THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ với những nội dung cơ bản sau:

1. Quan điểm

a) Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Dân quân tự vệ (DQTV);

b) Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khả năng ưu thế của các loại hình thông tin để phổ biến, tuyên truyền;

c) Triển khai đồng bộ, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn, đối tượng tuyên truyền;

d) Gắn nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền Luật DQTV với thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về DQTV, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; kết hợp với các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm cơ bản của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về DQTV, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Mục tiêu cụ thể

- Năm 2020, tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ cán bộ lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh; các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến Luật DQTV cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DQTV và các đơn vị DQTV; hoàn thành biên tập, phát hành tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV;

- Năm 2021, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng 01 mô hình điểm tuyên truyền ở xã, phường, thị trấn; hoàn thành hội thi pháp luật về DQTV; tổ chức tuyên truyền Luật DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thành xây dựng phim tài liệu tuyên truyền, phổ biến về DQTV;

- Năm 2022, hoàn thành xây dựng mô hình điểm; tổng kết thực hiện đề án, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền tiếp theo.

3. Phạm vi của Đề án

Triển khai ở các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên phạm vi cả nước.

4. Thời gian thực hiện Đề án

Triển khai thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022, cụ thể:

- Triển khai thực hiện Đề án: Quý I năm 2020;

- Tổng kết thực hiện Đề án, triển khai các nhiệm vụ tiếp theo: Quý III năm 2022.

5. Nội dung của Đề án

a) Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV

- Trách nhiệm tổ chức

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;

+ Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo trung ương; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Danh mục tài liệu

+ Luật DQTV năm 2019;

+ Tập hệ thống văn bản pháp luật về DQTV;

+ Sách hỏi, đáp pháp luật về DQTV;

+ Tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV;

+ Tập quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với DQTV;

+ Sổ tay chiến sĩ DQTV;

+ Sổ tay Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

+ Sổ tay Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

+ Mẫu biểu đăng ký, thống kê DQTV; phần mềm quản lý DQTV.

- Đối tượng phát hành

Các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan; Ban Chỉ huy quân sự ở bộ, ngành trung ương; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức.

b) Tập huấn cán bộ

- Nội dung tập huấn

+ Đường lối, quan điểm của Đảng về DQTV;

+ Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức tập huấn

+ Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc, thành phần gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương; Thường trực Hội đng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cơ quan DQTV các cấp;

+ Các ban, bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tập hun, phổ biến pháp luật về DQTV cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.

c) Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về DQTV ở cấp xã (mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1 xã, phường, thị trấn)

- Trách nhiệm tổ chức

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương.

- Nội dung

+ Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động tủ sách pháp luật ở cấp xã;

+ Bồi dưỡng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV tại các mô hình điểm;

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV;

+ Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền;

+ Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng.

- Thời gian:

+ Triển khai xây dựng mô hình điểm: Quý I năm 2021;

+ Tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng: Quý II năm 2022.

d) Hội thi pháp luật về DQTV

- Thành phần dự thi

Trưởng phòng DQTV các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng phòng Quân sự địa phương Quân chủng Hải quân; 100% Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã; 100% Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS cấp tỉnh và 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

- Trách nhiệm tổ chức

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã tham gia hội thi cấp tỉnh;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã; 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện tham gia thi quân khu (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia hội thi toàn quốc);

+ Các Quân khu: Tổ chức hội thi để lựa chọn 03 đồng chí Chỉ huy trưởng, 03 đồng chí Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, 03 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, 03 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh để tham gia thi toàn quốc;

+ Bộ Quốc phòng: Tổ chức hội thi toàn quốc cho Trưởng phòng DQTV các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trưởng phòng Quân sự địa phương Quân chủng Hải quân; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 01 đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Tổng số 106 đồng chí.

- Cơ cấu giải thưởng

+ Đối với hội thi toàn quốc

Tập thể: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 06 giải Khuyến khích;

Cá nhân: Thi Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS cấp tỉnh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Mỗi đối tượng 01 giải Xuất sắc, 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 12 giải Khuyến khích;

Thi Trưởng phòng DQTV các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trưởng phòng Quân sự địa phương Quân chủng Hải quân: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba; 03 giải Khuyến khích.

+ Đối với hội thi ở quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cấp tỉnh, cấp huyện do đơn vị, địa phương tự xác định cơ cấu giải thưởng.

- Thời gian

+ Cấp huyện: Quý I năm 2021;

+ Cấp tỉnh: Quý II năm 2021;

+ Các Quân khu: Quý III năm 2021;

+ Bộ Quốc phòng: Quý IV năm 2021.

đ) Làm phim tuyên truyền

- Trách nhiệm tổ chức

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng;

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương, địa phương.

- Thể loại, chủ đề

+ Thể loại: Phim tài liệu;

+ Chủ đề: Sự hình thành và phát triển pháp luật về DQTV qua các thời kỳ.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành và phát sóng vào Quý I năm 2021

e) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác

- Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình

+ Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội tăng cường nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV trong các chương trình chuyên mục có nội dung hợp lý;

+ Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng tăng cường truyền thông pháp luật về DQTV trong các chương trình có nội dung phù hợp;

+ Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội mở chuyên mục định kỳ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV;

+ Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh mở chuyên mục pháp luật về DQTV;

+ Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về DQTV.

- Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử

+ Báo Quân đội nhân dân, Báo Giáo dục và Thời đại mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV;

+ Báo trung ương, địa phương mở chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.

- Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động khác

Thông qua các hoạt động của cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức tọa đàm,... để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV.

g) Kinh phí bảo đảm

Các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hằng năm để thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương; các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Đề án này;

b) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án.

2. Bộ, ngành trung ương

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn, triển khai; kiểm tra thực hiện Đề án; chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về DQTV cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền;

b) Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hp với Bộ Quốc phòng, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí, xuất bản ở trung ương và địa phương;

c) Bộ Công an chỉ đạo cơ quan phát thanh, báo chí thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền pháp luật về DQTV; tập trung tuyên truyền hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, hoạt động phối hợp của Công an nhân dân và DQTV;

d) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, hằng năm phân bổ và bố trí ngân sách thực hiện Đề án;

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật DQTV với chương trình giáo dục, đào tạo;

e) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản ở trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV, gương người tốt việc tốt trong xây dựng lực lượng DQTV.

3. Ủy ban nhân dân các cấp

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hin Đề án; tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình điểm và hội thi pháp luật về DQTV cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền;

b) Chỉ đạo cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản của địa phương tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV; gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;.
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, NC (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc