ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢVÀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAIĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢIDƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 ngày 8 năm 2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thươngmại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ kết luận của Ban Thường vụTỉnh ủy Hải Dương tại Thông báo số 842-TB/TU ngày 23 tháng 5 năm 2013 về Quyđịnh hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn2013 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về hỗ trợ vàkhuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh HảiDương giai đoạn 2013 - 2020.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phốihợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn, triển khai Quyđịnh này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định của Quyết địnhnày đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: CôngThương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh HảiDương, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

QUY ĐỊNH

HỖ TRỢ VÀ KHUYẾN KHÍCHĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2020
(Ban hành kèmtheo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Hải Dương)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạtầng (xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp) từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với chợđầu mối nông sản thực phẩm, chợ hạng 2, chợ hạng 3 ở địa bàn nông thôn, miềnnúi thuộc tỉnh Hải Dương.

2. Khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào đầu tư xâydựng chợ đầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng 2 tại trung tâm các huyện, thị xã, thànhphố.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện việc đầu tư xâydựng và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư);các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư hoặc tham gia góp vốn đầutư, xây dựng kinh doanh và quản lý chợ (gọi tắt là nhà đầu tư).

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện vàhạng mục hỗ trợ

1. Nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ

- Mỗi xã chỉ được hỗ trợ đầu tư xây dựng tối đa 01(một) chợ;

- Mỗi dự án đầu tư xây dựng chợ chỉ được hưởng chínhsách hỗ trợ hoặc chính sách khuyến khích theo quy định này 01 (một) lần, cụ thểnhư sau:

+ Đối với chợ hạng 2, chợ đầu mối nông sản thực phẩm:Hỗ trợ làm 02 đợt: Đợt 1 hỗ trợ 50% kinh phí được hỗ trợ khi dự án bắt đầu khởicông xây dựng, đợt 2 hỗ trợ 50% kinh phí được hỗ trợ còn lại sau khi quyết toáncông trình;

+ Chợ hạng 3: Hỗ trợ 01 đợt khi dự án bắt đầu khởicông xây dựng.

- Chợ có trong quy hoạch và trong danh sách phê duyệthỗ trợ hàng năm của UBND tỉnh;

- Dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựngmới hay cải tạo nâng cấp chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Hạng mục hỗ trợ

Bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹthuật chợ gồm: San nền, đường nội bộ chợ, hệ thống điện bảo vệ chiếu sáng trongchợ, hệ thống xử lý nước thải, thoát nước trong chợ, khu thu gom rác thải, khuvệ sinh công cộng.

Điều 4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ 02 bộ (bản sao chứng thực) gồm:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ gửi Sở Công Thương và UBNDtỉnh;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt lựa chọnnhà đầu tư; chủ đầu tư;

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựngcông trình (bao gồm: Thuyết minh dự án, thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư hoặcthuyết minh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán) được cấp có thẩm quyền phêduyệt;

- 01 bộ hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng chợ đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

CƠ CHẾ HỖ TRỢ VÀ KHUYẾNKHÍCH ĐẦU TƯ

Điều 5. Diện tích quy hoạch các chợ

1. Khi quy hoạch chợ, lập dự án đầu tư xây dựng chợđầu mối, chợ hạng 1, hạng 2 (xây mới, nâng cấp hoặc cải tạo) tại trung tâm cáchuyện, thị xã, thành phố nếu có đủ điều kiện dành được quỹ đất để quy hoạch xâydựng khu phố thương mại nằm trong diện tích quy hoạch đầu tư xây dựng chợ.Riêng chợ đầu mối nông sản, UBND tỉnh căn cứ vào quy mô, tính chất của chợ xemxét, quyết định cụ thể.

2. Diện tích quy hoạch đất cho 01 chợ (không bao gồmkhu phố thương mại):

- Đối với chợ hạng 1: Từ 10.000 m2 - 25.000m2;

- Đối với chợ hạng 2: Từ 5.000 m2 - 10.000m2;

- Đối với chợ hạng 3 (chợ nông thôn xây mới): Từ 3.000m2 - 5.000 m2; những chợ nông thôn hiện đang quản lý vàkhai thác nếu không có đủ điều kiện mở rộng thì giữ nguyên, hạn chế việc đầu tưxây dựng chợ tại địa điểm mới.

