ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀUCHỈNH GIÁ ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtĐất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng5 năm 2014 củaChính phủ Quy định về thutiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiếtphương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụthể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều củaNghị định số45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014củaChính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướngdẫn một số điều củaNghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của ChínhphủQuy định về thu tiền, thuê đất, thuêmặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 771/TTr-STC ngày 20 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể, như sau:

1. Quận Ninh Kiều: K = 1,3.

2. Quận Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt: K =1,2.

3. Các quận, huyện còn lại: K = 1,0.

Điều 2. Giá đất cụ thể được xác định bằng phươngpháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng đối với các thửa đất hoặc khu đấtcủa dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng trongcác trường hợp quy định tại điểm a, khoản2, Điều 18, Nghị định số44/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủquyđịnh về giá đất.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từngày 06 tháng 4 năm 2015 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất ngày 01 tháng 4 năm 2015.

2. Hệ sốđiều chỉnh giá đất quy định tại điểm b, mục V, phần A, Phụ lục 1 kèm theo Quyếtđịnh số 32/2013/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12 năm2013 của Ủy ban nhân dân thành phố đượctiếp tục thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày Quyết định này có hiệulực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức,hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN -TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Thuế;
- TT. Thành ủy; TT. HĐND thành phố;
- TT.UBND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng đảng;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố;
- Quận ủy,TT.HĐND quận;
- Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu VT, LTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng