ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC LỄTANG, CHẾ ĐỘ PHÚNG ĐIẾU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐỐI TƯỢNG CHÍNHSÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG KHI TỪ TRẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc tổ chứclễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứThông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy địnhcác khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nước phục vụlễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao;

Căn cứ Nghịquyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnhTây Ninh về chính sách hỗ trợ lễ tang, mai táng, phúng điếu đối với cán bộ,công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần trên địabàn tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 336/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viênchức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Ủyban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối vớicán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đối tượng chính sách, người có công khitừ trần.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, thủ trưởngcác sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Lưu Quang

QUY CHẾ

TỔ CHỨC LỄ TANG, CHẾ ĐỘPHÚNG ĐIẾU ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, NGƯỜI CÓCÔNG KHI TỪ TRẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND , ngày 17 tháng 3 năm 2015 củaỦy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I
QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy địnhviệc tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chứcđang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần(sau đây gọi chung là người từ trần).

Điều2. Nguyên tắc tổ chức lễ tang

1. Việc tổ chức lễtang, chế độ phúng điếu đối với người từ trần, thể hiện sự trân trọng của Đảng,Nhà nước và Nhân dân, cơ quan, đơn vị đối với công lao cống hiến của cán bộ,công chức, viên chức, của các đối tượng chính sách, người có công trong quátrình hoạt động cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Việc tổ chức lễtang đối với người từ trần cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp vớinét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và nếp sống văn minh. Khuyến khích tổchức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng.

Chương II
HÌNHTHỨC, NGHI LỄ VÀ CHI PHÍ LỄ TANG

Điều3. Lễ tang cấp cao

1. Đối tượng từ trầnđược tổ chức lễ tang cấp cao:

a) Cán bộ đương chức,thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vàtương đương;

b) Cán bộ hoạt độngcách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốtthời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trởlên;

c) Các nhà hoạt độngxã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giảithưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên;

d) Các nhà hoạt độngxã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giảithưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động đangcông tác hoặc nghỉ hưu.

2. Đối với trường hợpngười từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này mà bị kỷluật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, lễ tang tổ chức theo hình thứctương ứng với chức vụ cao nhất trong suốt quá trình công tác (trừ chức vụ bịgiáng chức hoặc cách chức).

3. Ban Tổ chức lễ tang

Ban Tổ chức lễ tang doBan Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy quyết định theo ủyquyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm từ 10 đến 15 thành viên đại diện cho Tỉnh ủy,Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cácsở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan nơi đồng chí từ trần đã hoặc đangcông tác, đại diện lãnh đạo huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi cư trúvà quê hương của người từ trần. Tùy tình hình thực tế có thể thêm hoặc bớtthành viên cho phù hợp. Ban Tổ chức lễ tang do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bíthư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy banNhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

4. Các cơ quan sau đâyvà gia đình đứng tên đưa tin buồn và ra thông báo về lễ tang:

a) Ban Chấp hành Đảngbộ tỉnh;

b) Hội đồng Nhân dân tỉnh;

c) Ủy ban Nhân dân tỉnh;

d) Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh.

Đối với người đang hoặcđã giữ chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thì cơ quan đứng tênđưa tin buồn có thêm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo Tây Ninh, Đài Phátthanh và Truyền hình Tây Ninh đưa tin về lễ tang (không thu phí), gồm: Tin buồn,thông báo về lễ tang, danh sách Ban Tổ chức lễ tang, tiểu sử, ảnh của người từtrần, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Tổchức lễ tang và gia đình. Khi Ban Tổ chức lễ tang có yêu cầu thì Đài Phát thanhvà Truyền hình Tây Ninh có trách nhiệm liên hệ với Đài Truyền hình Việt Nam vàĐài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để thông báo tin buồn; Báo Tây Ninh liênhệ với các Báo khác thông báo tin buồn.

5. Xây mộ vàchi phí lễ tang

a) Mộ xây bằngđá granite, có kích thước theo quy định hiện hành;

b) Chi phí lễtang:

Thực hiện theoquy định tại Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chínhquy định các khoản chi phí và thực hiện việc cấp, quyết toán ngân sách Nhà nướcphục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao; mức chi từ ngânsách Nhà nước cho một lễ tang cấp cao tối đa là 60 triệu đồng để chi cho các nộidung sau:

- Các khoảnchi mang tính cố định: Tối đa là 45 triệu đồng

+ Chi mua quantài: Tối đa 10 triệu đồng;

+ Chi làm bànthờ: Tối đa 15 triệu đồng;

+ Chi xây vỏ mộ:Tối đa 15 triệu đồng;

+ Chi mua vảiliệm, đồ khâm liệm, băng tang: Tối đa 5 triệu đồng.

- Các khoảnchi Ban Tổ chức lễ tang xem xét quyết định: Tối đa 15 triệu đồng

+ Chi làm 02vòng hoa tiêu biểu và 15 vòng hoa luân chuyển;

+ Chi thuê xephục vụ lễ tang;

+ Chi quay video, chụpảnh;

+ Chi phục vụlễ tang.

Mức chi cho lễtang cấp cao theo quy định tại Thông tư số 74/2013/TT-BTC do Ban Tổ chức lễtang thống nhất với gia đình các khoản chi phục vụ lễ tang để thực hiện theochính sách hiện hành.

Điều 4. Lễ tang cấp tỉnh

1. Đối tượng từtrần là:

a) Ủy viên BanThường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đương chức, nguyên chức hoặc nghỉ hưu;

b) Phó Chủ tịchHội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thưHuyện ủy, Thành ủy (không là Tỉnh ủy viên) đương chức.

2. Đối với trườnghợp người từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này, bịkỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, lễ tang tổ chức theo hình thứctương ứng với chức vụ cao nhất trong suốt quá trình công tác (trừ chức vụ bịgiáng chức hoặc cách chức).

3. Ban Tổ chứclễ tang do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy quyết địnhtheo ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm từ 10 đến 15 thành viên đại diệncho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan nơi đồng chí từ trần đãhoặc đang công tác, đại diện lãnh đạo huyện, thành phố, xã, phường, thị trấnnơi cư trú và quê hương của người từ trần. Tùy tình hình thực tế có thể thêm hoặcbớt thành viên cho phù hợp. Ban Tổ chức lễ tang do đồng chí Ủy viên Ban Thườngvụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhândân tỉnh làm Trưởng ban.

5. Các cơ quansau đây và gia đình đứng tên đưa tin buồn và ra thông báo về lễ tang:

a) Ban Chấp hành Đảngbộ tỉnh;

b) Hội đồng Nhân dân tỉnh;

c) Ủy ban Nhân dân tỉnh;

d) Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh.

Báo Tây Ninh, Đài Phátthanh và Truyền hình Tây Ninh đưa tin về lễ tang (không thu phí), gồm: Tin buồn,thông báo về lễ tang, danh sách Ban Tổ chức lễ tang, tiểu sử, ảnh của người từtrần, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Tổchức lễ tang và gia đình. Khi Ban Tổ chức lễ tang có yêu cầu thì Đài Phát thanhvà Truyền hình Tây Ninh có trách nhiệm liên hệ Đài Truyền hình thành phố Hồ ChíMinh để thông báo tin buồn; Báo Tây Ninh liên hệ với các Báo khác thông báo tinbuồn.

Điều5. Lễ tang cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện

1. Đối tượng từ trầnlà: Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quản lý (trừ các chứcdanh quy định tại Điều 4 của Quy chế này) đang công tác hoặc nghỉ hưu.

2. Đối với trường hợpngười từ trần giữ một trong các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này mà bị kỷluật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, lễ tang tổ chức theo hình thứctương ứng với chức vụ cao nhất trong suốt quá trình công tác (trừ chức vụ bịgiáng chức hoặc cách chức).

3. Ban Tổ chức lễ tangdo lãnh đạo cơ quan nơi người từ trần đang công tác hoặc Ủy ban Nhân dân cấphuyện nơi người từ trần đang cư trú (đối với cán bộ hưu trí) quyết định, gồm từ10 đến 13 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơquan nơi người từ trần công tác, đại diện lãnh đạo huyện, thành phố, xã, phường,thị trấn nơi cư trú và quê hương của người từ trần. Thủ trưởng cơ quan đang quảnlý người từ trần làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang.

4. Cơ quan đang quảnlý người từ trần và gia đình đứng tên đưa tin buồn và thông báo lễ tang.

Báo Tây Ninh, Đài Phátthanh và Truyền hình Tây Ninh đưa tin về lễ tang (không thu phí), gồm: Tin buồn,thông báo về lễ tang, ảnh của người từ trần, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu,lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình.

Điều6. Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

1. Đối tượng từ trầnlà: Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoànthể từ cấp tỉnh đến cấp xã (bao gồm cả cán bộ hưu trí) khi từ trần không thuộcdiện tổ chức lễ tang quy định tại các Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

2. Đối với trường hợpcán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, lễ tangkhông tổ chức theo hình thức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

3. Ban Tổ chức lễ tangdo lãnh đạo cơ quan nơi người từ trần đang công tác hoặc Ủy ban Nhân dân cấp xãnơi người từ trần đang cư trú (đối với cán bộ hưu trí) quyết định, gồm từ 10 đến13 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc cơ quan hoặcđịa phương. Thủ trưởng cơ quan đang quản lý người từ trần làm Trưởng ban Tổ chứclễ tang.

Điều7. Lễ tang cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1. Đối tượng từ trầnlà: Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anhhùng, chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là cha, hoặc người có công nuôi dưỡng liệtsĩ), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động.

2. Ban Tổ chức lễ tangdo Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi người từ trần cư trú quyết định, gồm từ 10 đến13 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xãvà do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang.

3. Huyện ủy, Hội đồngNhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nơi ngườitừ trần cư trú và gia đình đứng tên đưa tin buồn và thông báo về lễ tang.

Báo Tây Ninh, Đài Phátthanh và Truyền hình Tây Ninh đưa tin về lễ tang (không thu phí), gồm: Tin buồn,thông báo về lễ tang, ảnh của người từ trần, thông báo về lễ viếng, lễ truy điệu,lễ an táng và lời cảm ơn của Ban Tổ chức lễ tang và gia đình.

4. Chi phí lễ tang vàmai táng được hỗ trợ với mức: 25.000.000 đồng.

Điều8. Lễ tang đối tượng chính sách người có công

1. Đối tượng từ trầnlà:

a) Đối tượng chínhsách người có công đang lĩnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng hoặc đã lĩnh trợ cấp ưuđãi một lần, khi từ trần được trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật.

b) Các đối tượng đượchưởng trợ cấp mai táng phí khi từ trần theo quy định tại các văn bản:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TT ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đốivới một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưngchưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TT g ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sáchđối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưngchưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đốivới đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ởCampuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

c) Thanh niên xungphong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến từ 30/4/1975 trở vềtrước.

2. Ban Tổ chức lễ tangdo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người từ trần đang cư trú quyết định, gồm từ 10 đến13 thành viên đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội địa phương. Lãnhđạo Ủy ban Nhân dân cấp xã làm Trưởng ban Tổ chức lễ tang. Riêng những đối tượngtừ trần là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcđang hưởng trợ cấp do nhiễm chất độc hóa học thì Ủy ban Nhân dân cấp xã khôngphải thành lập Ban Tổ chức lễ tang.

3. Chi phí lễ tang vàmai táng được hỗ trợ với mức: 4.000.000 đồng.

Điều9. Lễ tang đối với người giữ nhiều chức vụ

Người giữ nhiều chức vụ,hoặc được hưởng nhiều chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thì căncứ vào chức vụ, hoặc chế độ trợ cấp ưu đãi cao nhất để tổ chức nghi thức lễtang khi từ trần.

Những chức vụ nêutrong Quy chế này không bao gồm những người đã bị kỷ luật cách chức.

Điều10. Kinh phí hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí hỗ trợ chiphí lễ tang tại điểm b, khoản 5 Điều 3 Quy chế này sử dụng từ nguồn mai tángphí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và các quy định khác của Nhànước. Đối với phần kinh phí thiếu thì sử dụng từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh.

b) Kinh phí hỗ trợ chiphí lễ tang và mai táng tại khoản 4, Điều 7; khoản 3, Điều 8 Quy chế này sử dụngtừ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh.

2. Ban Tổ chức tang lễthống nhất với gia đình để chi và quyết toán với Sở Lao động – Thương binh vàXã hội.

Chương III
CHI PHÍLỄ VIẾNG

Điều11. Chi phí phúng điếu

1. Chi phí phúng điếucủa Đoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh là 5.000.000 đồng/trường hợp, do Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội chi và quyết toán từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh, chi cho cáclễ tang thuộc quy định tại các Điều 3, Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này (kể cảcán bộ công tác ở các tỉnh khác).

2. Chi phí phúng điếucủa Đoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh là 4.000.000 đồng, do Sở Lao động – Thương binh và Xã hộichi và quyết toán từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh, chi cho các lễ tang thuộcquy định tại Điều 7 của Quy chế này .

3. Chi phí phúng điếucủa Đoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh là 5.000.000 đồng/trường hợp, do Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội chi và quyết toán từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh đối với các đốitượng công tác ở tỉnh khác (bao gồm cả cán bộ hưu trí) khi từ trần thuộc diện tổchức lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao, hoặc lễ tang cấp tỉnh,lễ tang cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện, theo quy định của tỉnh.

4. Chi phí phúng điếucủa Đoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh viếng tang đối với thân nhân chủ yếu (cha mẹ ruột, cha mẹvợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng)) của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủyquản lý (kể cả cán bộ có chức vụ tương đương công tác ở các tỉnh khác) khi từtrần là 3.000.000 đồng, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi và quyếttoán từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh.

Điều12. Chi phí khác phục vụ việc viếng tang

1. Chi phí mua trànghoa, mâm trái cây phục vụ cho Đoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy banNhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đi viếng tang theo quy định củatỉnh được thanh toán theo thực tế có xác nhận của đại diện Trưởng đoàn, nhưngkhông quá 3.000.000 đồng/trường hợp, do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổnghợp, đề nghị quyết toán từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh.

2. Chi phí phục vụ choĐoàn đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh đi viếng tang theo quy định của tỉnh (xăng xe, tiền ăn, uốngcủa Đoàn) được thanh toán theo thực tế có xác nhận của đại diện Trưởng đoàn, doSở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề nghị quyết toán từ nguồn đảm bảoxã hội của tỉnh.

3. Chi phí của Ban Tổchức lễ tang:

a) Ban Tổ chức lễ tangcấp tỉnh, chi mua tràng hoa luân chuyển, trái cây, nhang, đèn, sổ tang, bút giấyđăng ký đoàn đến viếng được thanh toán theo thực tế có xác nhận của đại diệnTrưởng ban Tổ chức lễ tang, nhưng không quá 3.000.000 đồng/trường hợp, do SởLao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề nghị quyết toán từ nguồn đảm bảoxã hội của tỉnh;

b) Ban Tổ chức lễ tangcấp huyện, chi mua tràng hoa luân chuyển, trái cây, nhang, đèn, sổ tang, bút giấyđăng ký đoàn đến viếng được thanh toán theo thực tế có xác nhận của đại diệnTrưởng ban Tổ chức lễ tang, nhưng không quá 3.000.000 đồng/trường hợp, do PhòngLao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề nghị quyết toán từ nguồn đảm bảoxã hội của huyện;

c) Chi phí của Ban Tổchức lễ tang cấp xã không quá 500.000 đồng/trường hợp, chi từ nguồn đảm bảo xãhội của xã.

Chương IV
THỜIGIAN, NƠI TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ NƠI AN TÁNG

Điều13. Thời gian tổ chức lễ tang

Thời gian tổ chức lễtang thực hiện theo đúng quy định.

Điều 14. Nơi tổ chức lễ tang

Lễ tang được tổ chức tạigia đình người từ trần. Trường hợp đặc biệt khó khăn thì Ban Tổ chức lễ tangquyết định nơi tổ chức lễ tang.

Điều 15. Nơi an táng

An táng tại nghĩatrang địa phương do các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý; nghĩatrang khác và theo nguyện vọng của gia đình, nhưng phải phù hợp với quy định hiệnhành. Để tiết kiệm quỹ đất, tiết kiệm chi phí cho gia đình trong việc chôn cấtngười thân từ trần và phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môitrường. Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích gia đình người từ trần tổ chức hỏatáng, điện táng thay cho việc tổ chức chôn cất.

Điều16. Trang trí lễ đài, vòng hoa viếng, lễviếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ hạ huyệt.

Việc trang trí lễ đài,vòng hoa viếng, lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ hạ huyệt thực hiện theoquy định hiện hành và nội quy của nghĩa trang địa phương.

Chương V
QUY ĐỊNHVỀ BÁO TIN VÀ VIẾNG TANG

Điều 17. Về báo tin từ trần

1. Khi có lễ tang cấpcao, lễ tang cấp tỉnh thì gia đình và cơ quan đang quản lý người đó báo tin choBan Tổ chức Tỉnh ủy để thông báo (ngày, giờ từ trần; giờ tẩn liệm, giờ viếngtang; địa điểm tổ chức lễ tang; ngày, giờ an táng) cho các ngành liên quan (SởLao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo TâyNinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh…) để thực hiện nhiệm vụ theo quy địnhtại Điều 19 của Quy chế này.

2. Khi có lễ tang cấpsở, ngành tỉnh và cấp huyện, lễ tang cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Namanh hùng thì gia đình và cơ quan đang trực tiếp quản lý người đó báo tin cho SởLao động – Thương binh và Xã hội để thông báo (ngày, giờ từ trần; giờ liệm, giờviếng tang; địa điểm tổ chức lễ tang; ngày, giờ an táng) cho:

- Văn phòng Tỉnh ủy đểxin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về ngày, giờ đi viếng.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh và một số cơ quan mà đối tượng từ trần trước đây công tác biết,đi viếng hoặc dự lễ viếng do Ban Tổ chức lễ tang cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyệntổ chức.

3. Khi có lễ tang củathân nhân chủ yếu (cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng) của cánbộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thì gia đình và cơ quan đang trựctiếp người cán bộ đó báo tin cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để chuẩn bị cho đoàn lãnhđạo tỉnh đi viếng.

Điều18. Về viếng tang

1. Việc tổ chức đoànviếng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các lễ tang thựchiện theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 30 ngày 12 năm 2013 của Tỉnh ủy Tây Ninh vềviệc tổ chức đoàn viếng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạicác lễ tang.

2. Về tổ chức đoàn viếngtang của cấp huyện do lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện quyết định, kể cả viếng tang đối với đốitượng ở Điều 7 của Quy chế này.

Chương VI
TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

Điều19. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh.

1. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp SởTài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này;

b) Thông báo các thôngtin về lễ tang cấp sở, ngành tỉnh và cấp huyện, lễ tang cán bộ lão thành cách mạng,Bà mẹ Việt Nam anh hùng (ngày, giờ từ trần; địa điểm tổ chức lễ tang; ngày, giờan táng) cho các cơ quan theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Quy chế này;

c) Chuẩn bị xe, chế độphúng điếu phục vụ cho các đoàn viếng tang của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BanThường vụ Tỉnh ủy;

d) Chuẩn bị băng tang,tràng hoa tiêu biểu, giá đỡ tràng hoa cho các lễ tang cấp cao, lễ tang cấp tỉnh;

đ) Phối hợp với Ban Tổchức lễ tang thống nhất với gia đình đối tượng được hỗ trợ để chi và quyết toánkinh phí .

2. Sở Tài chính

a) Cấp kinh phí, hướngdẫn và kiểm tra việc thực hiện kinh phí theo quy định của Quy chế này;

b) Phối hợp với Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

3. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch

Chuẩn bị các nội dungphục vụ lễ tang cấp cao, lễ tang cấp tỉnh:

a) Băng ron, nội dung“Vô cùng thương tiếc đồng chí . . . . ., chức vụ . . . .”;

b) Giấy đăng ký cácđoàn đến viếng tang;

c) Dàn âm thanh, microvà người ghi sổ tang, đọc giới thiệu các đoàn đến viếng tang;

d) Đĩa ghi âm tóm tắttiểu sử người từ trần và đĩa ghi âm bài “Hồn tử sĩ” phục vụ lễ tang cấp cao, lễtang cấp tỉnh;

đ) Sổ tang, để các Trưởngđoàn ghi sổ tang.

4. Đài Phát thanh vàTruyền hình Tây Ninh.

Đưa tin về lễ tangtheo quy định tại khoản 4, Điều 3, khoản 5, Điều 4, khoản 4, Điều 5 và khoản 3,Điều 7 Quy chế này.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Khi có lễ tang cấpcao, lễ tang cấp tỉnh; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện các nội dung:

a) Thông báo (ngày, giờtừ trần; địa điểm tổ chức lễ tang; ngày, giờ an táng) đến các cơ quan theo quyđịnh tại khoản 1, Điều 17 của Quy chế này và các cơ quan có liên quan thời gianviếng tang và lễ truy điệu theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của BanThường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đoàn viếng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các lễ tang.

b) Đưa tin buồn, kèm ảnhcủa người từ trần trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hỉnh Tây Ninh;

c) Tóm tắt tiểu sử ngườitừ trần;

d) Tham mưu Thường trựcTỉnh ủy Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang và Danh sách phân công trựctang;

đ) Điếu văn.

6. Công an tỉnh

a) Quy định về côngtác bảo vệ an ninh đối với lễ tang tại các Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này;

b) Chủ trì, phối hợp SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chi tiết việc thực hiện lễ tang đối vớisĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức Công an Nhân dân khi từ trầntheo quy định của Bộ Công an.

7. Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh

a) Bố trí 02 chiến sĩđưa vòng hoa cho các đoàn viếng đối với lễ tang tại các Điều 3 và Điều 4 củaQuy chế này.

b) Chủ trì, phối hợp vớiBộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chitiết việc thực hiện lễ tang đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội Nhândân Việt Nam, công nhân viên quốc phòng khi từ trần theo quy định của Bộ Quốcphòng.

Trong quá trình thựchiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh kịpthời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, nghiên cứu trình Ủyban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.