ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNGTÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH QUẢNG NINH

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BNVngày 19/9/2014 của Bộ Nội vụ quy định về Ban công tác người cao tuổi tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và Ban công tác người cao tuổi huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBNDngày 13/01/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban côngtác người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng – Thương và Xã hội tại Tờ trình số 815/TTr-SLĐTBXH-BTXH ngày 14 tháng 5năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh QuảngNinh;

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 4037/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan vàcác thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh căn cứ quyết địnhthi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH QUẢNGNINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1402/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2015 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Ban công tác ngườicao tuổi tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi là Ban công tác người cao tuổi tỉnh) là tổchức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt độngphục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàntoàn tỉnh. Các thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh thực hiện và chịutrách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Ban Công tác người cao tuổi tỉnh có nhiệm vụ giúp Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Nghiên cứu,đề xuất phương hướng, kế hoạch 5 (năm) năm và hằng năm, nhiệm vụ, các giải phápthực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi;

2. Chỉ đạo, phốihợp hoạt động giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức có liênquan trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác người cao tuổi và Chươngtrình hành động Quốc gia về người cao tuổi từng giai đoạn; tuyên truyền, phổ biếnvà vận động nhân dân thực hiện các chính sách, pháp luật quy định của Nhà nướcđối với người cao tuổi.

3. Đôn đốc, kiểmtra, đánh giá hoạt động của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổchức liên quan trong việc thực hiện quy định của pháp luật và các chính sách hỗtrợ người cao tuổi. Sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủyban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam tình hình thực hiện công tác chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi.

4. Chỉ đạo, thựchiện các hoạt động hợp tác quốc tế về công tác chăm sóc và phát huy vai trò củangười cao tuổi trong phạm vi địa phương;

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCHNHIỆM

Điều 3. Trưởng ban - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo,điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạtđộng của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

Điều 4. Phó Trưởng ban thường trực - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Giúp Trưởng ban điều hành, thựchiện các nhiệm vụ của Ban công tác người cao tuổi tỉnh, cơ quan thường trực Bancông tác người cao tuổi tỉnh và các công việc đột xuất khác khi được Trưởng banủy quyền;

- Thay mặt Trưởng ban ký các văn bảnnhư: Báo cáo thường niên theo định kỳ, giấy mời họp Ban công tác và các văn bảnkhác theo ủy quyền.

Điều 5. Phó Trưởng ban - Trưởng Ban đại diện Hội ngườicao tuổi tỉnh.

- Giám sát việc thực hiện các chếđộ, chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì giúp Ban công tác ngườicao tuổi tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức thực hiệncác chương trình, hoạt động lồng ghép, hoạt động tư vấn phục vụ chăm sóc vàphát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn;

Điều 6. Cơ quan thường trực của Ban công tác người caotuổi tỉnh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giúp Ban công tác người cao tuổitỉnh:

- Xây dựng dự thảo chương trìnhcông tác, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; giúpBan Công tác người cao tuổi tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp;

- Tham mưu đề xuất những chínhsách ưu đãi đối với người cao tuổi; hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện các chínhsách trợ giúp người cao tuổi; đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình, kếhoạch về công tác người cao tuổi;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra,đôn đốc các Sở, ngành; các huyện, thị xã thành phố thực hiện chính sách, phápluật, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và phát huy vaitrò người cao tuổi;

- Làm đầu mối tiếp nhận và tổng hợptài liệu, báo cáo của các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên và của các Uỷviên Ban công tác người cao tuổi tỉnh. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, độtxuất các kết quả hoạt động, tình hình triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc vàphát huy vai trò của người cao tuổi của các cơ quan có thành viên Ban công tácngười cao tuổi tỉnh, báo cáo của Ban công tác người cao tuổi các huyện, thị xã,thành phố.

- Tham mưu cho Ban công tác ngườicao tuổi tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình của cấp tỉnhvà cấp huyện.

- Phối hợp tổchức thống kê người cao tuổi và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm côngtác người cao tuổi các cấp;

- Theo dõi nắm bắt tình hình, kịpthời đề xuất với Ban công tác người cao tuổi tỉnh những vấn đề có liên quan đếnhoạt động của Ban công tác người cao tuổi tỉnh;

- Hằng năm xây dựng dự toán kinhphí hoạt động của Ban công tác người cao tuổi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 7. Tổ giúp việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan thường trựcxây dựng dự thảo chương trình công tác, kế hoạch chăm sóc, bảo vệ và phát huyvai trò người cao tuổi; chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức các hội nghị,các phiên họp của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

- Thực hiện công tác liên hệ giữaTrưởng ban, các Phó Trưởng ban với các uỷ viên và các ban, ngành, đoàn thểthành viên của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

Điều 8. Các thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnhcăn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị công tác thực hiện trách nhiệmtuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện công tác về ngườicao tuổi; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Thành viên là lãnh đạo SởLao động TB&XH:

- Giúp Phó Trưởng ban thường trựcchỉ đạo, điều hành cơ quan thường trực Ban công tác người cao tuổi tỉnh triểnkhai thực hiện các nhiệm vụ; chủ trì điều hành các công việc chuẩn bị nội dung,hoạt động của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

- Chủ trì việc tham mưu đề xuấtcác cơ chế, chính sách cho đối tượng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách theo dõi Tổgiúp việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

2. Thành viên là lãnh đạo SởNội vụ

- Phối hợp tổ chức kiện toàn bộmáy và tạo điều kiện cho Ban công tác người cao tuổi tỉnh hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp với cơ quan thường trựcBan công tác người cao tuổi cấp tỉnh tham mưu, đề xuất chế độ chính sách đối vớicán bộ tham gia công tác người cao tuổi phù hợp với từng giai đoạn.

3. Thành viên là lãnh đạoVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Giúp Trưởng ban điều hành, phốihợp hoạt động của các thành viên trong Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

- Phối hợp với các Phó Trưởng banvà tham mưu cho Trưởng ban việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướngdẫn của Trung ương gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác ngườicao tuổi.

- Phối hợp với các Phó Trưởng banxây dựng nội dung hoạt động và các cuộc họp của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

4. Thành viên là lãnh đạo SởTài chính

Hằng năm, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc cân đối,bố trí nguồn kinh phí hoạt động cho Ban công tác người cao tuổi tỉnh để thực hiệncác nhiệm vụ, chương trình công tác về người cao tuổi.

5. Thành viên là lãnh đạo Sở Y tế

Chủ trì tham mưu và chỉ đạo, hướngdẫn triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàntỉnh theo Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và hướng dẫn của BộY tế; quan tâm phát triển chuyên khoa Lão khoa theo định hướng, quy định củangành y tế.

6. Thành viên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp tham mưu xây dựng các dựán, công trình phục vụ cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

- Phối hợp bố trí nguồn kinh phí hằngnăm cho công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

7. Thành viên là lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Phối hợp các cơ quan liên quanthực hiện thông tin, tuyên truyền về công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngườicao tuổi ở địa phương.

- Phối hợp và tổ chức thực hiện nhữngchương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò, nâng cao đời sống văn hóa tinhthần cho người cao tuổi ở địa phương.

- Tuyên truyền, động viên và tạođiều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dụcthể thao ở địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành,đoàn thể thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi gắnvới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra,giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về giảm giá vé, phí dịch vụcho người cao tuổi khi tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh....trên địa bàn tỉnh.

8. Thành viên là lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp, chỉ đạo thực hiện hoạtđộng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến, hướng dẫnchính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi cho nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quanBáo chí của tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Văn phòng đại diện, phóng viênthường trú trên địa bàn tỉnh tăng cường đưa tin về các gương điển hình“người tốt,việc tốt” trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

9. Thành viên là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp, tạo điều kiện để ngườicao tuổi tham gia các tổ chức, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập,việc làm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phù hợp với sức khỏe và pháp luậtquy định hiện hành; nhân rộng mô hình người cao tuổi tham gia sản xuất kinh tế,thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

10.Thành viên là lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp vớicác Sở, ngành tổ chức giáo dục tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm phápluật về an toàn giao thông đến các tổ chức của người cao tuổi.

- Chỉ đạo và tổchức kiểm tra, giám sát các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trênđịa bàn trong việc thực hiện hỗ trợ giúp đỡ, miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ chongười cao tuổi theo quy định.

11.Thành viên là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với các Sở, ngành liênquan trong việc tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và tạo điều kiện cho các cựugiáo chức tham gia đóng góp ý kiến về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức các hình thức học tậpphù hợp để người cao tuổi thường xuyên được cập nhật thông tin, nâng cao hiểubiết, giúp phát huy vai trò người cao tuổi.

12. Thành viên là lãnh đạo SởTư pháp

Phối hợp với các Sở, ngành tuyêntruyền, phổ biến chính sách, luật pháp về người cao tuổi. Xây dựng chương trìnhcải cách hành chính, trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tư pháp để trợ giúp ngườicao tuổi.

13. Thành viên là lãnh đạo SởXây dựng

Chủ trì, phối hợp với các ngànhliên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cáccông trình, đề án hỗ trợ về nhà ở; trong đó cần quan tâm giải quyết việc hỗ trợxóa nhà tạm, xây dựng mới; sửa chữa nhà ở cho người cao tuổi độc thân, cô đơnkhông nơi nương tựa.

14. Thành viên là lãnh đạoBan dân tộc

Phối hợp các cơ quan có liên quanthực hiện công tác người cao tuổi trong cộng đồng nhân dân các dân tộc thiểu số.

15. Thành viên là lãnh đạo Bảohiểm xã hội tỉnh

Thực hiện giải quyết đầy đủ, kịpthời các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp cho người cao tuổi theo các chính sáchhiện hành của Nhà nước. Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện cấp thẻ bảohiểm y tế cho người cao tuổi theo quy định.

16. Đề nghị thành viên là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liênđoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Phối hợp lồng ghép các hoạt độngchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội; trongcuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

- Thực hiện tuyên truyền vận độnggia đình, xã hội và toàn dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai tròcủa người cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đốivới người cao tuổi;

- Phối hợp cơ quan chức năng liênquan huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vaitrò của người cao tuổi;

- Tổ chức, tạo điều kiện cho các hộiviên tích cực tham gia vào công tác chăm sóc phát huy vai trò của người cao tuổitrên địa bàn tỉnh.

Chương III

NGUYÊN TẮC LÀMVIỆC

Điều 9.Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh.Kinh phí hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh được ngân sách Nhà nướcbảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Điều 10. Các thành viên Ban Công tác người cao tuổi tỉnhlàm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách, các vấn đề đưa ra hội nghị Ban Công tác người cao tuổi tỉnhđều được thảo luận dân chủ, người chủ trì hội nghị kết luận, khi cần thiết biểuquyết thì quyết định theo đa số.

Ban Công tác người cao tuổi tỉnhthảo luận những vấn đề: Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hằng nămvà dự kiến nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Công tác người cao tuổitỉnh; kiểm tra, đánh giá các hoạt động về người cao tuổi và công tác thi đuakhen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Trưởng ban chủ trì các phiên họp thường kỳ,chuyên đề và đột xuất để chỉ đạo thực hiện các hoạt động, công việc của BanCông tác người cao tuổi tỉnh. Trưởng ban có thể ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban thườngtrực chủ trì một số phiên họp sau khi thống nhất chỉ đạo về nội dung triểnkhai.

Các thành viên có trách nhiệm thamdự đầy đủ các phiên họp của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, trường hợp vắng mặtphải báo cáo cơ quan thường trực, người chủ trì và phải ủy quyền cho cán bộ thuộcquyền dự họp thay và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của người được ủy quyền.

Điều 12. Các thành viên của Ban Công tác người cao tuổitỉnh ngoài việc tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động hằngnăm còn có trách nhiệm:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác để thực hiện các công việc được giao; đồng thời chịu trách nhiệm theodõi, đảm bảo thực hiện chương trình kế hoạch đúng định hướng; kịp thời báo cáokhi được Trưởng ban yêu cầu.

2. Định kỳ 6 tháng, 1 năm (vàongày 30/5 và ngày 30/11 hằng năm) gửi báo cáo (qua cơ quan thường trực Bancông tác người cao tuổi tỉnh) về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phâncông các hoạt động thuộc nhiệm vụ của sở, ngành, đơn vị mình trong công tácchăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi.

Điều 13. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban Công tác người caotuổi tỉnh tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá các hoạt động, công việc thực hiệnvà triển khai kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo.

Trường hợp không thể tổ chức họp,các thành viên của Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Trưởng ban hoặc Phó Trưởngban thường trực gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp từng thành viên; Thường trựcBan công tác người cao tuổi tỉnh tổng hợp và quyết định vấn đề theo ý kiến đa số.

Khi có ý kiến đề xuất liên quan đếntổ chức và hoạt động của Ban Công tác người cao tuổi thì các thành viên gửi vănbản hoặc trực tiếp trao đổi với cơ quan Thường trực; tùy theo tính chất công việc,cơ quan Thường trực có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo TrưởngBan xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tậpthể Ban Công tác người cao tuổi cấp tỉnh, thì cơ quan Thường trực có trách nhiệmtham mưu tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên trong Ban Công tác người caotuổi cấp tỉnh.

Hằng năm Ban Công tác người cao tuổitỉnh tổ chức các đợt kiểm tra để đánh giá kết quả và tình hình thực hiện kế hoạchhoạt động; thời gian, địa điểm và phân công thành viên kiểm tra do Trưởng banquyết định trên cơ sở đề xuất của cơ quan Thường trực Ban Công tác người cao tuổitỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 14.Quy chế này được áp dụngđối với Ban Công tác người cao tuổi tỉnh. Những nội dung không quy định tại Quychế này được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 15. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướngmắc phát sinh hoặc không phù hợp với thực tế, các thành viên phản ảnh về cơquan thường trực để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửađổi, bổ sung cho phù hợp./.