ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCTHU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí;

Căn cứ Thôngtư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về mức thu, tỷ lệphần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu Phí thẩm định cấp quyềnsử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 157/TTr-STC ngày 21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩm định cấp quyền sửdụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mức thu Phí

Số TT

Tên các loại hồ sơ

Mức thu

(đồng/bộ hồ sơ)

1

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với các trường hợp: giao đất, cho thuê đất)

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

1.000.000

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

200.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

5.000.000

- Đối với tổ chức sử dụng đất không nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh

2.000.000

2

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (áp dụng đối với trường hợp: chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất)

a

Thuộc thẩm quyền cấp huyện, thành phố

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh

300.000

- Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

100.000

b

Thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

- Đối với tổ chức sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê

3.000.000

- Đối với tổ chức sử dụng đất để thực hiện các dự án xã hội hóa theo quy định của Nhà nước

1.000.000

2. Đối tượng nộp Phí

a) Là các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cánhân, cộng đồng dân cư (gọi chung là người sử dụng đất) có nhu cầu đăng ký, nộphồ sơ cấp quyền sử dụng đất cần phải thẩm định hồ sơ theo quy định trong cáctrường hợp: giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyềnsử dụng đất;

b) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất không ápdụng trong các trường hợp: người đang sử dụng đất ổn định được Nhà nước côngnhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

3. Đơn vị tổ chức thu Phí

a) Sở Tài nguyên và Môi trường thu phí trong trườnghợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhLạng Sơn;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thànhphố thu phí trong trường hợp giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tàinguyên và Môi trường thu phí trong trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liềnvới quyền sử dụng đất mà sau khi thực hiện chuyển quyền thuộc thẩm quyền cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

d) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc PhòngTài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thu phí trong trường hợp chuyểnquyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất mà sau khi thực hiện chuyểnquyền thuộc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhàở và tài sản khác gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Chế độ thu,nộp, quản lý sử dụng tiền Phí thu được

Đơn vị tổ chức thu phí được trích để lại 50% trêntổng số phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho cáchoạt động tổ chức thu phí, phần còn lại 50% nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 05/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định thu phíthẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môitrường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Website Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;
- Lưu: TV.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành