UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH QUẢN LÝKHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH MÙ CANG CHẢI, GIAI ĐOẠN 2008- 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 12/2004/QĐ-UBND ngày 09/01/2004 về việcphê duyệt Dự án đầu tư Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải;

Căn cứ Quyết định số 513/2006/QĐ-UBND ngày 09/10/2006 củaUBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Khu bảo tồn loài, sinh cảnh Mù Cang Chải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Tờ trình số 604/TTr-SNN ngày 12 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chảigiai đoạn 2008- 2012, với nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Kế hoạch hoạt động quản lý Khu bảo tồn loài vàsinh cảnh Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

2. Chủ quản đầu tư, chủ đầu tư:

- Chủ quản đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

- Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh MùCang Chải, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

3. Địa điểm và quy mô thực hiện:

a) Địa điểm: Thuộc địa bàn 5 xã: Chế Tạo, Nậm Khắt, PúngLuông, Lao Chải, Dế Xu Phình - Huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái.

b) Quy mô: Tổng diện tích Khu bảo tồn: 20.293,1 ha, trongđó:

- Phân Khu bảo vệ nghiêm ngặt: 15.128,7 ha,

- Phân Khu phục hồi sinh thái: 5.164,4 ha.

4. Mục tiêu và kế hoạch quản lý:

a) Mục tiêu:

- Bảo tồn và phục hồi quần thể và hệ sinh thái của 4 loài:Vượn đen, Voọc xám, Niệc cổ hung, Gà lôi tía và các loài động, thực vật quí hiếmở Mù Cang Chải;

- Bảo tồn phục hồi hệ sinh thái rừng, góp phần duy trì vàphát triển rừng phòng hộ đầu nguồn cho hồ thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Sông Đà;hạn chế lũ lụt, điều hoà môi trường sinh thái;

- Nâng cao năng lực cho các nhà quản lý, cộng đồng địaphương trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môitrường sinh thái;

- Góp phần ổn định, nâng cao đời sống nhân dân thông qua cácchương trình phát triển kinh tế vùng đệm và sử dụng hợp lý, bền vững nguồn lợitự nhiên.

b) Các hoạt động:

- Chương trình bảo vệ và bảo tồn:

+ Xây dựng cột mốc ranh giới Khu bảo tồn và các bảng, biểnbáo có sự tham gia của người dân địa phương;

+ Kiểm soát việc săn bắn và đặt bẫy động vật hoang dã;

+ Kiểm soát khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ trong Khu bảotồn;

+ Kiểm soát lửa rừng;

+ Kiểm soát tình trạng phá rừng trồng Thảo quả;

+ Kiểm soát tình trạng xâm lấn đất và tài nguyên rừng từ bênngoài.

- Tăng cường năng lực:

+ Củng cố nâng cao năng lực của Ban quản lý Khu bảo tồn;

+ Tiến hành điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học.

- Nâng cao nhận thức và phát triển cộng đồng:

+ Phối hợp với các bên có liên quan để tăng cường Quản lýbảo vệ rừng.

+ Thực hiện các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thứcvề bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

+ Phát triển kinh tế cộng đồng dân cư vùng đệm.

5. Thời gian và kinh phí thực hiện:

a) Thời gian thực hiện: Từ năm 2008- 2012.

b) Tổng kinh phí thực hiện: 20.523,416 triệu đồng.

Trong đó:

- Vốn Ngân sách Nhà nước: 14.884,103 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ kinh phí VCF và các nguồn vốn khác: 5.639,313triệu đồng.

6. Tổ chức thực hiện: Theo phân cấp quản lý, chủ đầu tư trựctiếp tổ chức, chỉ đạo, thực hiện, hướng dẫn các tổ chức và người dân trong vùngcùng thực hiện kế hoạch hoạt động quản lý.

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việcthực hiện kế hoạch quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải; đồngthời hàng năm có sơ kết đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện các hoạtđộng bảo tồn.

- Giám đốc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải cótrách nhiệm phối hợp với các phòng ban chuyên môn thuộc huyện Mù Cang Chải, cácxã trong khu bảo tồn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đạt kết quảcác mục tiêu và kế hoạch đề ra.

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịchUBND huyện Mù Cang Chải, Hội đồng bảo vệ rừng huyện Mù Cang Chải trên cơ sởchức năng nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp tạo điều kiện cho Chi cục Kiểm lâmvà Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải tổ chức đạt hiệu quảkế hoạch đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộctỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mù CangChải, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ rừng huyện Mù Cang Chải, Giám đốc Khu bảo tồnloài và sinh cảnh Mù Cang Chải; các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình