ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/Q Đ-UBND

Ninh Thuận, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH THAY THẾ VỀ LĨNH VỰC KHO�NG SẢN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 19 th�ng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N Đ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở T�i nguy�n v� M�i trường tại Tờ tr�nh số: 4381/TTr-STNMT ng�y 03 th�ng 12 năm 2015 v� Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại C�ng văn số 2043/STP-KSTTHC ng�y 24 th�ng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y 15 thủ tục h�nh ch�nh về lĩnh vực kho�ng sản giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2.Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y ký v� thay thế Quyết định số 856/Q Đ-UBND ng�y 18 th�ng 4 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh lĩnh vực kho�ng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở T�i nguy�n v� M�i trường.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, Gi�m đốc c�c Sở: T�i nguy�n v� M�i trường, Tư ph�p; thủ trưởng c�c sở, ban, ng�nh cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

KT. CHỦ TỊCH
PH� CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

THỦ TỤC H�NH CH�NH LĨNH VỰC KHO�NG SẢN GIẢI QUYẾT TẠI SỞ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số 14/Q Đ-UBND ng�y 07 th�ng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận)

PH�̀N I: DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

1. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh thay thế giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

T�n văn bản quy định nội dung thay thế

1

Thủ tục cấp giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/2013/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/Q Đ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

2

Thủ tục gia hạn giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

R� so�t, đơn giản ho�, giảm thời gian thực hiện thủ tục h�nh ch�nh

3

Thủ tục trả lại giấy ph�p thăm d� kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực thăm d� kho�ng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm d� kho�ng sản

5

Thủ tục ph� duyệt trữ lượng kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/Q Đ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận;

6

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/Q H13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/Q H13 ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

7

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

Th�ng tư số 38/ 2015/TT-BTNMT ng�y30 th�ng 6 năm 2015 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định về cải tạo, phục hồi m�i trường trong hoạt động khai th�c kho�ng sản.

8

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực khai th�c kho�ng sản

9

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai th�c kho�ng sản

10

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/Q H13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/Q H13ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

11

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

12

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

13

Thủ tục ph� duyệt đề �n đ�ng cửa mỏ

14

Thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề �n đ�ng cửa mỏ v� quyết định đ�ng cửa mỏ

15

Thủ tục đăng k� khai th�c kho�ng sản l�m vật liệu x�y dựng th�ng thường trong trường hợp kh�ng phải xin giấy ph�p khai th�c

Quyết định số 64/2013/Q Đ-UBND ng�y 25 th�ng 9 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh quy định quản l� Nh� nước về t�i nguy�n kho�ng sản tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận.

2. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh bị thay thế giải quyết tại Sở T�i nguy�n v� M�i trường

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

T�n văn bản quy định nội dung thay thế

1

Thủ tục cấp giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/2013/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 49/Q Đ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

2

Thủ tục gia hạn giấy ph�p thăm d� kho�ng sản

X�y dựng lại quy tr�nh, giảm thời gian giải quyết thủ tục h�nh ch�nh

3

Thủ tục trả lại giấy ph�p thăm d� kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực thăm d� kho�ng sản

4

Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm d� kho�ng sản

5

Thủ tục ph� duyệt trữ lượng kho�ng sản

- Th�ng tư số 53/TT-BTNMT ng�y 30 th�ng 12 năm 2013 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường Quy định tổ chức v� hoạt động của Hội đồng thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản;

- Quyết định số 23/2011/Q Đ-UBND ng�y 21 th�ng 6 năm 2011 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản l� Nh� nước trong lĩnh vực t�i nguy�n v� m�i trường;

- Quyết định số 49/Q Đ-UBND ng�y 03 th�ng 3 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc uỷ quyền thẩm định đề �n thăm d� kho�ng sản thuộc thẩm quyền cấp ph�p của Uỷ ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận.

6

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/Q H13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/Q H13ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường.

7

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c kho�ng sản

Th�ng tư số 38/2015/TT-BTNMT ng�y30 th�ng 6 năm 2015 của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định về cải tạo, phục hồi m�i trường trong hoạt động khai th�c kho�ng sản.

8

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c kho�ng sản hoặc trả lại một phần diện t�ch khu vực khai th�c kho�ng sản

9

Thủ tục chuyển nhượng quyền khai th�c kho�ng sản

10

Thủ tục cấp giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

- Luật Đầu tư số 67/2014/Q H13 ng�y 26 th�ng 11 năm 2014;

- Luật Bảo vệ m�i trường số 55/2014/Q H13ng�y 23 th�ng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường;

11

Thủ tục gia hạn giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

Nghị định số 18/2015/N Đ-CP ng�y 14 th�ng 02 năm 2015 của Ch�nh phủ quy định về đ�nh gi� m�i trường chiến lược, đ�nh gi� t�c động m�i trường v� kế hoạch bảo vệ m�i trường;

12

Thủ tục trả lại giấy ph�p khai th�c tận thu kho�ng sản

13

Thủ tục ph� duyệt đề �n đ�ng cửa mỏ

14

Thủ tục nghiệm thu kết quả thực hiện đề �n đ�ng cửa mỏ v� quyết định đ�ng cửa mỏ

15

Thủ tục đăng k� khai th�c kho�ng sản l�m vật liệu x�y dựng th�ng thường trong trường hợp kh�ng phải xin giấy ph�p khai th�c

Quyết định số 64/2013/Q Đ-UBND ng�y 25 th�ng 9 năm 2013 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh quy định quản l� Nh� nước về t�i nguy�n kho�ng sản tr�n địa b�n tỉnh Ninh Thuận.

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

Quyết định 14/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính khoáng sản Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Thuận