UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀKHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM; CẤM HOẶC HẠN CHẾ NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày28/12/2000;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoạigiao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân cótrách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liênquan;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờtrình số 406/TTr-CAT-PA83 ngày 21/02/2013 về việc ban hành Quy định về khu vựccấm, địa điểm cấm; cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địabàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về khu vực cấm,địa điểm cấm; cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông trên địa bàntỉnh Tuyên Quang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký và thay thế Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đôngngười, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; cấm hoặc hạn chế người và phương tiệngiao thông trên một số tuyến đường, khu vực nhất định trên địa bàn tỉnh TuyênQuang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trư­ởng các cơquan, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; các cơquan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công an; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-120)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

QUY ĐỊNH

VỀ KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM; CẤM HOẶC HẠN CHẾ NGƯỜI VÀPHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 của Uỷ ban nhândân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Quy định này quyđịnh về khu vực cấm, địa điểm cấm; cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giaothông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Đối t­ượngáp dụng

Quy định này ápdụng đối với các tổ chức và cá nhân đang cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnhTuyên Quang.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khuvực cấm, địa điểm cấm

1. Trụ sở Tỉnh uỷ.

2. Trụ sở Hộiđồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

3. Trụ sở Uỷ bannhân dân tỉnh.

4. Trụ sở doanhtrại quân đội, công trình quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn tỉnh TuyênQuang; Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố.

5. Trụ sở Công antỉnh, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

6. Trụ sở Kho bạcNhà nước tỉnh.

7. Kho tiền Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

8. Trụ sở ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh.

9. Trụ sở Huyệnủy, Thành ủy; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 4. Khuvực cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông

1. Trung tâm Hội nghịtỉnh.

2. Nhà khách Kim Bình.

3. Khu cụm Tượng đài “BácHồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”; Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tạitỉnh Tuyên Quang; Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnhTuyên Quang.

4. Các khu vực khác khicó yêu cầu bảo đảm trật tự công cộng,Giám đốc Công an tỉnh quyết định áp dụng biện pháp cấm hoặc hạn chế ra, vào mộtsố khu vực, trụ sở cơ quan trên địa bàn tỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Khi có hộinghị lớn của tỉnh hoặc hội nghị do Trung ương tổ chức tại tỉnh.

b) Khi có cácđoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước hoặc quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh.

c) Khi có cáchoạt động chính trị, văn hoá, xã hội lớn khác do tỉnh hoặc Trung ương tổ chứctại tỉnh (mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn; hội chợ thương mại, lễ hội văn hoácác dân tộc, hoạt động thể dục thể thao, tuần văn hoá du lịch của tỉnh...).

Sau khi hết yêucầu nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, quyết định cấm hoặc hạn chế người vàphương tiện giao thông nờu tại Điều này hết hiệu lực.

Điều 5. Tuyếnđường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông

Khi có các hoạtđộng nêu tại khoản 4, Điều 4 Quy định này, thì cấm hoặc hạn chế người và phươngtiện giao thông trên một số tuyến đường sau đây:

1. Đường trướccổng Tỉnh uỷ: Tính từ điểm giao với đường 17/8 đến Nhà khách Kim Bình.

2. Đường trướcNhà khách Kim Bình, Trung tâm Hội nghị tỉnh: Tính từ ngã ba đường 17/8 (đoạntrước cổng Sở Giao thông – Vận tải), đến ngã ba đường Tân Trào (đoạn trước cổngSở Giáo dục và Đào tạo).

3. Đường Trần Hư­ngĐạo: Đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến cuối đường giao nhau với đường 17/8.

Ngoài quy địnhcác tuyến đường nêu trên, khi xét thấy cần thiết để đảm bảo trật tự côngcộng, Giám đốc Công an tỉnh xem xét, quyết định các tuyến đường cấm hoặc hạnchế người và phương tiện giao thông theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tráchnhiệm thực hiện

1. Các tổ chức vàcá nhân đang cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệmthực hiện nghiêm Quy định này. Mọi hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước vềbảo đảm trật tự công cộng và Quy định này đều bị xử lý nghiêm theo quy định củapháp luật.

2. Công an tỉnh

Căn cứ Quy địnhnày, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương xác định cụ thể điểmcắm biển báo cố định, lưu động; mẫu các loại biển báo khu vực bảo vệ, khu vựccấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; biển báo khu vực cấmhoặc hạn chế ra, vào; biển báo tuyến đường cấm hoặc hạn chế người và phươngtiện giao thông; rào cản vào khu vực cấm hoặc hạn chế ra, vào và rào cản tuyếnđường cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông báo cáo Bộ Công an để tổchức thực hiện.

Chủ trì phối hợpvới các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các cấp thường xuyên kiểm tra, đônđốc việc thực hiện Quy định này; kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quátrình thực hiện, tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sungcho phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương và đúng với quy địnhcủa pháp luật.

3. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố

Chỉ đạo các đơnvị trực thuộc, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các biện pháp bảođảm an ninh, trật tự công cộng tại địa phương, cơ sở; kịp thời giải quyết, xửlý nghiêm theo thẩm quyền các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định củapháp luật.

Điều 7. Điềukhoản thi hành

Giám đốc các sở;Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phốcó trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này đến cán bộ và nhân dân biết đểthực hiện.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân phản ánh kịpthời bằng văn bản về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xemxét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.