các ngành cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CHỦ TỊCH
Lò Mai Trinh