ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2014/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2011/QĐ-UBND NGÀY 11/8/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đấtđai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

Căn cứ Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước;

Căn cứ Thông tưsố 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước;

Căn cứ Thông tưsố 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sungthông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính thực hiện Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước;

Căn cứ Nghịđịnh số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tưsố 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước;

Theo đề nghịcủa Liên Sở: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 03/LN - STC -STNMT ngày 07/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Quyết định số21/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá thuê đất, thuêmặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Bổ sung điểm đ,khoản 1, Điều 1:

“đ” Trường hợp giáđất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy địnhtại thời điểm cho thuê đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đấtthực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, thì UBND tỉnh căn cứ vàogiá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại địa phương để quyết định mức giá cụ thể cho phù hợp”.

2. Sửa đổi khoản3, Điều 1 như sau:

“3”. Trường hợptrả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê đất phải nộpđược tính bằng với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng vị trí, cùngmục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất.

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp SởTài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân cóliên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai; Công báo tỉnh Lào Cai;
- Sở Tư Pháp
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, TH, TNMT,TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng