HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 14-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÔNG TY VẬT TƯ VÀ CÔNG TY THIẾT BỊ TOÀN BỘ TRỰC THUỘC BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 147-CP ngày 19-08-1969 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng và tổ chức bộ máy của Bộ Cơ khí và luyện kim;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ tưởng Bộ cơ khí và luyện kim.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Hợp nhất Công ty vật tư và Công ty thiết bị toàn bộ thành một đơn vị lấy tên là Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim.

Điều 2. – Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ là đơn vị sản xuất, kinh doanh, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế.

Điều 3. – Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ do một giám đốc phụ trách và một số phó giám đốc giúp việc.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ cơ khí và luyện kim quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ trên cơ sở biên chế gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. – Những điều quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị