ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐLƯỢNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25tháng 7 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 về bảo vệ và kiểm dịchthực vật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệmvụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triểnnông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ củacán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nôngthôn công tác trên địa bàn cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định số lượng, chứcdanh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách phường, xã,thị trấn, ấp, khu vực và mức khoán, hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thểcấp xã, ấp, khu vực

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và hợp đồng đốivới nhân viên bảo vệ thực vật trên địa bàn cấp xã như sau:

1. Số lượng:

Trên địa bàn xã, phường, thị trấn có diện tích đấtsản xuất nông nghiệp từ 500 ha trở lên được hợp đồng 01 nhân viên bảo vệ thựcvật.

2. Hợp đồng đối với nhân viên bảo vệ thực vật:

Giao Chi cục Bảovệ thực vật ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ thực vật cấp xãvà chi trả tiền công hằng tháng bằng hệ số 1,00 x mức lương cơ sở và không dùngđể tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, nhânviên bảo vệ thực vật được hỗ trợ thêm sốtiền theo trình độ đào tạo, cụ thể như sau:

- Người có trìnhđộ đại học được hỗ trợ 500.000đ/người/tháng;

- Người có trìnhđộ cao đẳng được hỗ trợ 300.000đ/người/tháng;

- Người có trìnhđộ trung cấp được hỗ trợ 200.000đ/người/tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên bảo vệ thực vật cấp xã vàphối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiệnQuyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày25 tháng 7 năm 2013 và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 19 tháng 7 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT UBND TP;
- UBMTTQ TP và các Đoàn thể TP;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND cấp huyện, cấp xã;
- Công báo thành phố;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT,XD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Hùng Dũng