CHỦ TỊCH NƯỚC
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 273/TTr-CP ngày 12/12/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CTN ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Trần Mỹ Hoàng, sinh ngày 03/8/1965 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Tokyo-to, Kogaei-shi, Honcho 1-14-25-1003
Giới tính: Nữ
2. Phan Quốc Bảo, sinh ngày 12/12/1985 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Tokyo-to, Tosimaku, Minami, Nagasaki, 3-39-5 Parkiside 202

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?

Giới tính: Nam
3. Trần Đức Dũng, sinh ngày 29/5/1988 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Saitama-ken, Kodamagun, Kamisatomachi, Mimachi 394-10
Giới tính: Nam
4. Trần Thị Thùy Duyên, sinh ngày 16/8/1994 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Hyogoken, Himejishi, Mikuninocho, Gochaku 394-10
Giới tính: Nữ
5. Trần Thiêng Lộc, sinh ngày 22/12/1999 tại Nhật Bản
Hiện trú tại: Hyogoken, Himejishi, Mikuninocho, Gochaku 394-10
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tranh chấp đất đai, cách thức giải quyết tranh chấp đất đai, thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai ?

6. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 10/01/1977 tại Bắc Giang
Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Nagata-ku, Matsunodori 3-2-8
Giới tính: Nam
7. Bùi Thanh Tùng, sinh ngày 15/11/1974 tại Tiền Giang
Hiện trú tại: Hyogoken, Takasagoshi, Kasuganocho, 10banchi, Kasuganno Kenjutaku 1-1114
Giới tính: Nam
8. Lê Thị Trúc, sinh ngày 10/10/1977 tại Hưng Yên
Hiện trú tại: Hyogoken, Takasagoshi, Kasuganocho, 10banchi, Kasuganno Kenjutaku 1-1114
Giới tính: Nữ
9. Bùi Thanh Hải, sinh ngày 28/01/2003 tại Nhật Bản

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?

Hiện trú tại: Hyogoken, Takasagoshi, Kasuganocho, 10banchi, Kasuganno Kenjutaku 1-1114
Giới tính: Nam
10. Võ Ngọc Hân, sinh ngày 14/4/1977 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Higashiobase 2-11-12-303, Higashinari-ku, Osaka 537-0024
Giới tính: Nữ
11. Lê Sử Tuyền Trang, sinh ngày 06/12/1976 tại Sóc Trăng
Hiện trú tại: Hyogoken, Kasaishi, Ozakicho 441-1
Giới tính: Nữ
12. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 25/01/1979 tại TP Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Aichiken, Nagoyashi, Nakku, Heiwa 2-1-8, 460-0021

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Giới tính: Nữ
13. Nguyễn Thị Út Bảy, sinh ngày 21/5/1976 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: Kagoshimaken, Kirishimashi, Kokubu Koorida 3040
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Tranh chấp tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Mức tiền bồi thường khi thu hồi đất ?