ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁIBÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tinđối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên bộBộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hànhquy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 36/TTr-STTTT ngày 23/8/2013, Sở Tư pháp tại Báocáo số 58/BC-STP ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoạitrên địa bàn tnh Thái Bình.

Giao SThôngtin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi,đôn đốc, kim tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở,ban, ngành của tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trc Tnh ủy, Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

QUY CHẾ

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Phạm vi điều chnh,đối tượng áp dụng

1. Quy chế nàyquy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước vthông tin đối ngoại; quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc quản lý nhànước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh Thái Bình.

2. Quy chế này áp dụng, đối với cáccơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt độngthông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Thông tin đối ngoại

Thông tin đối ngoại quy định tại Quychế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử,văn hóa dân tộc Việt Nam và của tnhThái Bình; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ca Nhà nước, của tỉnh Thái Bình ra thế giới và thông tin về thế giới vàotỉnh Thái Bình.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin đối ngoại; có sự phân công và phối hp chặt chẽgiữa các cơ quan nhằm bảo đảm hiệu qucông tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Phát huy sứcmạnh tng hợp của hệ thống chính trị,tất c các cấp, các ngành, địaphương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đi ngoại; các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệmquản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quảnlý của mình.

3. Công tác thông tin đối ngoại đượctriển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên song có trọng tâm, trọng điểm theotừng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại vi thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại vớicác hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; giữa đi ngoại của Đảng vớingoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường sự hiểu biết, tranhthủ sự hợp tác, đầu tư phục vụ phát trin kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm lợi ích quc gia, dân tộc, lợi ích ca tỉnh Thái Bình.

Điều 4. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại đượcquy định tại Quy chế này là hoạt động đưa thông tin đến với tchức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hp đưa thông tin quốc tế đếnnhân dân trong tnh. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm:

1. Thông tin về chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổimới đất nước; tình hình an ninh, chính trị; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của tỉnh và phối hợp đưa thông tinquốc tế đến nhân dân trong tnh.

2. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đấtnước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh.

3. Phản bác các thông tin sai, xuyêntạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nóichung, của tỉnh Thái Bình nói riêng.

4. Các loại hình hoạt động thông tinđối ngoại khác.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tinđối ngoại

1. Xây dựng vàban hành các văn bản quy phạm pháp luậtvề thông tin đối ngoại và tchức thực hiện các văn bản đãban hành theo thẩm quyn được pháp luật quy định.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện cáckế hoạch, chương trình về công tác thông tin đối ngoại.

3. Tchức bộmáy, xây dựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tchức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoàitỉnh; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng côngnghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiêncứu về thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổchức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thôngtin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địabàn tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ởnước ngoài và cộng đồng quốc tế.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạmvà giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quyđịnh của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cánhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nướcvề thông tin đi ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhànưc v thông tin đi ngoại trên địa bàn tnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhândân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phốihợp với Sở Thông tin và Truyn thông thc hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy địnhcủa pháp luật và Quy chế này.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 7. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại,đóng vai trò là cơ quan đầu mối vềthông tin đối ngoại trên địa bàn tnh Thái Bình.

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chươngtrình, các văn bn quy phạm pháp luật, các cơ chế chínhsách về thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các văn bản về thông tinđối ngoại của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền.

2. Xây dựng và ban hành theo thẩmquyền các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đi ngoạivà các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhànước về thông tin đi ngoại.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnhủy chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho cáccơ quan báo chí trong tỉnh; phối hợp vi Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cung cp thông tincho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đng quốc tế.

4. Chủ động phối hợp vi các đơn vị liên quan theo dõi, nghiên cứu dư luận báo chí có nội dungthông tin sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của TháiBình. Yêu cầu các cơ quan báo chí phải đính chính khi phát hiện đưa tin sai sựthật có liên quan đến tnh Thái Bình.

5. Chủ trì, phihợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá, giớithiệu hình ảnh của tỉnh Thái Bình đến với người Việt Nam ở nướcngoài và cộng đồng quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và cácsản phẩm thông tin đối ngoại.

6. Chtrì, phốihợp với các đơn vị liên quan xây dngkế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức về hoạtđộng thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại các cấp,các ngành có liên quan.

7. Hướng dẫn các cơ quan hành chínhnhà nước thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng cácquy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, quản lýviệc xuất khu, nhập khẩu các xuất bnphẩm có nội dung có liên quan đến Thái Bình nói riêng,đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện và kịp thi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật,gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tnh, củađất nước và con người Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, xlý kịp thời.

