UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phísố 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của ChínhPhủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tưsố 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí,lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghịquyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnhvề điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnhHải Dương như sau:

1. Phí đấu giá:

a) Đấu giá quyền sử dụng đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để xâydựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợpcòn lại:

STT

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

2.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

3.000.000

4

Từ trên 5 ha

4.000.000

b) Đấu giá tài sản khác.

- Phí tham gia đấu giá tài sản (ngườitham gia đấu giá nộp):

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu

(đồng /hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

2

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

- Phíđấu giá tài sản (người có tài sản phải trả cho tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp, trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bịtịch thu sung quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sảnthực hiện):

+ Trường hợp đấu giá thành:

STT

Giá trị TS bán được của một cuộc đấu giá

Mức thu

(đồng)

1

Dưới 50 triệu đồng

5 % giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5 % giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2 % giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15 % giá trị tài sản bán được vượt quá 10 tỷ

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1 % giá trị tài sản bán được vượt quá 20 tỷ nhưng tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

+ Trường hợp bán đấu giá khôngthành thì Tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản được thanhtoán các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ- CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.

* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thựchiện theo Thông tư số 03/2012/TT-BTC ; Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tàichính và các quy định hiện hành.

2. Phí các chợ dân sinh (phícác chợ khác)

TT

Danh mục

ĐV tính

Mức thu

1

Phí cố định

đ/m2/tháng

- Các chợ còn lại của TPHD

-

10.000

- Chợ trung tâm các huyện, thị xã

-

7.000

- Chợ vừa và nhỏ ở các xã

-

4.000

2

Phí vào chợ bán hàng

đ/lượt

- Hàng có giá trị dưới 100.000đ

-

2.000

Hàng có giá trị từ 100.000đ đến 500.000đ

-

3.000

- Hàng có giá trị trên 500.000đ

-

4.000

3. Phí qua phà Tuần Mây

TT

Danh mục

Mức thu (đồng/lượt)

1

Khách đi bộ

1.000

2

Đi bộ có hàng; đi xe đạp không hàng

2.000

3

Xe đạp lai thồ, xe máy không hàng

4.000

4

Xe máy có hàng

5.000

5

Xe thô sơ súc vật kéo

6.000

6

Súc vật trâu, bò, ngựa, bê, nghé

4.000

7

Xe thô sơ người kéo

4.000

8

Xe con, xe lam, bông sen, xe khách dưới 12 chỗ ngồi

20.000

9

Xe khách từ 12 đến dưới 30 chỗ

35.000

10

Xe khách từ 30 đến dưới 45 chỗ

40.000

11

Xe khách từ 45 chỗ ngồi trở lên

55.000

12

Ô tô tải dưới 3 tấn không hàng

20.000

13

Ô tô tải dưới 3 tấn có hàng

35.000

14

Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn không hàng

35.000

15

Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn có hàng

50.000

16

Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn không hàng

50.000

17

Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn có hàng

70.000

18

Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn không hàng

70.000

19

Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn có hàng

95.000

20

Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn không hàng

80.000

21

Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn có hàng

120.000

22

Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn không hàng

90.000

23

Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn có hàng

200.000

24

Ô tô tải từ 18 tấn trở lên không hàng

100.000

25

Ô tô tải từ 18 tấn trở lên có hàng

220.000

4. Lệ phí hộ tịch:

TT

Danh mục

ĐV tính

Mức thu

1

Mức thu tại UBND cấp xã

- Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

đ/lần cấp

5.000

2

Mức thu tại UBND cấp huyện

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

đ/lần cấp

25.000

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh

-

10.000

- Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ hộ tịch gốc

-

3.000

- Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi và những sự kiện khác do pháp luật quy định.

-

10.000

3

Mức thu tại Sở Tư pháp

- Nhận con ngoài giá thú

đ/lần cấp

1.000.000

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

-

5.000

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

-

10.000

- Thay đổi cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính

-

50.000

- Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

-

40.000

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn; xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; hạn chế năng lực hành vi dân sự; huỷ hôn nhân trái pháp luật; hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định

-

50.000

- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

50.000

* Chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng (các mục 2,3,4):Thực hiện theo Quyếtđịnh số 4426/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh và quy định hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012, các quyđịnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao cho Giám đốc Sở Tài chínhphối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quanhướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHNguyễn Mạnh Hiển