Điều 6. Mức hỗ trợ đối với các chợ

UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân đầu tư xây dựng hoặc cải tạo nâng cấp chợ được ngân sách tỉnh hỗtrợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ theo hạng mục quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyđịnh này. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Đối với chợ hạng 3: Hỗ trợ 500 (năm trăm) triệuđồng/01 chợ;

2. Đối với chợ hạng 2: Hỗ trợ 20% kinh phí so vớitổng vốn đầu tư, tối đa không quá 03 (ba) tỷ đồng/01 chợ;

3. Đối với chợ đầu mối nông sản, thực phẩm để tiêuthụ hàng hóa cho nông dân ở các vùng sản xuất tập trung về nông sản, thủy sản: Hỗtrợ 15% kinh phí so với tổng vốn đầu tư, tối đa không quá 04 (bốn) tỷ đồng/01chợ;

4. Đối với các chợ do ngân sách Trung ương hỗ trợ,nếu kinh phí hỗ trợ chưa đạt mức như trên thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ bổ sungkinh phí đảm bảo bằng mức quy định của tỉnh.

Điều 7. Nguồn vốn hỗ trợ

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của tỉnh.

Điều 8. Khuyến khích đầu tư chợ

1. Thực hiện chính sách xã hội hóa việc đầu tư xâydựng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng2 tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thông qua các doanh nghiệp, tổchức kinh tế, cá nhân.

2. Nhà đầu tư đầu tư xây dựng chợ đầu mối, chợ hạng1, chợ hạng 2 tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố được kinh doanh khuphố thương mại gắn liền với chợ bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đấttheo quy định của Luật Đất đai, diện tích tối đa không quá 30% diện tích quyhoạch phần đất xây dựng chợ để tạo nguồn vốn xây dựng chợ. Nhà đầu tư có tráchnhiệm xây dựng phần thô phố thương mại theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt,sau đó mới được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất chợ được thực hiện theo hình thức thuêđất có thời hạn theo quy định hiện hành.

Đối với các dự án chợ có kinh doanh khu phố thươngmại thì không được hỗ trợ theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠQUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHỦ ĐẦU TƯ, NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở,ngành

1. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúpUBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hạ tầng thương mại trênđịa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liênquan xây dựng đề án, kế hoạch phát triển chợ; xây dựng, sửa đổi, bổ sung cácchính sách liên quan đến phát triển chợ, xây dựng quy định quản lý chợ theophân cấp;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBNDcấp huyện xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư, lựa chọn các chợ xây mới, cảitạo, nâng cấp chợ bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo Quy định nàytrình UBND tỉnh phê duyệt trước tháng 9 hàng năm để đăng ký vốn thực hiện chonăm sau;

- Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ các chợ đề nghị hỗtrợ theo Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư hạ tầng chợ; tổng hợp và lựachọn danh mục các chợ trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định;

- Tham gia ý kiến vào các dự án xây dựng chợ do UBNDcấp xã, UBND cấp huyện làm chủ đầu tư và nhà đầu tư khi lập dự án đầu tư xâydựng chợ;

- Hướng dẫn, kiểm tra nhà đầu tư thực hiện đúng cácquy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, quản lý, kinh doanh chợ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thươngtrình UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cho các dự án xây mới, cải tạonâng cấp các chợ được hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hàng năm;

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩmđịnh các dự án đầu tư xây dựng chợ thuộc thẩm quyền trình UBND tỉnh phê duyệt;

 - Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện đúngcác quy trình, thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thươnglập kế hoạch cân đối vốn ngân sách hàng năm để hỗ trợ hạ tầng chợ;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,UBND cấp huyện xác định giá đất của từng dự án trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện đúng cácquy định hiện hành của nhà nước về quản lý tài chính đối với chợ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh về quyết định thuhồi và giao đất cho nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các quy định vềbảo vệ môi trường; thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánhgiá tác động môi trường của chợ theo quy định của pháp luật; tham gia góp ýkiến về các hạng mục thu gom rác thải, xử lý nước thải tập trung trong dự ánchợ;

- Hướng dẫn trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất để xây dựng chợ; hướng dẫn trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyểnquyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo quy định của Luật Đất đai.

5. Sở Xây dựng

- Hướng dẫn, đôn đốc, quản lý và kiểm tra các địaphương, các nhà đầu tư về công tác quản lý chất lượng và kiến trúc chợ;

- Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về xâydựng chợ.

6. Công an tỉnh

Chủ trì thẩm định về công tác phòng chống cháy nổtrong các dự án đầu tư xây dựng chợ; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quyđịnh về công tác phòng chống cháy nổ tại các chợ.

7. Cục Thuế tỉnh

Tuyên truyền, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện việc đăngký kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế và các khoản thu khác theo quy định tạiLuật Quản lý thuế và pháp luật thuế.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh HảiDương

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo mọiđiều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi có nhu cầu vay vốn thực hiện các dự ánđầu tư xây dựng chợ theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo an toàn,hiệu quả, đúng quy định.

9. Các Sở, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao,có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư,UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện Quy định này và các quy định hiện hànhkhác của pháp luật có liên quan về chợ.

Điều 10. Trách nhiệm của UBND cấphuyện, UBND cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chỉ đạo UBNDcấp xã lựa chọn địa điểm xây dựng chợ;

- Chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch đầu tư xâydựng mới, cải tạo nâng cấp chợ trên địa bàn huyện và tổng hợp gửi Sở CôngThương vào quý I hàng năm để Sở Công Thương thẩm định, trình UBND tỉnh phêduyệt hỗ trợ đầu tư bằng vốn ngân sách tỉnh;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thu hồi, giảiphóng mặt bằng chợ để bàn giao cho nhà đầu tư (đối với dự án mở rộng hoặc xâymới chợ). Thẩm định, phê duyệt dự án chợ theo phân cấp hoặc theo ủy quyền củaUBND tỉnh;

- Trong trường hợp các chợ tại các địa phương chưa cónhà đầu tư quản lý, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp, Hợp tác xã chợ thìUBND cấp huyện quyết định hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã thành lập Ban quản lýchợ để quản lý chợ (hoạt động như đơn vị sự nghiệp có thu và thực hiện cácnghĩa vụ theo quy định của pháp luật);

- Khi lập dự án đầu tư xây dựng các chợ trên địa bànphải báo cáo và đề nghị với Sở Công Thương có ý kiến về quy mô, công năng sửdụng, hình thức quản lý sau đầu tư, đồng thời phải cân đối đủ nguồn vốn đầu tưxây dựng chợ.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Chủ trì đề xuất với UBND cấp huyện về địa điểm, quymô, hạng chợ tại địa phương. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện, UBND tỉnhvề hiệu quả đầu tư xây dựng chợ khi được hỗ trợ đầu tư kinh phí từ ngân sáchtỉnh và cơ chế quản lý khai thác chợ sau khi đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantrong việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các chợxã làm chủ đầu tư theo quy định của UBND tỉnh;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức đoànthể và nhân dân trên địa bàn các chính sách của nhà nước về triển khai xây dựngchợ theo kế hoạch được duyệt.

Điều 11. Trách nhiệm của chủ đầu tư

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhândân tỉnh Hải Dương về trình tự quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng côngtrình;

- Sử dụng đất đúng mục đích được giao;

- Đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ, xâydựng các hạng mục công trình chợ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211: 2012 Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế;

- Thực hiện việc giao hoặc tổ chức đấu thầu để lựachọn doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ theo thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền lợicủa nhà đầu tư

1. Trách nhiệm

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và Ủy ban nhândân tỉnh Hải Dương về trình tự quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng côngtrình;

- Sử dụng đất đúng mục đích được giao;

- Cam kết, đảm bảo đủ vốn để thực hiện dự án theotiến độ, xây dựng các hạng mục công trình chợ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9211: 2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tổ chức kinh doanh các dịch vụ tại chợ;

- Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môitrường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;

- Xây dựng nội quy chợ theo quy định trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt; tổ chức điều hành chợ hoạt động theo nội quy chợ và xử lýcác vi phạm về nội quy chợ theo quy định;

- Bố trí sắp xếp các khu vực kinh doanh đảm bảo cácyêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu củathương nhân kinh doanh tại chợ;

- Tổ chức thông tin kinh tế; phổ biến chính sách, quyđịnh của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của tổ chức, cá nhân kinh doanhtại chợ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng;

- Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của chợ vàbáo cáo định kỳ cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

2. Quyền lợi

- Được huy động vốn để xây dựng chợ trên cơ sở thỏathuận với tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tạichợ và các nguồn vốn khác của nhân dân đóng góp theo quy định của pháp luật;

- Ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân về việc thuê, sửdụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Sử dụng quyền sử dụng đất và các công trình trongphạm vi chợ thuộc quyền sử dụng của mình để thế chấp vay vốn tín dụng ngân hàngtheo quy định hiện hành để đầu tư sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Điều kiện chuyển tiếp

1. Trường hợp đối với chợ đã được ngân sách tỉnh hỗtrợ nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng chợ, ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ cáchạng mục theo Khoản 2 Điều 3, tổng mức kinh phí hỗ trợ quy định tại Điều 6 Quyđịnh này.

2. Đối với chợ do UBND cấp xã, UBND cấp huyện làm chủđầu tư nhưng chưa hoàn thành, khi có nhà đầu tư muốn tiếp tục đầu tư xây dựng,kinh doanh, quản lý (chợ đầu mối, chợ hạng 1, hạng 2 tại trung tâm các huyện,thị xã, thành phố) được hưởng cơ chế khuyến khích quy định tại Khoản 2, Điều 8Quy định này; nhà đầu tư có trách nhiệm thanh toán toàn bộ kinh phí đã đầu tưtrước đây.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cócác văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến nội dung của Quy định này. SởCông Thương có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành tổng hợp, đề xuất nhữngnội dung cần sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.