ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHỤCẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNGĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáodục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lươngđối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhànước cho các Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 308/2013/NQ-HĐND ngày15/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức phụ cấp kiêm nhiệmđối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàntỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đốivới cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại xã,phường, thị trấn (sau đây gọi là Trung tâm học tập cộng đồng) trên địa bàn tỉnhĐiện Biên, cụ thể như sau:

1. Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng: Hưởng phụcấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

2. Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; Hưởng phụcấp kiêm nhiệm hàng tháng theo hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi thường xuyên cho sựnghiệp Giáo dục và Đào tạo và Dạy nghề hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồnghàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của tỉnh.

4. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Giáo dục và Đào tạo,

Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngànhtỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn