ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 06 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰCCHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, GIAI ĐOẠN 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khámbệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết địnhsố 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtquy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm2020;

Căn cứ Quyết địnhsố 122/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiếnlược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 -2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyếtsố 48/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu khóa V, kỳ họp thứ chín về việc phê chuẩn đề án chính sách trợ cấpthu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 396/TTr-SYT ngày 26 tháng 02 năm 2015 về việctrình dự thảo quyết định ban hành đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhânlực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đề án chính sách trợ cấpthu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Ytế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

ĐỀ ÁN

CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH Y TẾTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU, GIAI ĐOẠN 2015 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Công tác bảo vệ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu trong những năm quacó nhiều chuyển biến tích cực: Trình độ cán bộ y tế đã từng bước được nâng caothông qua đào tạo, tập huấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho chẩnđoán, điều trị đã được quan tâm đầu tư từ ngân sách nhà nước và hoạt động xãhội hóa. Ngành y tế cũng đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện đưanhững dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nângcao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tuy nhiên, chấtlượng khám, chữa bệnh vẫn chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân; nguyênnhân của tình trạng này là do thiếu hụt đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ cótrình độ cao, chuyên môn sâu;

Tính đến thờiđiểm 30/9/2014 toàn ngành y tế có 3.188 công chức, viên chức; trong đó: Trìnhđộ sau đại học là 234 (trong đó có 225 Bác sĩ, 04 Dược sĩ), đại học 585 (trongđó có 244 Bác sĩ, 44 Dược Sĩ), cao đẳng 95 (trong đó có 62 chuyên ngành y),trung cấp 1.918 (trong đó có 1.491 chuyên ngành y), Sơ cấp 356. Số lượng Bác sĩ có trình độ sauđại học là 225, trong đó có 01 Tiến sĩ, 31 Chuyên khoa II, 18 Thạc sĩ, 175Chuyên khoa I. Trong số 225 Bác sĩ có trình độ sau đại học trên, có 65 Bác sĩ(tỉ lệ 28,9%) làm công tác quản lý và 160 Bác sĩ (tỉ lệ 71,1%) làm công tácchuyên môn.

Đến cuối tháng09/2014, nhu cầu Bác sĩ trong các cơ quan, đơn vị y tế công lập toàn tỉnh cầnkhoảng 694 bác sĩ nhưng hiện chỉ có khoảng 499 bác sĩ, do đó còn thiếu khoảng195 bác sĩ; trong thời gian tới nhu cầu bác sĩ còn tiếp tục tăng để đáp ứng chosự phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhândân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai nhiều biện pháp để vượt qua khó khăn vềnguồn nhân lực như: Đào tạo bằng nhiều hình thức; có chế độ đãi ngộ, giữ chân;tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tuyển dụng bác sĩ; trong đó có giải pháphỗ trợ kinh phí trong quá trình học tập cho sinh viên đại học y, dược của tỉnhđể sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương. Các giải pháp này đã giảiquyết một phần tình trạng thiếu hụt bác sĩ trong thời gian vừa qua, tuy nhiênvẫn chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu thực tế của tỉnh và đây cũng là khó khăn,trăn trở của ngành y tế, của lãnh đạo địa phương, nhất là trong giai đoạn sắptới Ngành y tế tỉnh sẽ tiếp nhận bệnh viện Bà Rịa mới 700 giường, trong đó có việctriển khai một số chuyên khoa mới như: ung bướu, lão khoa tim mạch, kỹ thuật xạtrị, thực hành ung thư…. Vì vậy nhu cầu có thêm bác sĩ là rất cần thiết để đápứng cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện Bà Rịa và của toàn ngành y tế.

II. SỰ CẦN THIẾT:

1.Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về cơ sở vậtchất, trang thiết bị và nhân lực là một trong những giải pháp để hoàn thiện vàphát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian qua được sự quan tâmcủa các cấp lãnh đạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị y tế đãđược đầu tư đủ đáp ứng với nhu cầu hiện nay, tuy nhiên nguồn nhân lực vẫn cònthiếu, tỉ lệ bác sỹ /10.000 dân của tỉnh đến thời điểm cuối năm 2013 khoảng6,1, trong khi đó cả nước khoảng 7,4 (Theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 05tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2015 là6,5/10.000 dân, đến năm 2020 là 8/10.000 dân; Theo Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: có trên 7 bác sĩ/10.000 dân vào năm2010 và trên 8 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2020). Như vậy, số lượng bác sĩ tạitỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn rất thấp so với cả nước và còn thiếu rất nhiều so vớithực tế, số lượng bác sĩ thiếu nhiều nhất xảy ra tại 02 bệnh viện đa khoa tuyếntỉnh, cụ thể bệnh viện Bà Rịa 700 giường thiếu khoảng 88 bác sĩ, bệnh viện LêLợi 420 giường thiếu khoảng 42 bác sĩ.

Theo quy hoạch củatỉnh, trong thời gian tới sẽ thành lập một số cơ sở y tế mới như: bệnh viện Yhọc cổ truyền, bệnh viện Phụ sản, bệnh viện Lao và bệnh phổi, bệnh viện Ungthư. . . nên tình trạng thiếu bác sĩ càng tăng.

2.Trong nhiều năm nay, mặcdù tỉnh đã có triển khai một số chế độ đãi ngộ nhưng số bác sĩ đăng ký tuyểndụng mới rất hạn chế. Trong khi đó, việc chế tài các bác sĩ theo quy định phápluật hiện nay chỉ có bồi thường chi phí đào tạo thì nhiều bác sĩ sẵn sàng bỏtiền ra đền bù và xin nghỉ việc, trong khi đó đã có không ít Bác sĩ sau khi ratrường đã không tiếp nhận công tác ở tỉnh mà chấp nhận làm không hưởng lương,làm trình dược viên, trái ngành nghề ở những bệnh viện lớn, thành phố lớn, mộtsố Bác sĩ xin nghỉ việc để làm tư nhân hoặc chuyển đến nơi khác có thu nhập caohơn. Bên cạnh đó, không ít những bác sĩ thuộc diện có thâm niên công tác lâunăm, chuyên môn vững, sau thời gian làm việc với cường độ, áp lực cao, môitrường độc hại, trách nhiệm lớn đã xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ để làm cáccông việc khác ngoài ngành y tế nhẹ nhàng hơn và có thu nhập cao hơn. Đó chínhlà những trở ngại không nhỏ đối với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trongtỉnh. Theo số liệu tổng hợp từ năm 2003 đến tháng 09/2014, bằng mọi hình thứctoàn tỉnh tuyển được 90 bác sĩ (trong đó: tuyển mới 68, từ nơi khác đến 22),nhưng lại có 97 bác sĩ chuyển ra khỏi ngành (trong đó: Nghỉ việc: 71 người,chuyển công tác: 26 người), như vậy đã giảm đi 07 bác sĩ.

3.Từ năm 2009, Tỉnh đã cóchủ trương đào tạo bác sĩ theo địa chỉ bằng nguồn kinh phí của địa phương vàđến nay đã thu hút được 82 đối tượng học Đại học Y hệ chính quy và 54 đối tượnghọc Đại học Y hệ liên thông; bằng giải pháp này đã giải quyết được một phầntình trạng thiếu bác sĩ, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của tỉnh.

Qua những nhận xét,đánh giá trên cho thấy tình trạng thiếu bác sĩ tại tỉnh cho đến hiện nay vẫnchưa được giải quyết triệt để, một trong những nguyên nhân của thực trạng trênlà do chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế trong hệ thống y tế công lập còn quáthấp, do đó đời sống gặp không ít khó khăn, không kích thích được khả năng làmviệc của cán bộ y tế, không thu hút được cán bộ y tế nơi khác về, không giữchân được cán bộ đang công tác. Vì vậy, xây dựng chính sách thu hút trong thờiđiểm hiện nay là cần thiết nhằm ổn định nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượngcác hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tỉnh.

III. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Thu hút nguồn nhân lựctrong và ngoài tỉnh phục vụ ở các cơ sở y tế trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhằmkhắc phục tình trạng thiếu bác sĩ ở các tuyến, nhất là hai bệnh viện đa khoatuyến tỉnh, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Mỗi năm thu hút tốithiểu 22 cán bộ y tế có trình độ từ bác sĩ trở lên.

- Đến hết năm 2020 cơbản đáp ứng nhu cầu bác sĩ tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

- Phấn đấu đạt được cácchỉ tiêu cơ bản là đến năm 2015 đạt 6,5 bác sĩ/10.000 dân; đến năm 2020 đạt 8bác sĩ/10.000 dân theo Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:

1. Đối tượng áp dụng:Các đối tượng sau đây tình nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệpy tế công lập thuộc tỉnh sẽ được hưởng chính sách thu hút:

a)Đối tượng thứ nhất lànguồn nhân lực chất lượng cao: Là những người có học hàm, học vị là giáo sư, phógiáo sư; Bác sĩ nội trú, Bác sĩ có trình độ chuyên môn sau đại học (Tiến sĩ, Chuyênkhoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ) được đào tạo tại các trường: Đại học y Hà Nội,Đại học y dược Huế, Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học y khoa PhạmNgọc Thạch - thành phố Hồ Chí Minh, Đại học y dược Cần Thơ; có uy tín trongngành Y, có kinh nghiệm công tác từ 10 năm trở lên;

b)Đối tượng thứ hai là Bácsĩ có trình độ sau đại học (Tiến sĩ, Chuyên khoa II, Chuyên khoa I, Thạc sĩ)được đào tạo tại các trường: Đại học y Hà Nội, Đại học y dược Huế, Đại học ydược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch - thành phố Hồ ChíMinh, Đại học Y dược Cần Thơ; có kinh nghiệm công tác từ 05 năm đến dưới 10năm;

c)Đối tượng thứ ba là Bácsĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy các tại trường: Đại học y Hà Nội, Đại học Ydược Huế, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch- thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Cần Thơ.

Đối với những bác sĩtrước đây đã làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,sau đó chuyển đến bệnh viện khác của tỉnh, chuyển ra ngoài tỉnh hoặc các bệnhviện tư nhân, nay có nguyện vọng trở về tùy theo đơn vị tiếp nhận hoặc nhữngBác sĩ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh đã được hưởng chính sách tại Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học chongành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu về việc ban hành “Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học chongành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026”thì những đối tượng này không thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút.

2. Mức hỗ trợ:

2.1. Chế độ hỗ trợ mộtlần khi đến nhận việc:

a)Đối với đối tượng thứnhất:

­Giáo sư, Phó giáo sư;Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II: mức 350.000.000 đồng

­Bác sĩ nội trú, Bác sĩchuyên khoa I, Thạc sỹ: mức 300.000.000 đồng

b)Đối với đối tượng thứhai:

­Bác sĩ có trình độ sauđại học: mức 250.000.000 đồng.

c)Đối với đối tượng thứ ba:

­Bác sĩ thu hút về côngtác tại y tế tuyến xã, phường, thị trấn: mức 200.000.000 đồng.

2.2. Chế độ hỗ trợhàng tháng trong 02 năm đầu (áp dụng cho tất cả các đối tượng): Được hỗ trợtiền thuê nhà bằng 1,0 x mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Điều kiện hưởngchính sách:

­Có đủ sức khỏe để đảmnhận nhiệm vụ;

­Còn trong độ tuổi laođộng từ 05 năm trở lên và cam kết phục vụ tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tối thiểu là05 năm (áp dụng cho tất cả các trình độ);

­Không trong thời gianchịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu tráchnhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế…;

­Đối với Bác sĩ (đối tượngthứ 3) phải chấp thuận công tác tại tuyến y tế xã, phường, thị trấn.

4. Nghĩa vụ và trách nhiệmvật chất của người được thu hút

­Người được thu hút vềcông tác tại ngành Y tế tỉnh có nghĩa vụ thực hiện đúng thời hạn cam kết phụcvụ; chịu sự quản lý và phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền.

­Trong thời gian thực hiệncam kết nếu cá nhân có nguyện vọng chuyển công tác hợp lý sẽ được xem xét giảiquyết và cá nhân phải bồi hoàn lại 100% số tiền trợ cấp thu hút đã được hưởng.

­Trong thời gian cam kếtphục vụ mà tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tácmà không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền, không hoànthành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan công tác trong thời gian 02 năm liêntiếp hoặc các trường hợp khác do lỗi chủ quan của người được thu hút thì phải bồihoàn 100% số tiền trợ cấp thu hút đã nhận. Thời hạn hoàn trả là 03 tháng kể từkhi có quyết định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Nếu không hoàn trả trongthời hạn quy định, ngành Y tế sẽ lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xửlý theo quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ xét cho hưởngchính sách thu hút:

­Đơn xin việc và đơn xinđược hưởng chính sách thu hút.

­Bằng tốt nghiệp phù hợpvới chuyên ngành xin việc do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

­Bản cam kết chấp hành sựphân công, điều động về công tác tại cơ sở y tế trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

­Các hồ sơ khác có liênquan.

6. Quy trình tuyển chọnnhân lực cho hưởng chính sách thu hút:

­Các cá nhân có hộ khẩutrong và ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tâm huyết phục vụ lâu dài trong ngành ytế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 5 mục này.

­Hội đồng xét chọn đốitượng được hưởng chính sách thu hút của tỉnh xem xét quyết định nhu cầu, thẩmđịnh hồ sơ đối tượng và quyết định cho tuyển chọn.

­Giám đốc các cơ quan, đơnvị thuộc Sở Y tế thực hiện thủ tục tiếp nhận và tuyển dụng theo quy định phápluật và báo cáo danh sách về Sở Y tế.

­Sở Y tế quản lý, tổ chứcđánh giá kết quả thực hiện chính sách thu hút, định kỳ báo cáo về Ủy ban nhândân tỉnh.

V. THỜIGIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

Đề án đượcthực hiện trong thời gian 06 năm kể từ năm 2015 đến năm 2020.

VI. KINHPHÍ THỰC HIỆN:

1.Kinhphí dự kiến:

Dự kiếntổng kinh phí thực hiện trong 06 năm khoảng 36.343.200.000 đồng (ba mươi sáutỷ, ba trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm ngàn đồng).

2.Nguồnkinh phí:

Kinh phíthực hiện chính sách trợ cấp thu hút do ngân sách tỉnh cấp cho ngành Y tế ngoàiđịnh mức kinh phí sự nghiệp y tế.

VII. TỔCHỨC THỰC HIỆN:

1.SởY tế phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồngxét chọn đối tượng được hưởng chính sách thu hút của tỉnh. Thành phần hội đồngcó từ 7 - 9 thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủtịch; Giám đốc Sở Y tế là Phó Chủ tịch thường trực; các thành viên là đại diệnlãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, lãnh đạo các bệnh viện, các phòng chuyên mônliên quan thuộc Sở Y tế.

2.Tráchnhiệm của Sở Y tế:

­Triểnkhai thực hiện đề án; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị y tế trực thuộc thực hiệncác thủ tục tiếp nhận và tuyển dụng đối với các đối tượng tham gia đề án.

­Vàotháng 12 hàng năm, Sở Y tế tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện đề án, đánh giákết quả thực hiện đề án cho Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việcthực hiện đề án và báo cáo, đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh những vấnđề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3.Tráchnhiệm của Sở Tài chính.

­Bốtrí nguồn kinh phí để thực hiện đề án theo khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

­Hướngdẫn đơn vị lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

4.Tráchnhiệm của Sở Nội vụ:

­Phốihợp với Sở Y tế thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của Sở Nội vụ.

5.Cácđơn vị tiếp nhận đối tượng tham gia đề án:

­Thựchiện thủ tục tiếp nhận và tuyển dụng các đối tượng tham gia đề án theo quy địnhpháp luật.

­Phâncông và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia đề án thực hiện tốtnhiệm vụ chuyên môn.

Vào thờiđiểm tháng 12 hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện đề án; đánh giá kết quảthực hiện đề án tại cơ quan, đơn vị mình; kịp thời báo cáo, đề xuất những phátsinh trong quá trình thực hiện đề án về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh./.