UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONGNGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 60/NĐ-CP ngày 06/6/2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ: Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn địnhmức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học vàcông nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức cáccuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 2451/TTr-SGD &ĐT ngày 05/12/2007, ý kiến của Sở Tàichính tại Công văn số 2587/TC-HCVX ngày 14/11/2007, thẩm định của Sở Tư pháptại Công văn số 1287/STP-VB ngày 05/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hoạt động nghiêncứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong ngành giáo dục và đào tạo trên địabàn tỉnh như sau:

1. Mức chi cho hoạt động nghiên cứu các đề tàikhoa học của Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện bằng 70% mức chi cho việcnghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh, được quy định tại Thông tư liên tịchsố 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của liên Bộ: Tài chính - Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với cácđề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Mức chi cho việc tổng kết, đúc rút sáng kiếnkinh nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi tối đa (đồng)

1

Họp toàn thể Hội đồng khoa học:

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

100.000

- Thành viên

Người/ngày

70.000

2

Họp tiểu ban:

- Trưởng tiểu ban

Người/ngày

70.000

- Thành viên

Người/ngày

50.000

3

Chấm sáng kiến kinh nghiệm:

Bản SKKN

100.000

4

Thẩm định kết quả:

Bản SKKN

15.000

5

Thư ký chuẩn bị nội dung họp toàn thể Hội đồng khoa học:

Người/phiên

150.000

6

Thưởng sáng kiến kinh nghiệm:

- Bậc 4 (cấp tỉnh)

Bản SKKN

300.000

- Bậc 4 khuyến khích (cấp tỉnh)

Bản SKKN

150.000

Mức chi trên là mức chi tối đa, Sở Giáo dục vàĐào tạo căn cứ vào nguồn kinh phí sự nghiệp ngành được giao trong dự toán hàngnăm để chi cho các nội dung theo quy định hiện hành.

3. Mức chi cho việc tổng kết, đúc rút sáng kiếnkinh nghiệm của các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thựchiện bằng 70% mức chi của Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định tại khoản 2 Điềunày.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi cho hoạt độngnghiên cứu các đề tài khoa học quy định ở khoản 1, Điều 1 sử dụng từ nguồn kinhphí sự nghiệp khoa học được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm củangành.

Nguồn kinh phí chi cho việc tổng kết, đúc rútsáng kiến kinh nghiệm quy định ở khoản 2, Điều 1 sử dụng từ nguồn kinh phí sựnghiệp ngành được giao trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Sở Giáodục và Đào tạo.

Nguồn kinh phí chi cho việc tổng kết, đúc rútsáng kiến kinh nghiệm quy định ở khoản 3, Điều 1 được trích từ nguồn kinh phíhoạt động hàng năm của các đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáodục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Thủtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Xuân Đường