ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/ 2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Sửa đổi, b sungmột số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nộivụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế củaSở Giáo dục và Đào tạo thuộcy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục vàĐào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quanchuyên môn thuộc UBND tnh, tham mưu,giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước vềgiáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lýgiáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quychế thi cvà cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượnggiáo dục và đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cáchpháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉđạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dc và Đào to.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dàihạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thựchiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, Quyết định, Chỉ thị về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục;

b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phítuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của phápluật;

c) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩnchức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộcSở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực giáo dục.

2. Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan trình Chtịch UBNDtỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập,cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuynđổi loại hình các cơ sở giáo dục: Trường trung học phổ thông, trường phổ thôngcó nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dântộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nướccủa UBND tỉnh;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

3. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chứcthực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chươngtrình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểmtra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sgiáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thựchiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh,thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; côngtác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và cáchoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn ca Bộ Giáo dục vàĐào tạo.

5. Quyết định cho phép hoạt động giáodục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 2Điều 2 Quy định này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

6. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức củacác cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh;tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm,thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm,sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệtrong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thốngthông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụđược giao.

8. Tổ chức xây dựng, nhân điển hìnhtiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàntỉnh.

9. Giúp UBNDtỉnh quản lý Nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo dục củacác doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạtđộng của các hội, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vựcgiáo dục địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứngnhận đầu tư về giáo dục đối với các tchức, cá nhân nướcngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạtđộng giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhânnước ngoài theo quy định của pháp luật.

11. Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nướccác tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ngoài nước theo quy định củapháp luật.

12. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnhvực giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

13. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện côngtác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triểngiáo dục trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định ca pháp luật.

14. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xácđịnh vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị tríviệc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trựcthuộc Sở hàng năm; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danhmục vị trí việc làm, số người làm việc đối với các cơ sở giáo dục trực thuộcSở; việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái vàthực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trựcthuộc Sở và công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định củapháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

15. Quy định cụ thể chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dụctrực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyn, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cáctổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không côngnhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởngcác cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnhtheo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

16. Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáodục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng nămđối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giaodự toán chi ngân sách giáo dục đi với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáodục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sởgiáo dục trên địa bàn tỉnh.

17. Giúp UBND tnh thực hiện kiểm tra việc tuân thpháp luật vềgiáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục,mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượnggiáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đạihọc trên địa bàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Thực hiện cải cách hành chính,công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanhtra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáodục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện thống kê, thông tin,báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dụccủa địa phương với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20. Quản lý tài chính, tài sản, cơ svật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnhgiao.

Điều 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở

Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc vàkhông quá 03 Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Cơ cấu tổchức Sở gồm các phòng: Văn phòng; Thanh tra; Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểuhọc; Giáo dục Trung học; Giáo dụcThường xuyên - Chuyên nghiệp; Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục; Côngnghệ thông tin.

b) Cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáodục và Đào tạo, gồm: Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấphọc, trong đó có cấp học trung học phổ thông; Trường phổ tng dân tộc nội trú; Trung tâm giáo dục thường xuyên.

3. Biên chế

Căn cứ quy định hiện hành của Nhànước về quản lý biên chế công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nộivụ xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của SởGiáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thựchiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4.Quyếtđịnh có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ- UBND ngày 27/3/2009 của UBNDtỉnh Lai Châu về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: GD&ĐT, Nội vụ; (b/c)
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; (b/c)
-
TT. Tỉnh ủy; (b/c)
-
Đoàn ĐBQH tnh; (b/c)
-
TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- LĐVPUBND tỉnh: Đ/c Vinh, đ/c Hải;
- Website tnh;
- TT. TH & CB;
- Lưu: VT, TH, VX
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Chử