ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHONGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009của Chính phủ, ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm vàđào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số: 1115/TTr-LĐTBXH ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghềcho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Thủ trưởng cácSở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Quyết định hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ngọc Lệ

QUY ĐỊNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNCHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ THUHỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn thực hiện chính sách giảiquyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệpđược áp dụng trên phạm vi tỉnh Đắk Nông khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệptheo quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chínhphủ, ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69).

Điều 2. Đối tượng áp dụng và thời gian hỗ trợ

1. Đối tượng áp dụng: thực hiện theo quy định tạiĐiều 2 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, vềchính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thuhồi đất nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số 52).

2. Thời hạn hỗ trợ: thực hiện theo quy định tạiĐiều 3 Quyết định số 52.

Chương 2.

NỘI DUNG HỖ TRỢ

Điều 3. Hỗ trợ đào tạo nghề

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhucầu đào tạo, học nghề, được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnhđược hỗ trợ như sau:

a) Đối với học nghề trình độ sơ cấp và dạy nghềdưới 3 tháng thực hiện hỗ trợ theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 mục II Phần IIĐề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020” ban hànhkèm theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhĐắk Nông;

b) Học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thực hiệnhỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52.

2. Đối với người lao động thuộc hộ gia đình bị thuhồi đất nông nghiệp đồng thời cũng thuộc đối tượng vay vốn là học sinh, sinhviên thực hiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 52.

Điều 4. Hỗ trợ tạo việc làm trong nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 52.

Điều 5. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợpđồng

1. Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp có nhucầu đi làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ, bồidưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của pháp luật về người Việt Nam đi làmviệc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;

b) Hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu,thị thực và lý lịch tư pháp trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo mức quyđịnh hiện hành của Nhà nước;

c) Hỗ trợ tiền ăn hàng ngày trong thời gian đi học(theo ngày học thực tế) với mức hỗ trợ: 15.000 đồng/người/ngày;

d) Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt đi và về từ nơi cưtrú đến nơi học đối với các học viên ở cách địa điểm học trên 15 km theo giá véthông thường của phương tiện công cộng tại thời điểm thanh toán, tối đa khôngquá 200.000 đồng/người/khoá học;

e) Được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàngChính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết để đi làm việc có thời hạn ởnước ngoài.

Mức, lãi suất, thời hạn, thủ tục cho vay thực hiệntheo Công văn số 297/NHCS-TDNN ngày 04/02/2013 của Tổng Giám đốc Ngân hàngchính sách xã hội, hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đấtnông nghiệp theo Quyết định số 52.

2. Kinh phí hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ởnước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d Khoản 1 Điều nàyđược bố trí từ Quỹ phát triển đất của địa phương theo quy định tại điểm d khoản1 Điều 34 Nghị định số 69.

3. Người lao động được hỗ trợ một lần cho từng nộidung hỗ trợ theo quy định tại Điều này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vịliên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyđịnh này.

b) Tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cholao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

c) Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xãhội tỉnh giám sát quy trình xác định đối tượng và hướng dẫn người lao động vayvốn.

d) Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

e) Tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội về tình hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cholao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trívốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (thông qua Chương trình mục tiêu quốcgia Việc làm và Dạy nghề) cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để chovay và hỗ trợ việc làm theo quy định tại Điều 4 và điểm e khoản 1 Điều 5 Quyđịnh này.

3. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội và các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn cơ chế tài chínhthực hiện Quy định này;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinhphí để hỗ trợ tạo việc làm và đào tạo nghề cho đối tượng bị thu hồi đất nôngnghiệp; kinh phí thực hiện điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Quyết địnhnày.

4. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh:

a) Hướng dẫn người lao động vay vốn theo quy định.

b) Chỉ đạo Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàngChính sách xã hội các huyện, thị xã thực hiện cho vay vốn đối với người laođộng bị thu hồi đất nông nghiệp.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan:

a) Hàng năm, thống kê số lao động bị thu hồi đấtnông nghiệp, nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm của lao động bị thu hồiđất nông nghiệp trên địa bàn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xâydựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đấtnông nghiệp.

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo tình hình đàotạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp về Ủy bannhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báocáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắchoặc phát sinh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.