QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh

và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh

____________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 49/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Công văn số 5381/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc quy định các mức chi tạm thời cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2006-2007;

Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 02/LS .TC-GDĐT ngày 14 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời các mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Ngoài các kỳ thi và nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, các cơ sở giáo dục và đào tạo tự quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn và nguồn kinh phí của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2007. Đối với các mức chi cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 18/5/2007 (riêng mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng/Ban coi thi và phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi cho kỳ thi năm học 2006-2007 được thực hiện theo Công văn số 871/UBND-KTXD ngày 31/5/2007 của UBND Tỉnh).

Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 của Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và một số chế độ tài chính áp dụng tại các trường học trong tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13/5/2002 của UBND Tỉnh.

Điều 3. Giao trách nhiệm Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.