ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ TẠI BẾN XE Ô TÔ KHÁCH TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/ 2010 của liên Bộ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông - Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Thông tư số: 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 121/TTr-STC ngày 05/8/2014, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số: 169/BCTĐ-STP ngày 18/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô tại Bến xe ô tô khách tỉnh Bắc Kạn như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá

I

Xe ô tô khách chạy tuyến cố định

1

Xe dưới 16 ghế ngồi

đồng/xe/tháng

550.000

2

Xe từ 16 đến 30 ghế ngồi

đồng/xe/tháng

770.000

3

Xe trên 30 đến 50 ghế ngồi

đồng/xe/tháng

880.000

4

Xe trên 50 ghế ngồi

đồng/xe/tháng

1.200.000

II

Xe ghé bến các loại

1

Các loại xe khách ghé bến

đồng/xe/lượt

20.000

2

Xe ô tô dưới 10 ghế ngồi

đồng/xe/lượt

10.000

3

Xe tải loại dưới 15 tấn

đồng/xe/lượt

15.000

4

Xe tải loại từ 15 tấn trở lên

đồng/xe/lượt

30.000

5

Xe thô sơ các loại

đồng/xe/lượt

5.000

6

Xe máy

đồng/xe/lượt

2.000

Điều 2. Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/9/2014 và thay thế các mức thu dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe ô tô khách tỉnh Bắc Kạn ban hành tại Quyết định số: 183/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Bến xe ô tô khách tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải