ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bãi bỏ thu thuế tài nguyên đối với

sản phẩm chiếu thảm hạt pơ mu

___________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên (sửa đổi);

Căn cứ vào tình hình thực tế về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chiếu thảm hạt pơ mu;

Xét đề nghị của Lâm trường Văn Bàn tại Tờ trình số 24/TT-LT ngày 14/3/2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ việc thu thuế tài nguyên đối với sản phẩm chiếu thảm hạt pơ mu (quy định tại điểm 3 mục 1 biểu thuế tài nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 193/1999/QĐ-UB ngày 11/8/1999 của UBND tỉnh Lào Cai)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim