THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuyển Điện lực Đà Nẵng

thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 06 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Điện lực Đà Nẵng, đơn vị phụ thuộc Công ty Điện lực 3 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng.

- Tên viết tắt tiếng Việt: CTĐĐN.

- Tên giao dịch quốc tế: DaNang Power Company Limited.

- Tên viết tắt tiếng Anh: DNP.

- Vốn điều lệ đăng ký: 121.000.000.000 đồng.

- Trụ sở chính: số 35 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Ngành, nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Xây dựng, cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 110 KV;

- Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 110 KV;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình lưới điện đến cấp điện áp 110 KV, bao gồm: lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, giám sát thi công;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110 KV;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông điện lực và công nghệ thông tin;

- Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng;

- Tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp mạng viễn thông điện lực nội hạt và mạng máy tính;

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện và thiết bị viễn thông;

- Kinh doanh các ngành, nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và bộ máy giúp việc. Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam quyết định phương án cụ thể.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền đại diện chủ sở hữu là Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Điều 6. Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng