UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨCTHU THUỶ LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁINGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trìnhthuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khaithác và Bảo vệ các công trình khai thuỷ lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012của Chính phủ về việc bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1300/TTr-STC ngày 25/6/2013 về việc đề nghị ban hành quy định mức thu thuỷ lợiphí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành mức thu thuỷ lợi phí, tiền nướctừ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

(Có Phụ lụcchi tiết kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và các ngành có chức năng, UBNDcấp huyện, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên và cácđơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giámđốc kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốcCông ty TNHH một thành viên Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cóliên quan đến thu thuỷ lợi phí, tiền nước từ các công trình thuỷ lợi trên địabàn tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của UBND tỉnh quy định mức thu thuỷ lợi phí, tiềnnước từ các công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Viết Thuần

PHỤ LỤC

QUYĐỊNH MỨC THU THUỶ LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2013 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Mức thu thuỷ lợi phí đối với đất trồnglúa

TT

Vùng và biện pháp công trình

Mức thu(1.000đồng/ha/vụ)

1

Đối với các xã miền núi

-

Tưới tiêu bằng động lực

1.811

-

Tưới tiêu bằng trọng lực

1.267

-

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.539

2

Đối với các xã miền trung du

-

Tưới tiêu bằng động lực

1.433

-

Tưới tiêu bằng trọng lực

1.003

-

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.218

- Trường hợp tưới, tiêu chủ độngmột phần thì thu bằng 60% mức phí tại biểu trên.

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọnglực thì thu bằng 40% mức phí tại biểu trên (Kể cả cấp nước tạo nguồn cho tỉnhBắc Giang)

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lựcthì thu bằng 50% mức phí tại biểu trên.

2. Đối với diện tích trồng mạ, màu, cây công nghiệpngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thuỷ lợi phí bằng 40% mức thu thuỷ lợiphí đối với đất trồng lúa.

3. Biểu mức thu tiền nước đối với các tổ chức, cánhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ cho các mục đích không phải sản xuất lươngthực (Chưa bao gồm thuế GTGT).

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị tính

Bơm điện

Hồ, đập, kênh, cống

1

Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp

Đồng/m3

1.800

900

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

Đồng/m3

1.320

900

3

Cấp nước tưới cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

Đồng/m3

1.020

840

4

Cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản

Đồng/m3

840

600

Cấp nước để nuôi trồng thuỷ sản

Đồng/m2 mặt thoáng/năm

250

5

Nuôi trồng thuỷ sản tại công trình hồ chứa thuỷ lợi

Nuôi cá bè

% giá trị sản lượng

5%


6%

6

Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thuỷ lợi:

- Thuyền, sà lan

- Các loại bè


Đồng/tấn/lượt

Đồng/m2/lượt


7.200

1.800

7

Sử dụng nước từ công trình thuỷ lợi để phát điện

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

8%

8

Sử dụng công trình thuỷ lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng)

Tổng giá trị doanh thu

10%

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì mức tiềnnước được tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

- Trường hợp cấp nước để tưới cho cây công nghiệpdài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo m3 thì thutheo diện tích (ha) mức thu bằng 80% mức thuỷ lợi phí đối với đất trồng lúa chomột năm.

4. Mức thu thuỷ lợi phí quy định tại các điểm 1, 2phụ lục này được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đếncông trình đầu mối của công trình thuỷ lợi.

5. Tổ chức hợp tác dùng nước thoả thuận với tổchức, cá nhân sử dụng nước về mức phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đếnmặt ruộng (kênh nội đồng) nhưng không vượt quá 25% mức thu quy định tại điểm 1,2 trên.

6. Mức thuỷ lợi phí của các công trình thuỷ lợiđược đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốnngân sách nhà nước do đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợithoả thuận với các hộ dùng nước nhưng không vượt quá mức quy định của UBND tỉnh./.