9. Tổng hợp kế hoạch thông tin đốingoại và dự toán kinh phí hàng năm của các Sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đốingoại của tnh. Chủ trì tổ chức các hội nghị triển khaihoạt động, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàntỉnh.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoạicủa tnh.

11. Tchứcthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nạitố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đxuất thi đua, khen thưởng, kỷ luật về việc triển khai, tchức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị, đề nghị Ủyban nhân dân tỉnh khen thưởng, kỷ luật.

Điều8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ trì triển khai các hoạt độngthông tin đối ngoại ở nước ngoài trên cơ sở kế hoạch thôngtin đối ngoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phốihợp với các sở, ngành liên quan quản lý hoạt động thông tin đốingoại.

2. Chủ trì theo dõi, nghiên cứu, tổnghợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Việt Nam nói chung,tnh Thái Bình nói riêng; thông tinvề các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệmvụ và quyền hạn.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tnhở trong nước và nước ngoài; tham gia chuẩn bị nội dung trảlời phỏng vấn của lãnh đạo tnh cho phóng viên nước ngoài theosự phân công, chđạo.

4. Phối hợp với SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc quản lý,hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tnh.

5. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quanbáo chí trong tnh, phóng viên thưngtrú trên địa bàn tnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnhđạo tnh; tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh liênquan đến hoạt động đối ngoại.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quancung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và thông tin về cáclĩnh vực khác cho người nước ngoài.

7. Phối hợp với SThông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng và phát hànhcác ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Điều 9. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan đề xuất phương án bố trí, sắp xếpcán bộ thực hiện công tác đi ngoại của tỉnh.

2. Phối hợp chặt chvà đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí địa phương trongviệc cung cấp các thông tin tuyên truyền vvấn đ tôn giáo, nhân quyntrên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện tốt chức năng qun lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức kháctrên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cánhân thực hiện tốt hoạt động thông tin đi ngoại.

Điều 10. Sở Kế hoch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,đơn vị có liên quan biên soạn và pháthành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh.

2. Chủ trì, phihợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng danh mục các dự án ưu tiên xúctiến đầu tư nhằm quảng bá, gii thiệu, kêu gọi đầu tư vàođịa bàn tỉnh.

3. Rà soát cácvăn bản điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới về cơ chế chính sách điều chỉnh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại, định kỳ hằng năm cung cấp chocơ quan đầu mối tổng hợp thông tin đối ngoại trên địa bàn.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành liên quan thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời các thông tin, sốliệu quan trọng về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấpgiấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếptừ nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, tình hình vận độngviện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự ánsử dụng nguồn vốn ODA và NGO theo định kỳ quý, 6 tháng,năm cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tuyên truyền về thông tin đốingoại.

Điều 11. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp vi SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liênquan triển khai các hoạt động về thông tin đối ngoại thôngqua các lĩnh vực chuyên môn theo thẩm quyền.

2. Phối hợp vicác cơ quan liên quan theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung liên quan đến Thái Bình nóiriêng, đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấuđến hình ảnh của tnh, của đất nước và con người Việt Namđể có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Tăng cường công tác quản lý, theodõi, thanh kiểm tra để thực hiện tốt công tác đấu tranhchống lại những sn phẩm văn hóa khôngphù hợp, đồng thi, phản bác kịp thi,hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá Nhà nướcthông qua việc tuyên truyền không đúngsự thật về lịch sử, địa danh của địa phương, về các lãnh đạo, danh nhân có xuấtthân trên địa bàn tnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơnvị liên quan xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại, quảngbá về lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch, ẩm thực,danh lam thng cảnh, quê hương và conngười Thái Bình.

Điều 12. Sở Công thương

1. Phối hợp với các đơn vị có liênquan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động nhưhội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

2. Chủ trì xây dựngcác nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thếmạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hút đu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

3. Chủ trì tổ chức các lớp bồidưỡng kiến thức về WTO và hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanhnghiệp và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ trực tiếp phụ trách sản xuất, kinh doanh củacác đơn vị hiểu rõ hơn về chủ trương, cơ chế, chính sách để tăng cường thu hútđầu tư trong và ngoài nước.

Điều 13. Sở Tài chính

1. Thẩm định dự toán ngân sách hằngnăm cho các hoạt động thông tin đi ngoại trình Ủyban nhân dân tnh phê duyệt. Bảo đảm kinh phítrong dự toán ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án,hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan có liênquan xây dựng định mức kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Hướng dẫn các đơn vị thực hiệnviệc quản lý, sdụng, thanh quyết toán kinh phí theo quyđịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngànhTrung ương.

Điều 14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương,chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làmviệc ở nước ngoài theo hợp đồng; người nước ngoài đến họctập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợđào tạo nghề cho lao động xuất khẩu.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăngcường công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu, mở rộng thịtrường xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

3. Thực hiện việc liên kết cáctrường, cơ sở đào tạo nghề với các đơn vị tổ chức cho lao động đi làm việc ởnước ngoài và người lao động để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề vàtheo nhu cầu của thị trường.

Điều15. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt độngthông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan quản lý các đoànphóng viên, báo chí, khách nước ngoài vào hoạt động tạitỉnh Thái Bình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (định kỳ, đột xuất) về công tác trên.

3. Chủ động thực hiện các biện phápnghiệp vụ để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tinảnh hưng đến hoạt động thông tin đốingoại; Theo dõi, tng hợp tình hình đ đxuất chủ trương, biện pháp phản bác các thôngtin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ; các thông tin xuyên tạc, chốngphá Nhà nước Cộng hòa xã hội chnghĩaViệt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 16. Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các đơnvị có liên quan thực hiện các hoạt động xúctiến, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vịcó liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách,pháp luật của Đng và Nhà nước về đầu tư, quản lý các khu công nghiệp đi với các doanhnghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp.

Điều 17. Báo Thái Bình, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Thái Bình

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvề vị trí, tm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay cho các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân dân trên địa bàn toàn tnh.

2. Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịpthời, tin cậy về tình hình thời sự trong nước và quốc tế đếnvới nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Thông tin thườngxuyên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh, của đất nước.

3. Mở các chuyên trang, chuyên mục,phóng sự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh đất vàngười Thái Bình; truyn thống lịch sử, các giá trị vănhóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài,tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giớivào tnh.

4. Nâng cao chất lượng, nội dung,tăng thời lượng của các chương trình, tiến tới mở rộng ra các thứ tiếng nhằmgiới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thái Bình ra thế giới.

5. Phi hợp,tuyên truyền quảng bá hình ảnh Thái Bình ra thế giới trên các báo, đài trong nước và nước ngoài.

6. Chđộng phảnbác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tquốc của nhân dân Việt Nam, chia rẽ khối đại đoànkết của nhân dân trong tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín,hình ảnh của tỉnh Thái Bình.

7. Chú trọng kết hợp giữa thông tin đi ngoại với thông tin đối nội nhằm tăng tính hiệu quả của công táctuyên truyền đối ngoại theo hướng tránh đưa quá nhiuthông tin tiêu cực, giật gân, câu khách trên nội dung các ấn phẩm báo chí, cácấn phẩm thông tin tuyên truyền.

Điều 18. Các sở, ban, ngành liên quan

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kếhoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tnh theo lĩnh vực quản lý.

2. Phối hợp viSở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trongnước và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvề vị trí, tầm quan trọng của thông tin đi ngoại trongtình hình hiện nay cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộccơ quan, đơn vị; Chủ động trước các hành động, thông tin sai lệch về chủ quyềnbiển đảo, lãnh thổ Việt Nam.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động thôngtin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm gửi vSở Thôngtin và Truyn thông tng hợp để trìnhy ban nhân dân tnh phê duyệt.

5. Phân công tổ chức hoặc cá nhântrực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, gửi SởThông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thôngtin, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theoquy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệuquả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi báocáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 19. Ủy ban nhân dân huyện,thành ph

1. Chỉ đạo và tchức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong địa bàn quản lý.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoàivề các vấn đề liên quan trong địa bàn quản lý theo quy định.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvề vtrí, tầm quan trọng của thông tin đối ngoại trongtình hình hiện nay cho các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động thôngtin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm gửi về Sở Thông tin và Truyn thông tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phốgiao cho Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thôngtin, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng trong hoạt độngthông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụđược giao và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh.

Chương 4.

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều20. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin vàTruyền thông có trách nhiệm phối hợp vi các cơ quan, đơnvị chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địabàn tnh theo quy định.

Điều21. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quyđịnh của nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xlý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin đốingoại trên địa bàn tnh được khenthưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xửlý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về tài sảnphải bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế, hàng năm báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệmgửi báo cáo (định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất) về tình hình thông tin đốingoại cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phảnánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.