ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định quyền hạn trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá và Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 170/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 169/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 117/TTr-TC ngày 23 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định ban hành “Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị đối với công tác quản lý giá tại địa phương” và “Quy định danh mục mặt hàng niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh”

(chi tiết như các quy định kèm theo)

Điều 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2005 và thay thế Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 29/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quyền hạn trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. UBND TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phùng Quốc Hiển

QUY ĐỊNH

Quyền hạn, trách nhiệm của các cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá cả tại địa phương

(Kèm theo quyết định số 140/2005/QĐ-UBNDngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND Tỉnh Yên Bái)

_________________________________

I. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ THẨM QUYỀN CỦA SỞ TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý giá cả tại địa phương, thực hiện các chức năng nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Hướng dẫn triển khai và đề ra các biện pháp thực hiện các văn bản quy định về quản lý giá của Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh để các cấp các ngành, các đơn vị thực hiện.

Có thẩm quyền tổ chức và quyết định hiệp thương giá hàng hóa dịch vụ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có yêu cầu đề nghị hiệp thương giá về thủ tục hồ sơ hiệp thương giá.

2. Thẩm định tất cả các phương án giá, danh mục mặt hàng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình phương án giá để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hướng dẫn các đơn vị thủ tục hồ sơ phương án giá, nội dung giải trình phương án giá, trình tự thời hạn quyết định giá và trình tự lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá.

3. Phối hợp với các ngành giám sát, kiểm tra việc thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách đối với các đơn vị thụ hưởng chính sách. Quản lý, cấp phát và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển theo quy định của Luật ngân sách.

4. Phối hợp với Ban dân tộc và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn triển khai thực hiện tại địa phương.

5. Hướng dẫn giá bán và kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với những mặt hàng Nhà nước trợ cấp theo chính sách miền núi.

6. Tổ chức các cuộc kiểm tra giá và xử lý kinh tế đối với những vi phạm về quản lý giá.

7. Thu thập thông tin, thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường địa phương. Khi có biến động kịp thời báo cáo Trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời để tránh xảy ra đột biến về giá.

8. Khảo sát giá cả thị trường vật liệu xây dựng của địa phương, phối hợp với Sở xây dựng hàng quý thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp trên địa bàn làm căn cứ xác định đơn giá xây dựng cơ bản và thanh quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

9. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan như Sở thương mại du lịch, Chi cục quản lý thị trường tổ chức kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh góp phần ổn định giá cả thị trường và thực hiện văn minh thương mại.

10. Tham gia kiểm tra và xét duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

11. Sở Tài chính là thành viên của hội đồng định giá của tỉnh.

Sở Tài chính được Ủy ban nhân dân Tỉnh ủy quyền quy định giá một số tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Giá dịch vụ sửa chữa, lắp đặt đồng hồ đo đếm điện, đồng hồ nước, lắp đặt điện thoại.

+ Thông báo cước vận chuyển hành khách trong nội tỉnh.

+ Thông báo mặt bằng giá cả thị trường hàng tháng, hàng quý.

+ Quy định giá thu mua tối thiểu đối với sản phẩm của đồng bào khu vực III như chè Shan, quả sơn trà, hạt ý dĩ, nhựa thông…

+ Quy định đơn giá trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi làm cơ sở cho các đơn vị thanh quyết toán kinh phí trợ cước vận chuyển với ngân sách Nhà nước.

+ Quy định đơn giá các loại cây, con giống sản xuất, cung ứng cho việc nuôi trồng trong tỉnh.

+ Quy định giá nước máy phục vụ cho các đối tượng khác ngoài quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Thẩm định giá mua sắm tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc có giá trị 10 triệu đồng trở lên bằng nguồn vốn ngân sách đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp.

II. QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ.

+ Với chức năng quản lý nhà nước về giá đối với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các Huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quyết định giá do cấp có thẩm quyền quy định để thực hiện trên địa bàn.

+ Các ngành có liên quan tham gia ý kiến đối với Sở Tài chính trong việc thẩm định các phương án giá cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định đảm bảo tính pháp lý, khách quan.

+ Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố tổ chức chỉ đạo Phòng Tài chính, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường kiểm tra giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết góp phần ổn định giá cả thị trường trên địa bàn.

+ Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các Huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng thẩm định giá mua sắm tài sản thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn. Giá trị tài sản, thiết bị, phương tiện mua sắm phải thẩm định giá do UBND Huyện Thị xã, Thành phố quy định cho phù hợp với thực tế của địa phương.

III. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ:

- Nghiêm túc thực hiện những quy định về công tác quản lý giá cả thực hiện mua bán đúng giá quy định, thực hiện niêm yết giá và đăng ký giá bán đầy đủ theo quy định.

- Đối với một số hàng hóa dịch vụ nhà nước không quy định giá bán, đơn vị được quyền tự định giá nhưng phải đăng ký giá bán và chịu sự giám sát của cơ quan Tài chính theo quy định về quản lý giá.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phùng Quốc Hiển