ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 về việc quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 896/TTr-STC ngày 29 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

b) Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Nội dung và mức chi:

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

1

Chi tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm quản lý về hòa giải cơ sở. Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, giải pháp thực hiện các chương trình, đề án

- Chủ trì

200

- Thành viên dự

100

2

Chi biên soạn, biên dịch tài liệu hòa giải ở cơ sở

2.1

Chi biên soạn bài giảng, sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

a

Chi biên soạn sách, đặc san, tài liệu chuyên đề pháp luật

a.1

Viết giáo trình

Đồng/trang chuẩn

70

a.2

Sửa chữa và biên tập tổng thể

Đồng/trang chuẩn

25

a.3

Chi thẩm định nhận xét

Đồng/trang chuẩn

35

b

Chi biên soạn bài giảng, tài liệu hệ thống hóa các văn bản pháp luật

b.1

Viết giáo trình

Đồng/trang chuẩn

45

b.2

Sửa chữa và biên tập tổng thể

Đồng/trang chuẩn

25

b.3

Chi thẩm định nhận xét

Đồng/trang chuẩn

20

2.2

Chi biên soạn các tình huống giải đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở

a

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tờ gấp đã hoàn thành

1.000

b

Tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Tình huống đã hoàn thành

300

c

Câu chuyện pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

Câu chuyện đã hoàn thành

1.500

d

Tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định, lấy ý kiến chuyên gia)

Tiểu phẩm đã hoàn thành

5.000

2.3

Chi biên dịch các tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở sang tiếng dân tộc thiểu số và ngược lại

Đồng/trang

(350 từ)

120

3

Chi hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải trên sóng phát thanh, truyền hình

3.1

Chi hỗ trợ phát lại các chương trình, chuyên mục hòa giải ở cơ sở trên sóng phát thanh, truyền hình

a

Hỗ trợ phát lại các chương trình truyền hình

a.1

Phát lại chương trình có thời lượng không quá 15 phút

Chương trình

300

a.2

Phát lại chương trình có thời lượng trên 15 phút đến 30 phút

Chương trình

575

a.3

Phát lại chương trình có thời lượng trên 30 phút đến 45 phút

Chương trình

850

3.2

Chi hỗ trợ hoạt động truyền thông về công tác hòa giải ở cơ sở trên đài phát thanh xã, phường, thị trấn, loa truyền thanh cơ sở

a

Biên soạn, biên tập tài liệu phát thanh

Trang

75

b

Bồi dưỡng phát thanh

b.1

Phát thanh bằng tiếng Việt

Lần

15

b.2

Phát thanh bằng tiếng dân tộc

Lần

20

4

Chi thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát về công tác hòa giải ở cơ sở, các chương trình, đề án, kế hoạch

4.1

Xây dựng phương án điều tra được duyệt

Đồng/đề cương

1.000

4.2

Lập mẫu phiếu điều tra

a

Đến 30 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

675

b

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

900

c

Trên 40 chỉ tiêu

Phiếu mẫu được duyệt

1.350

4.3

Hội thảo lấy ý kiến thẩm định phương án điều tra; báo cáo kết quả điều tra

a

Hội thảo

a.1

Người chủ trì

Đồng/người/buổi

200

a.2

Đại biểu được mời tham dự

Đồng/người/buổi

70

a.3

Báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng

Đồng/bài viết

300

b

Chi nước uống, phục vụ hội thảo, họp hội đồng (nếu có)

Đồng/người/buổi

15

4.4

Chi viết báo cáo kết quả điều tra

Đồng/báo cáo

5.000

5

Chi tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, thi trên internet, có thêm mức chi đặc thù sau:

-

Thuê dẫn chương trình (tùy theo quy mô, cấp tổ chức để quyết định mức thuê nhưng không quá mức chi quy định tại Nghị quyết này)

Người/ngày

2.000

-

Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu (tùy theo quy mô, cấp tổ chức để quyết định nhưng không quá mức chi quy định tại Nghị quyết này)

Ngày

8.000

-

Thuê văn nghệ, diễn viên (tùy theo quy mô, cấp tổ chức để quyết định mức thuê nhưng không quá mức chi quy định tại Nghị quyết này)

Người/ngày

300

6

Chi rà soát, hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, triển khai các nhiệm vụ của chương trình, đề án, kiến nghị hoàn thiện thể chế hòa giải ở cơ sở

Văn bản

100

7

Chi thực hiện thống kê, báo cáo đánh giá về công tác hòa giải ở cơ sở, bao gồm chi thống kê, thu thập, xử lý thông tin, số liệu từ báo cáo đánh giá của các ngành, địa phương; viết và hoàn thiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề, sơ kết, tổng kết

a

Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Báo cáo

50

b

Rà soát văn bản, tài liệu phục vụ hệ thống hóa, kiến nghị xây dựng thể chế, thực hiện chương trình, đề án

Văn bản

50

c

Viết báo cáo của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã

-

Báo cáo định kỳ hàng năm và báo cáo chuyên đề của các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Báo cáo

+

Cấp tỉnh

3.000

+

Cấp huyện

2.000

+

Cấp xã

1.000

-

Báo cáo đột xuất của các sở, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Báo cáo

+

Cấp tỉnh

1.000

+

Cấp huyện

500

+

Cấp xã

300

8

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải)

Vụ, việc/tổ hòa giải

a

Đối với vụ việc hòa giải thành

200

b

Đối với vụ việc hòa giải không thành

150

9

Hỗ trợ chi phí mai táng cho người tổ chức mai táng hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro bị thiệt hại về tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở

Bằng 05 tháng lương cơ sở

10

Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải)

Tổ hòa giải/tháng

100

11

Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên

Đồng/người/buổi

70

12

Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên

Đồng/người/buổi

10

3. Những nội dung, mức chi liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở không nêu tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định hiện hành có liên quan.

4.Nguồn kinh phíthực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến