ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 02 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔSUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2010 CỦA UBND TỈNH, VỀ VIỆC QUYĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;

Căn cứ Thông tư số 03/TT / 2008/TT-BTP ngày25/8/2008 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thựcbản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét tình hình thực tế tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung vào khoản 1, Điều 1,Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 đoạn sau:

“Trường hợp địa bàn huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh có tổ chức hành nghề công chứng mà không đáp ứng được nhu cầu côngchứng trên địa bàn, thì UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục giao thẩm quyềnchứng thực hợp đồng, giao dịch cho UBND một số xã, phường ở cách xa trụ sở củatổ chức hành nghề công chứng cho đến khi tổ chức hành nghề công chứng đáp ứngđược yêu cầu công chứng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp cótrách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chứng thực ở xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quyđịnh của pháp luật”.

Điều 2.Giữ nguyên các nội dung khác củaQuyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh, về việc quy địnhthẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhâncó quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng