ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆTHỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 514/TTr-STP ngày 03 tháng 11 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của hệ thốngcán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chínhtrên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cáccơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩuMa Lù Thàng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÁNBỘ, CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hànhkèm theo Quyết định số: 14 / 2015/QĐ-UBND ngày 09 / 6 /2015 của UBND tỉnh LaiChâu)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của hệ thống cán bộ, công chứclàm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là TTHC)trên địa bàn tỉnh Lai Châu (trừ các cơ quan ngành dọc tại địa phương); tráchnhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý Khukinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường,thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) trong việc bảo đảmhoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát thủ tục hành chính.

2. Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, công chứclàm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, gồm:

Công chức đầu mối tạicác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu MaLù Thàng được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC (gọi tắt là cán bộđầu mối cấp tỉnh);

Cán bộ, công chức đầumối tại UBND các huyện, thành phố được phân côngthực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC (gọi tắt là cán bộ đầu mối cấp huyện);

Công chức đầu mối tạiUBND các xã, phường, thị trấn được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC (gọitắt là cán bộ đầu mối cấp xã).

- Các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND cáchuyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

Điều2. Cơ cấu, thẩm quyền phê duyệt cán bộ, công chức đầu mối

1. Cơcấu cán bộ đầu mối tại các cơ quan, đơn vị cụ thể như sau:

1.1.Cán bộ đầu mối cấp tỉnh, gồm:

a.Công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp.

b.Công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửakhẩu Ma Lù Thàng:

- Đốivới các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩuMa Lù Thàng không (hoặc chưa) thành lập tổ chức pháp chế: bố trí tối thiểu 02công chức đầu mối, trong đó 01 công chức là lãnh đạo cơ quan, đơn vị và 01 côngchức là lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

- Đốivới các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩuMa Lù Thàng đã thành lập Phòng Pháp chế: bố trí tối thiểu 02 công chức đầu mối,trong đó 01 công chức là lãnh đạo cơ quan, đơn vị và 01 công chức là lãnh đạoPhòng Pháp chế.

c. SởTư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh công nhận danh sách cán bộ đầu mối cấp tỉnh.

1.2.Cán bộ đầu mối cấp huyện:

- Ủyban nhân dân cấp huyện bố trí tối thiểu 02 cán bộ, công chức đầu mối, trong đó01 cán bộ là lãnh đạo UBND cấp huyện và 01 công chức là lãnh đạo Phòng Tư pháp.

-Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện quyếtđịnh danh sách công nhận cán bộ đầu mối cấp huyện và tổng hợp danh sách cán bộđầu mối cấp huyện, cấp xã tại địa phương báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đểtheo dõi, quản lý.

1.3.Cán bộ đầu mối cấp xã:

Ủyban nhân dân cấp xã bố trí 01 công chức đầu mối là công chức Tư pháp – Hộ tịchcấp xã (trong số các chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch của UBND cấp xã).

Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công chức đầu mối cấp xã và báo cáo UBNDcấp huyện (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2.Trong trường hợp có sự thay đổi về cán bộ đầu mối, các cơ quan, đơn vị phải kịpthời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) bằng văn bản về việc thay đổi cán bộđầu mối theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3. Vị trí, vai trò của cán bộ, công chức đầu mối

1.Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, triểnkhai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý các văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị (PAKN) từUBND tỉnh, Sở Tư pháp của cá nhân, tổ chức vềquy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị.

2.Phối hợp với Phòng kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các hoạt độngkiểm soát TTHC và xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộcphạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

Điều4. Chế độ làm việc của cán bộ, công chức đầu mối

1.Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị làmviệc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyênmôn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ theo quyđịnh hiện hành.

2.Cán bộ, công chức phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp là bộphận thường trực của hệ thống cán bộ, công chức làm công tác đầu mối thực hiệnnhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh.

ChươngII

NHIỆM VỤ VÀQUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

Điều5. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức đầu mối

1. Chủ động tham mưucho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình; Chủ tịch UBND cùng cấp trong công tác chỉđạo, điều hành hoạt động cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị;đồng thời, phối hợp với các bộ phận có liên quan của cơ quan, đơn vị tổ chứctriển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất triểnkhai tập huấn, phổ biến văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung cải cách TTHCvà kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức có liên quan trong cơ quan, đơn vị.

3. Giúp Thủtrưởng cơ quan, đơn vị hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị thựchiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý các văn bản chuyển PAKN từUBND tỉnh, Sở Tư pháp của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vichức năng quản lý của cơ quan, đơn vị.

4. Phối hợpvới các bộ phận có liên quan của cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai các nhiệm vụkiểm soát TTHC do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao.

5. Theo dõi,đôn đốc các bộ phận, công chức trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểmsoát TTHC; tiếp nhận, xử lý PAKN từ UBND tỉnh, Sở Tư pháp của cá nhân, tổ chứcvề quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị đảmbảo đúng tiến độ, chất lượng.

6. Giúp Thủtrưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc tổng hợp, báo cáo các nội dung có liên quanđến hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và xử lý PAKN, vướng mắc về quyđịnh hành chính thường xuyên theo quy định hoặc đột xuất theo yêu cầu.

7. Nghiên cứuđề xuất với UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Thủ trưởng đơn vị các sáng kiến, giải phápđẩy mạnh cải cách TTHC và kiểm soát TTHC.

8. Tham giacác hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ, ngành, địa phương cùng với cơ quan, đơn vịkiểm soát TTHC về các vấn đề có liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của cơ quan,đơn vị khi có yêu cầu.

9. Tham giatập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm soát TTHC do Bộ, ngành, địa phương tổ chức.

10. Được hưởngcác chế độ phụ cấp theo quy định và được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệmvụ.

Điều 6. Hoạt động cụ thể của cán bộ, công chức đầu mối

1. Triển khaithực hiện công tác kiểm soát TTHC:

a) Giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt đếncán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc về công tác kiểm soátTTHC theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên;

b) Báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kịp thời chấnchỉnh và xử lý cán bộ, công chức không thực hiện đúng nội dung, nhiệm vụ côngtác kiểm soát TTHC đã được giao.

2. Kiểm soátquy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do sở, ban, ngànhđược giao chủ trì soạn thảo (riêng đối với cán bộ đầu mối cấp tỉnh):

a) Theo dõi,tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện việc đánh giá tác động cácquy định về TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định tạiNghị định số 63/2010/NĐ-CP Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tưpháp.

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức, đơn vị được giao xây dựng dựthảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC điền biểu mẫu đánh giá tácđộng và tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo quy định.

c) Phối hợp kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ, tài liệu,biểu mẫu đánh giá tác động TTHC trước khi gửi đến Sở Tư pháp lấy ý kiến về việcquy định TTHC.

d) Phối hợp nghiên cứu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về quy địnhTTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

e) Tham gia các hoạt động tham vấn về các vấn đề liên quan đếnquy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vịkiểm soát TTHC tổ chức.

3. Thống kê, trình công bố TTHC ban hành mới; TTHC được sửađổi, bổ sung; TTHC được thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ:

a) Đối với cánbộ đầu mối cấp tỉnh:

- Tham mưu,giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, cập nhật các văn bản quy phạmpháp luật có quy định về TTHC do cấp có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi, chứcnăng quản lý ngành, lĩnh vực của đơn vị mình (kể cả TTHC thuộc thẩm quyền giảiquyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã) đôn đốc cán bộ, công chức, đơn vị trựcthuộc để kịp thời cập nhật thống kê, trình công bố TTHC;

- Kiểm soátchất lượng và tính đầy đủ của việc cập nhật thống kê TTHC; hồ sơ gửi thẩm định,kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định trình công bố TTHC; hồ sơ trình công bốTTHC, tài liệu (mẫu đơn, mẫu tờ khai, các văn bản) gửi kèm; lập hồ sơ trình lãnhđạo cơ quan đơn vị phê duyệt, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành mới,sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ TTHC theo đúng quy định.

b) Đối với cánbộ đầu mối cấp huyện, cấp xã:

Chủ động kiểmtra, rà soát hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện rà soát và kịpthời kiến nghị bằng văn bản gửi sở, ban, ngành có chức năng hoặc Sở Tư pháp đểlập danh sách thủ tục hành chính trình công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửađổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ (kể cả TTHC hết hiệu lực thi hành)nhưng chưa được công bố hoặc đã công bố nhưng chưa đầy đủ, chính xác so với cácquy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Công khaiTTHC và địa chỉ tiếp nhận các PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính:

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các hìnhthức công khai, niêm yết TTHC và địa chỉ tiếp nhận các PAKN của cá nhân, tổchức về quy định hành chính một cách khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho ngườidân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận;

b) Theo dõi, tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểmtra việc thực hiện niêm yết công khai TTHC đã được cấp có thẩm quyền công bố; côngkhai địa chỉ, thông tin PAKN của cơ quan tiếp nhận, xử lý PAKN về quy định hànhchính tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trựcthuộc có chức năng tiếp nhận, giải quyết TTHC.

5. Rà soát, đánh giá TTHC:

Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiệnviệc rà soát, đơn giản hoá TTHC theo chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh nhằmphát hiện và kịp thời kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, thay thếnhững quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh hoặc đề nghị UBNDtỉnh kiến nghị Trung ương xử lý theo thẩm quyền đối với các TTHC không cần thiết,không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định TTHC, cụ thể:

- Hướng dẫn cho cán bộ, công chức, bộ phận có liên quan trongđơn vị cách thức thực hiện rà soát, đánh giá TTHC của đơn vị, cơ quan.

- Tổng hợp, kiểm tra các biểu mẫu rà soát đã điền (bằng bảncứng và file điện tử) từ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng hợp và lập Báocáo kết quả rà soát TTHC; trình Báo cáo kết quả rà soát TTHC để Thủ trưởng đơn vịký duyệt.

- Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tham mưu Thủ trưởngđơn vị dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đã được thông quathuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

6. Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

a) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện PAKN về quy địnhhành chính.

b) Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan, đơnvị tham mưu, giúp Thủ trưởng tiếp nhận và xử lý các văn bản chuyển PAKN từ UBNDtỉnh, Sở Tư pháp của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của đơn vị mình;

c) Xác minh làm rõ thông tin phản ánh, kiến nghị; giúp Thủ trưởngđơn vị phương án giải quyết, xử lý. Tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết phảnánh, kiến nghị tới Chủ tịch UBND tỉnh.

7. Tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạchtuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; hướng dẫn, kiểm trađơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; phối hợp vớicơ quan thông tấn, báo chí và cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác truyềnthông về cải cách TTHC.

8. Tham mưu giúp cơ quan, đơn vị mình chuẩn bị đầy đủ các tàiliệu, số liệu báo cáo cung cấp theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, khi cơ quan, đơnvị được chọn kiểm tra về nhiệm vụ kiểm soát TTHC gắn với công tác cải cách TTHChàng năm theo quy định.

9. Tham gia tại các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị,hội thảo chuyên đề, góp ý, đánh giá tác động TTHC có liên quan do Sở Tư pháphoặc cấp trên triệu tập.

Điều 7. Tổ chức hoạt động cán bộ, công chức đầumối

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường năng lựccho cán bộ, công chức đầu mối các cấp;

b) Thiết lập hệ thống chia sẻ thông tin hai chiều giữa PhòngKiểm soát TTHC và các cán bộ đầu mối để kịp thời chia sẻ thông tin, nghiệp vụvề các hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và các hoạt động cụ thể liênquan đến phạm vi chức năng hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan đến côngtác kiểm soát TTHC; nhận thông tin phản hồi về tình hình, kết quả triển khaithực hiện, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ;chia sẻ sáng kiến, bài học kinh nghiệm củacác đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

c) Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các hoạt độngvề kiểm soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị.

d) Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm quản lý danh sách, theodõi biến động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụkiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phêduyệt sửa đổi, bổ sung danh sách cán bộ, công chức đầu mối tại các sở, ban, ngànhtỉnh khi có thay đổi.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện,Chủ tịch UBND cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm đầu mốithực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soátTTHC chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quảnlý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, công chứcthuộc cơ quan, đơn vị mình, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túcQuy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các cơ quan,đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủtịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháphướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý Khukinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn đảm bảo thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức đầu mốivà kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết địnhsố 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan.

4. Sở Tư phápcó trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế này tại cáccơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBNDtỉnh xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triểnkhai thực hiện./.