ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 14/2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chínhphủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thườnghỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việchướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sungThông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá cho thuê đất trênđịa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ phần trăm (%):

a) Đất trên địa bàn thành phố SócTrăng và đất trong các khu, cụm công nghiệp: 1%.

b) Đất tại các khu vực còn lại (ngoàiđiểm a khoản 1 Điều này): 0,5%.

2. Đơn giá cho thuê 01 m2 đất/năm:

Đơn giá cho thuê 01 m2 đất/năm =tỷ lệ phần trăm (%) x giá 01 m2 đất. Trong đó, giá 01 m2 đất là giá đất theo mụcđích sử dụng do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

Điều 2.

1. Đơn giá cho thuê đất quy địnhtại Điều 1 Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Trường hợp được Nhà nước cho thuêđất đã nộp tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê đất trước ngày Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành.

b) Trường hợp được Nhà nước cho thuêđất thông qua hình thức đấu giá hoặc đấu thầu dự án sử dụng đất thuê đất.

2. Những nội dung khác liên quanđến đơn giá thuê đất không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quyđịnh hiện hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kývà thay thế Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 07/6/2006 của UBND tỉnh SócTrăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng Ban Quản lýcác Khu Công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, NN&PTNT,
 CT, GTVT, TP;
- Lưu: KT, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp