ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁMĐỊNH Y KHOA TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày25/4/2008 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số: 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộtrưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông báo số: 749-TB/TU ngày 26/8/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 948/TTr-SNV ngày02/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung nhưsau:

1. Tên gọi, trụ sở

a) Tên gọi: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bắc Kạn.

b) Trụ sở: Đặt tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (trước mắtđặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động

a) Vị trí: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là đơn vị sựnghiệp trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tàikhoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý của Sở Y tế, sự chỉ đạo về chuyênmôn, kỹ thuật của Bộ Y tế và Viện Giám định Y khoa Trung ương.

b) Chức năng: Là cơ quan thường trực về giám định y khoa củaHội đồng Giám định Y khoa tỉnh, tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giámđịnh y khoa; tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động giám định y khoa trênđịa bàn.

c) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giámđịnh y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hìnhthực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thươngtật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quyđịnh của pháp luật.

- Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của cơ quan,tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp.

- Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người laođộng chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủđiều kiện theo quy định).

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiếnbộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa.

- Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụcho cán bộ làm công tác giám định y khoa.

- Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khenthưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản củađơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định củapháp luật.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ giám định ykhoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tếgiao.

d) Nguyên tắc hoạt động: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ vềgiám định y khoa theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giámđốc.

b) Các phòng chức năng, nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán;

- Phòng Khám giám định.

4. Biên chế

Biên chế của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là biên chế sựnghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm cho Sở Y tế (trong năm 2013, sửdụng số biên chế đã giao cho Phòng Giám định Y khoa là 08 biên chế).

5. Cơ sở vật chất

Trước mắt, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện cócủa Phòng Giám định Y khoa, khi cần thiết sẽ sử dụng các thiết bị của Bệnh việnĐa khoa tỉnh để phục vụ cho công việc chuyên môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ytế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường