HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 14 - CP NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU. HỒI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ ĐẶC KHU TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 3 nghị quyết của Quốc hội ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 32 và điều 33 của Pháp lệnh bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 1 năm 1961;
Căn cứ công văn số 412 - QHDC ngày 18 tháng 3 năm 1980 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương sẽ tiến hành vào ngày 26 tháng 4 năm 1981.

Điều 2 - Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)